_____________________


_____________________
Упознајте нас

Родитељи, добродошли...

Ђачки кутак

ПРАТИТЕ НАС И НА...


СЛУШАЈТЕ И ГЛЕДАЈТЕ НАС


ЕКО ШКОЛА


ВРШЊАЧКИ ТИМ


_________________

 

_________________

 

_________________


_________________


Статут

 
 

На основу члана 57. став 1. тачка 1, а у вези с чланом 47. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и Закона о основном образовању и васпитању („Сл гласник РС“, бр. 55/2013 ) Школски одбор Основне школе «Ђорђе Крстић»  у проширеном саставу, на седници одржаној  25.12. 2013. године, донео је:
 
СТАТУТ
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ «ЂОРЂЕ КРСТИЋ»
 
I  О С Н О В Н Е   О Д Р Е Д Б Е
 
1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИСАЊА
Члан 1.
Статут Основне школе «Ђорђе Крстић» (у даљем тексту: Статут) је основни и највиши општи акт Основне школе «Ђорђе Крстић» у Београду (у даљем тексту: Школа), којим се ближе уређују организација, начин рада, управљање и руковођење у школи, поступање органа Школе ради обезбеђивања остваривања права ученика, заштите и безбедности ученика и запослених, мере за спречавање повреда забрана утврђених законом, начин објављивања општих аката и обавештавања свих заинтересованих страна о одлукама органа и друга питања у складу са законом.
 
2. ПРИМЕНА ЗАКОНА И ДРУГИХ ОПШТИХ АКАТА
Члан 2.
Запослени у школи остварују права, обавезе и одговорности у складу са одредбама Закона о основама система образовања и васпитања, Закона о основном образовању и васпитању, Законом о раду и другим прописима (општим актима и колективним уговорима) којима се уређују радни односи.  
Члан 3.
У случају да су одредбе Статута у супротности са Законом о основама система образовања и васпитања и другим општим правним актима које доноси Скупштина, Влада или Министарство  Републике Србије, неће се примењивати одредбе Статута, већ непосредно општа правна акта које је донела Скупштина, Влада или Министарство Републике Србије.
На све случајеве који нису обухваћени одредбама Статута или одредбама општег акта који Школа доноси, непосредно ће се примењивати одредбе општег правног акта које је донела Скупштина, Влада или Министарство Републике Србије, као и одредбе Општег колективног уговора и Посебног колективног уговора за запослене у основним, средњим школама и домовима ученика  које закључује Влада, односно Министарство Републике Србије са репрезентативним синдикатима.
 
3. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ
Члан 4.
Школа је образовно-васпитна установа у којој се остварује делатност јавне службе за основно образовање и васпитање.
У школи се стиче основно образовање за даље школовање.
 
4.НАЗИВ И СЕДИШТЕ ШКОЛЕ
Члан 5.
Назив Школе је: Основна школа„Ђорђе Крстић“.
Назив се може променити када за то постоји интерес Школе, а обавезно се мења ако се промени делатност Школе у толикој мери да назив не одговара делатности Школе или ако се промени обим и врста одговорности.
Члан 6.
Седиште Школе је у Београду, ул Живка Настића-Бабе  бр. 12, општина Чукарица.
Седиште је утврђено на основу Решења Окружног привредног суда у Београду  од 28.2.1977. као и на основу уписа у судски регистар код Привредног суда у Београду – ознака и редни број уписника суда Fi – 551/77, број регистарског улошка регистарског суда:845 - 00.  
Члан 7.
Фирма је име под којим Школа као правни субјекат послује.
Фирма садржи назив и седиште Школе.
 
5. ОСНИВАЊЕ ШКОЛЕ
Члан 8.
Оснивање Школе и њена верификација врши се на начин предвиђен Законом о основама система образовања и васпитања.
Начин обављања делатности образовања и васпитања прописан је Законом о основама система образовања и васпитања и Закона о основном образовању и васпитању.
Оснивач школе је Скупштина општине Чукарица  решењем број 25563 од 14.12.1965.
Члан 9.
Школа је уписана у регистар основних Школа код Министарства просвете, а према Уредби о критеријумима за доношење акта о мрежи предшколских установа и акта о мрежи основних школа („Сл. гласник РС“, бр. 80/2010) коју је донела Влада Републике Србије, објављеној у Службеном гласнику РС и Одлуци о мрежи основних школа у Београду („Службени лист града Београда“, бр. 6/2012, 23/2012 и 37/2013 )
 
6. ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ШКОЛЕ
Члан 10.
Школа има својство правног лица са правима, обавезама и одговорностима на основу закона и овог Статута.
Школа је организована као јединствена радна целина.
Члан 11
Школа има право да у правном промету закључује уговоре и предузима друге правне послове у оквиру своје правне и пословне способности.
За своје обавезе у правном промету са трећим лицима Школа одговара свим својим средствима којима располаже. 
 
7. СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ
Члан 12.
Одлуку о вршењу статусних промена (спајање са другом школом)  и промена седишта и назива Школе доноси Школски одбор, на предлог директора Школе уз сагласност Министарства просвете и не може се вршити у току наставне године.
 
8. АУТОНОМИЈА ШКОЛЕ
Члан 13.
Школа има аутономију која се огледа у праву на:
1) доношење статута, програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег плана рада установе, правила понашања у установи и других општих аката установе;
2) доношење плана стручног усавршавања и професионалног развоја наставника, васпитача и стручног сарадника;
3) самовредновање рада установе;
4) избор запослених и представника запослених у орган управљања и стручне органе;
5) уређивање унутрашње организације и рада стручних органа;
6) начин остваривања сарадње са установама из области образовања, здравства, социјалне и дечје заштите, јавним предузећима, привредним друштвима и другим организацијама, ради остваривања права ученика и запослених.
 
9. РЕГИСТРАЦИЈА ШКОЛЕ
Члан 14.
Школа је уписана у регистар Привредног суда у Beogradu и води се у регистарском улошку број: 5 184 - 00.
Матични број Школе код надлежног органа за статистику је: 07014325.
Порески индетификациони број је: 100114933.
Члан 15.
Школа има основни рачун за редовно пословање који се води код филијале Чукарица : 840-1291660-07,  - средства издвојена буџетом.
Школа има следеће подрачуне, који се воде код филијале Чукарица:
-     број  840-1291666-86  подрачун сопствених прихода,
-     број  840-427760-61 подрачун боловања преко 30 дана,
-     број  840-2069760-12 подрачун посебна наменска средства родитеља,
-     број  840-1291860-86  подрачун за исплату плата.
 
10. ЗАСТУПАЊЕ ШКОЛЕ
Члан 16.
Школу заступа директор Школе неограничено (у даљем тексту: директор).
У случају привремене одсутности или спречености директора да обавља дужност, замењује га наставник или стручни сарадник на основу писменог овлашћења директора Школе, односно на основу овлашћења Школског одбора у случају уколико директор није у могућности да сам сачини овлашћење, а у складу са законом.
Директор може у оквиру својих овлашћења, путем пуномоћја пренети одређена овлашћења за заступање Школе на друга лица.
Пуномоћје се издаје у писаном облику и може у свако доба опозвати.
 
11. ПОТПИСИВАЊЕ
Члан 17.
Школу као законски заступник потписује директор, односно лице које он писмено овласти.
Лица овлашћена за располагање новчаним средствима депонују свој потпис код надлежне службе Трезора - филијала Чукарица.
 
12. ШКОЛСКИ ПРОСТОР
Члан 18.
Земљиште, зграде и друга средства Школе су државна својина.
Одлуку о давању у закуп или на коришћење непокретности које користи Школа доноси Школски одбор, у складу са законом.
 
13. ПЕЧАТИ И ШТАМБИЉИ ШКОЛЕ
Члан 19.
Школа у свом раду користи:
-     један већи печат округлог облика пречника 32  мм са следећим текстом на српском језику, ћириличним писмом које се исписује у концентричним круговима око Малог грба Републике Србије: У спољном кругу печата исписује се  горњем реду: РЕПУБЛИКА СРБИЈА, а у доњем реду седиште Школе: БЕОГРАД, а у унутрашњем кругу исписује се назив Школе: Основна школа «ЂОРЂЕ КРСТИЋ».
-     два мала печата исте садржине, округлог облика, пречника 22 мм са следећим текстом на српском језику, ћириличним писмом које се исписује у концентричним круговима: У спољном кругу печата исписује се горе: РЕПУБЛИКА СРБИЈА, а у средини седиште Школе: БЕОГРАД , а у унутрашњем кругу исписује се назив Школе: ОСНОВНА ШКОЛА „ЂОРЂЕ КРСТИЋ“ .
-     један  штамбиља четвртастог облика димензија: 62мм x 30мм, са водоравно исписаним текстом текстом на српском језику ћириличним писмом: У горњем реду: РЕПУБЛИКА СРБИЈА, у реду испод назив Школе: ОСНОВНА ШКОЛА «ЂОРЂЕ КРСТИЋ», у средини, испод назива Школе простор за упис броја: бр._________ , испод местом за датум: __________________ год, а на дну седиште Школе: ЖАРКОВО-БЕОГРАД, Живка настића – Бабе бр. 12
Већи печат,  један примерак малог печата величине  пречника 22 мм и  штамбиљ чувају се у каси код директора Школе и за његово правилно коришћење и сигурност одговоран је директор Школе.
Други примерак малог печата пречника 22 мм и  налази се у каси у рачуноводству, њиме се користи и одговоран је за његову правилну употребу и сигурност шеф рачуноводства, односно рачунополагач.
 
14. СРЕДСТВА ЗА РАД ШКОЛЕ
Члан 20.
Средства за финансирање делатности Школе утврђују се:
А) из Буџета Републике Србије за: 1) плате, накнаде и додатке запослених у основним и средњим Школама, социјалне доприносе и отпремнине; 2) развојне програме и пројекте Школа, као и учешће Републике Србије у области инвестиција, стручног усавршавања запослених и такмичења ученика на републичком и међународном нивоу, у складу са утврђеним средствима, а према програмима и критеријумима које прописује министар; 3) рад уникатних Школа и Школа од посебног интереса за Републику Србију, које одреди Влада; 4) подршку посебно талентованим ученицима у виду бесповратне новчане помоћи коју министар прописује посебним актом сваке године.
Б) из  Буџета јединице локалне самоуправе за: 1) стручно усавршавање запослених; 2) јубиларне награде и помоћ запосленима у школи; 3) превоз запослених; 4) капиталне издатке; 5) заштиту и безбедност деце и ученика, у складу са прописаним мерама; 6) друге текуће расходе, осим оних за које се средства обезбеђују у Буџету Републике Србије.
В) из сопствених прихода по основу проширене делатности, донација, спонзорства, уговора и других правних послова у складу са законом;
Школа води пословне књиге, саставља и подноси рачуноводствене исказе и пословне извештаје у складу са законом и актима Министарства.
 
15. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
Члан 21.
Структура запослених у Школи утврђује се Правилником о  организацији и систематизацији радних места.
Остваривање појединачних права, обавеза и одговорности запослених у Школи уређује се посебним и појединачним колективним уговором, односно Правилником о раду и другим опшим актима Школе.
 
16. ЈАВНОСТ РАДА
Члан 22.
Рад Школе је јаван.
Јавност рада Школе обезбеђује се преко јавности рада њених руководећих, управљачких, стручних, саветодавних и ученичких органа.
Општа акта која доноси Школа, као и обавештења која се односе на све запослене у школи или на све запослене који обављају исту врсту послова (наставници, стручни саадници, помоћно-техничко особље, ваннаставно особље)  објављују се на огласној табли Школе.
Појединачна акта која се односе на одређено запослено лице могу се објавити на огласној табли Школе, само ако запослени одбије да прими обавештење, решење, односно који други појединачни акт или се у року наведеном у обавештењу објављеном на огласној табли Школе не јави надлежном лицу ради потписивања и преузимања акта. Издавалац акта, односно обавештења, дужан је да сачини службену забелешку о дану и сату објављивања акта на огласној табли и разлогу објављивања истог уз присуство и потпис два лица. 
Општа и појединачна акта и обавештења објављују се на огласној табли у зборници Школе, с тим да се обавештења и појединачни правни акти за помоћно техничко особље могу објавити и на огласној табли у просторији техничког и помоћног особља Школе.
Ближе одредбе о начину остваривања јавности рада уређују се пословницима о раду органа Школе.
 
17. ОДГОВОРНОСТ ШКОЛЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ УЧЕНИКА
Члан 23.
Школа је дужна да пропише мере, начин и поступак заштите и безбедности  ученика за време боравка у установи и свих активности које организује установа, у сарадњи са надлежним органом јединице локалне самоуправе.
У циљу извршавања обавезе из става 1. овог члана, Школски одбор доноси Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика.
У циљу извршавања обавезе из става 1. овог члана, директор Школе доноси План мера и распоред обавеза учесника и безбедности ученика и одговоран је за  спровођење мера, а исте спроводи Тим за безбедност ученика.
Надлежни орган локалне самоуправе дужан је да учествује у доношењу Правилника о мерама начину и поступку заштите и безбедности ученика и спроводи мере из става 1 овог члана које су у његовој надлежности, као и да поступа у складу са донесеним Планом мера.
Школа је дужна да спроводи мере из става 1. овог члана.
Уколико надлежни орган локалне самоуправе, не обезбеди средства прописана Правилником и Планом мера за остваривање безбедности ученика школа неће бити у могућности да спроведе мере из става 1 овог члана за које је задужен представник локалне самоуправе и о томе ће обавестити надлежан орган Министарства.   
Ближе услове, облике, мере, начин, поступак и смернице за заштиту и безбедност деце и ученика у школи, прописује министар.
 
 
18. ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У ШКОЛИ
Члан 24.
У школи се негују односи међусобног разумевања и уважавања личности,  ученика, запослених и родитеља.
Запослени имају обавезу да својим радом и укупним понашањем доприносе развијању позитивне атмосфере у школи.
Понашање у школи и односи ученика, запослених и родитеља уређују се Правилима о понашању ученика, запослених и родитеља ученика.
 
19. ЗАБРАНА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ
Члан 25.
У школи су забрањене активности којима се угрожавају, омаловажавају, дискриминишу или издвајају лица, односно групе лица, по основу: расне, националне, етничке, језичке, верске или полне припадности, физичких и психичких својстава, сметњи у развоју и инвалидитета, здравственог стања, узраста, социјалног и културног порекла, имовног стања, односно политичког опредељења и подстицање или неспречавање таквих активности, као и по другим основима утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације.
Под дискриминацијом лица или групе лица сматра се свако непосредно или посредно, на отворен или прикривен начин, искључивање или ограничавање права и слобода, неједнако поступање или пропуштање чињења, односно неоправдано прављење разлика повлађивањем или давањем првенства.
Не сматрају се дискриминацијом посебне мере уведене ради постизања пуне равноправности, заштите и напретка лица, односно групе лица која се налазе у неједнаком положају.
Ближе критеријуме за препознавање облика дискриминације од стране запосленог, ученика или трећег лица у установи, заједнички прописује министар и министар надлежан за послове људских права.
 
20. ЗАБРАНА НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА
Члан 26.
У школи је забрањено: физичко, психичко и социјално насиље; злостављање и занемаривање ученика; физичко кажњавање и вређање личности, односно сексуална злоупотреба деце и ученика или запослених.
Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног или понављаног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности  ученика или запосленог.
Занемаривање и немарно поступање представља пропуштање Школе или запосленог да обезбеди услове за правилан развој ученика.
Школа је дужна да одмах поднесе пријаву надлежном органу ако се код  ученика примете знаци насиља, злостављања или занемаривања.
Под физичким насиљем, у смислу става 1. овог члана, сматра се: физичко кажњавање ученика од стране запослених и других одраслих особа; свако понашање које може да доведе до стварног или потенцијалног телесног повређивања ученика или запосленог; насилно понашање запосленог према  ученицима или другим запосленим, као и ученика према другим ученицима или запосленим.
Под психичким насиљем, у смислу става 1. овог члана сматра се понашање које доводи до тренутног или трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства ученика или запосленог.
Под социјалним насиљем, у смислу става 1. овог члана сматра се искључивање ученика из групе вршњака и различитих облика социјалних активности Школе.
У школи је забрањен сваки облик насиља и злостављања из става 2. овог члана од стране ученика, његовог родитеља, односно старатеља или одраслог, над наставником, васпитачем, стручним сарадником и другим запосленим.
Због повреде забране из става 8. овог члана против родитеља, односно старатеља детета или ученика покреће се прекршајни, односно кривични поступак.
Протокол поступања у школи у одговору на насиље и злостављање, садржај и начине спровођења превентивних и интервентних активности, услове и начине за процену ризика, начине заштите од насиља, злостављања и занемаривања, прописује министар.
Ближе критеријуме за препознавање облика дискриминације од стране запосленог, ученика или трећег лица у установи, заједнички прописује орган надлежан за припрему прописа о људским и мањинским правима .
 
21. МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОВРЕДА ЗАБРАНЕ
Члан 27.
Школа је дужна да предузима мере за спречавање повреда забране.
У циљу предузимања мера за спречавање повреда забране директор Школе својом одлуком формира Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања ученика.
Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања ученика дужан је да се стара о спровођењу мера за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања ученика, да сачини план рада који је саставни део Годишњег плана рада Школе, да сачини извештај о спровођењу  мера за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања ученика, који је саставни део Годишњег извештаја о раду Школе, да сачини списак активности тима и свих стручних органа и лица која су планом укључена у спровођење мера за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања ученика и да сарађује са другим тимовима на реализацији тих активности.
Мере које Школа предузима за  спречавање повреда забране су:
-     Учешће у пројектима који предузима локална самоуправа за предузимање мера  за спречавање повреда забране;
-     Информисање деце и родитеља о раду Тима, процена ризика и правовремено и правилно реаговање у случајевима сумње или дешаавања насиља, планирање, учешће и вођење евиденције о стручном усавршавању запослених о овој проблематици;
-     Организација и промоција активности Школе на заштити деце од насиља, пројектима, конкурсима;
-     Обезбеђивање услова за чешће спортске активности и такмичења;
-     Организовање трибина за ученике, родитеље и запослене  које се тичу ове проблематике и веће ангажовање ученика у пројектима, нарочито чланова Вршњачког тима, ради реализације вршњачке едукације;
-     Сарадња са референтним установама (институцијама) које се баве децом и породицом, тзв. спољашња заштитна мрежа (МУП, Центар за социјални рад, Локална заједница, Дом здравља, Ученички домови);
-     Рад на информисању ученика и родитеља о превентивним активностима Школе и стручних тела и органа управљања о реализацији Програма заштите;
-     Сарадња с медијима, промоција примера добре праксе;
-     Давање предлога за унапређење безбедности у установи;
-     Маркирање ризичних зона унутар и ван установе (места и времена) ;
-     Процена ученика, родитеља, запослених о нивоу безбедности и начинима за побољшање;
-     Разматрање предлога о увођењу идентификационих картица за ученике;
-     Редовно информисање и сарадња са Вршњачким тимом;
-     Редовно информисање и сарадња са Тимом за безбедност;
-     Старање о реализација планова рада Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања ученика, Тима за безбедност и других тимова који се формирају у школи;
-     Старање о спровођењу одлука Школског одбора, Савета родитеља, Наставничког и одељењског већа, Ученичког парламента и Одељењске заједнице.
За спровођење мера за спречавање повреда забране одговоран је директор Школе а исте спроводи Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања ученика у сарадњи са свим органима Школе, запосленима, ученицима и родитељима, односно стараоцима ученика.
Правилником о активностима за спровођење мера за спречавање повреда забране, или Оквирним акционим планом за превенцију насиља у образовно-васпитним установама чији је саставни део примена Посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у  образовно-васпитним установама, као и актима које прописује министар може се ближе
 
одредити активности и обавезе лица и органа Школе у циљу спровођења истих у складу са законом.
 
22. ЗАБРАНА СТРАНАЧКОГ ОРГАНИЗОВАЊА И ДЕЛОВАЊА
Члан 28.
У школи није дозвољено страначко организовање и деловање и коришћење простора Школе у те сврхе.
 
23. СТРУКОВНО И СТРУЧНО ПОВЕЗИВАЊЕ
Члан 29.
Школа може да се повезује и сарађује са одговарајућим установама у земљи и иностранству, ради унапређивања образовања и васпитања и размене искустава.
У функцији унапређивања образовања и васпитања, Школа може да се повезује у струковна удружења.
Циљ удруживња у струковно удружење је право на добијање мишљења од значаја за рад удружених Школа.
Наставници и стручни сарадници могу да се међусобно повезују у стручна друштва, ради давања мишљења и предлога и добијања мишљења за унапређивање образовно-васпитног рада, као и ради учествовања у раду комисија и тимова који се баве образовањем и васпитањем.
 
II П О С Е Б Н Е   О Д Р Е Д Б Е
1. ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ
 
 Основна делатност школе
Члан 30.
Делатност Школе је обављање образовно- васпитна рада у оквиру основног образовања и васпитања.
Образовно-васпитни рад обухвата наставу и друге облике организованог рада са ученицима.
 
 Проширена делатност школе
Члан 31.
Школа може да обавља и другу делатност која је у функцији образовања и васпитања (у даљем тексту: проширена делатност) на основу Школског програма под условом да се њоме не омета обављање делатности образовања и васпитања.
Ученици млађи од 15 година не могу да се ангажују у проширеној делатности Школе.
Ученици са навршених 15 година могу да се ангажују само у оквиру наставе, а запослени ако се не омета остваривање образовно-васпитног рада.
Проширена делатност Школе може да буде давање услуга, производња, продаја и друга делатност којом се унапређује или доприноси рационалнијем и квалитетнијем обављању образовања и васпитања.
Одлуку о увођењу и обављању проширене делатности доноси Школски одбор у складу са Законом, уз сагласност Министарства.
Одлука о проширењу делатности садржи и план прихода који ће се остварити и издатака за обављање те делатности, начин ангажовања ученика и запослених и начин располагања и план коришћења остварених средстава, у складу са прописима који регулишу буџетски систем.
Ближе услове за обављање проширене делатности установе, прописује министар.
 
2. ПРОГРАМИ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
 
 Образовни програм
Члан 32.
Школа остварује школски програм основног образовања и васпитања, а може да остварује и: индивидуални образовни план за ученике и одрасле са сметњама у развоју, индивидуалан програм српског језика, односно језика националне мањине за ученике који не познају језик на коме се изводи настава и друге програме, у складу са посебним законом.
Осим програма из ст. 1. овог члана Школа може да остварује и друге програме и активности усмерене на унапређивање образовно-васпитног рада, повећања квалитета и доступности образовања и васпитања, у складу са посебним законом.
Школа може у вези става 2. овог члана стећи статус модел центра.
 
Наставни планови и програми
Члан 33.
Сарджај наставног плана и програма утврђује се Законом у складу са утврђеним општим и посебним стандардима.
Наставни план и програм јесте основа за доношење школског програма.
Наставни план и програм доноси се у складу са утврђеним принципима, циљевима и стандардима постигнућа.
Наставни план садржи:
1) обавезне предмете по разредима;
2) изборне предмете по разредима;
3) облике образовно-васпитнотног рада (редовна,допунска и додатна настава и остали облици образовно-васпитног рада);
4)годишњи и недељни фонд часова по предметимаи облицима образовно-васпитног рада.
Наставни план образовања и васпитања може да садржи и модуле, самосталне или у оквиру предмета, са фондом часова.
Наставни план обухвата изборне предмете по нивоима и врстама образовања од којих ученик обавезно бира један или више предмета према својим склоностима.
Један од обавезних изборних предмета је верска настава или грађанско васпитање.
Ученик који се определио за један од два изборна предмета верску наставу или грађанско васпитање, изборни предмет може да мења у току циклуса основног образовања и васпитања.
 
Школски програм
Члан 34.
Основно образовање и васпитање остварују се на основу школског програма.
Школски програм доноси се на основу наставног плана и програма.
Школским програмом обезбеђује се остваривање принципа, циљева и стандарда постигнућа, према потребама ученика и родитеља, односно старатеља и локалне заједнице.
Школски програм представља основу на којој сваки наставник и стручни сарадник планира, програмира и реализује свој рад.
Садржај Школског програма утврђује се Законом о основама система образовања и васпитања и Законом о основном образовању и васпитању/
 
 
 Доношење школског програма
Члан 35.
Школски програм припрема стручни актив за развој школског програма, а доноси га Школски одбор, по правилу сваке четврте године у складу са наставним планом и програмом.
О предлогу програма из става 1. овог члана Школа прибавља мишљења од савета родитеља и од ученичког парламента, као и сагласност надлежног органа оснивача на планирана материјална средства за њихово остваривање.
Школски програм доноси се најкасније два месеца пре почетка школске године у којој ће се примењивати.
Школски програм објављује се на огласној табли Школе.
Школа обезбеђује најбољи начин да школски програм буде доступан свим заинтересованим корисницима, а у ту сврху Школа ће школски програм по могућности објавити и на сајту Школе.
 
Програм других активности
Члан 36.
Програм културних, слободних активности, каријерног вођења и саветовања ученика и програм заштите животне средине, Школа спроводи по садржини, начину и поступку прописаним Законом о основама система образовања и васпитања и Закона о основном образовању и васпитању.
Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања и програми превенције других облика ризичног понашања, као што су, нарочито, употреба алкохола, дувана, психоактивних супстанци, малолетничка делинквенција, саставни су део школског програма и остварују се у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Закона о оснвном образовању и васпитању.
 
 Додатна подршка у образовању и васпитању
Члан 37.
За ученика  коме је због сметњи у развоју и инвалидитета, специфичних тешкоћа у учењу, социјалне ускраћености и других разлога потребна додатна подршка у образовању и васпитању, школа обезбеђује отклањање физичких и комуникацијских препрека и зависно од потреба, доноси и индивидуални образовни план, у складу са Законом.
Циљ додатне подршке у образовању и васпитању јесте постизање оптималног укључивања ученика  у редован образовно-васпитни рад, осамостаљивање у вршњачком колективу и његово напредовање у образовању и припрема за свет рада.
За остваривање додатне подршке у образовању и васпитању, директор, наставник, стручни сарадник, васпитач, педагошки  асистент и родитељ, односно старатељ, може да добије посебну стручну помоћ у погледу спровођења инклузивног образовања и васпитања.
Ради остваривања додатне подршке у образовању и васпитању, школа остварује сарадњу са органима локалне самоуправе, као и другим организацијама, установама и институцијама на локалном и ширем нивоу.
Посебну стручну помоћ из става 3. овог члана могу да пружају лица компетентна у области инклузивног образовања и васпитања и школе које су својим активностима постале примери добре праксе у спровођењу инклузивног образовања и васпитања.
 
 Индивидуални образовни план
Члан 38.
За ученика коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета и других разлога потребна додатна подршка у образовању и васпитању, Школа обезбеђује отклањање физичких и комуникацијских препрека и доноси индивидуални образовни план.
Циљ индивидуалног образовног плана јесте постизање оптималног укључивања ученика у редован образовно-васпитни рад и његово осамостаљивање у вршњачком колективу.
Индивидуалним образовним планом утврђује се прилагођен и обогаћен начин образовања и васпитања ученика, а посебно:
1) дневни распоред активности у одељењу, дневни распоред рада са лицем које му пружа додатну подршку и распоред рада у посебној групи у којој му се пружа додатна подршка, као и учесталост подршке;
2) циљеви образовно-васпитног рада;
3) посебне стандарде постигнућа и прилагођене стандарде за поједине или за све предмете са образложењем за одступање од посебних стандарда;
4) индивидуални програм по предметима, односно садржаје у предметима који се обрађују у одељењу и раду са додатном подршком;
5) индивидуализован начин рада наставника, односно индивидуализован приступ прилагођен врсти сметње.
За ученика са изузетним способностима установа доноси индивидуални образовни план, сходно ставу 3. овог члана, осим тачке 5).
Индивидуални образовни план у установи доноси педагошки колегијум на предлог стручног тима за инклузивно образовање, односно тима за пружање додатне подршке ученицима из става 3. овог члана.
Тим из става 5. овог члана у школи чини одељењски старешина и предметни наставници, стручни сарадник Школе, родитељ, односно старатељ, а по потреби педагошки асистент и стручњак ван установе, на предлог родитеља.
Родитељ, односно старатељ даје сагласност за спровођење индивидуалног образовног плана.
У првој години уписа у школу, индивидуални образовни план доноси се и вреднује тромесечно, а у свим наредним годинама на почетку сваког полугодишта.
Наставник при планирању свог рада у одељењу, односно групи усклађује свој план са индивидуалним образовним планом ученика.
Спровођење индивидуалних образовних планова прати просветни саветник.
Ближа упутства за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање, доноси министар.
 
Осигурање квалитета рада
Члан 39.
Школа се самостално и у сарадњи са надлежним органом јединице локалне самоуправе стара о обезбеђивању и унапређивању услова за развој образовања и васпитања, осигурања и унапређивања квалитета програма образовања и васпитања, свих облика образовно-васпитног рада и услова у којима се он остварује.
Ради осигурања квалитета рада у школи се вреднују остваривање циљева и стандарда постигнућа, програма образовања и васпитања, развојног плана и задовољства ученика и родитеља, односно старатеља ученика.
Вредновање квалитета остварује се као самовредновање и спољашње вредновање.
Самовредновањем Школа оцењује: квалитет програма образовања и васпитања и његово остваривање, све облике и начин остваривања образовно-васпитног рада, стручно усавршавање и професионални развој, услове у којима се остварује образовање и васпитање, задовољство ученика и родитеља, односно старатеља деце и ученика.
У самовредновању учествују стручни органи, савет родитеља, ученички парламент, директор и орган управљања установе.
Самовредновање се обавља сваке године по појединим областима вредновања, а сваке четврте или пете године - у целини.
Извештај о самовредновању квалитета рада Школе подноси директор  наставничком већу, савету родитеља и Школском одбору.
Спољашње вредновање рада Школе обавља се стручно-педагошким надзором Министарства и од стране Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања учествује у спољашњем вредновању квалитета рада Школе путем вредновања постигнућа ученика на завршним и матурским испитима или по указаној потреби.
Органе и тела Школе, поступке праћења остваривања програма образовања и васпитања, других облика образовно-васпитног рада и услова рада, основе и мерила за самовредновање и вредновање, садржину и начин објављивања резултата самовредновања и вредновања квалитета рада Школе, по прибављеном мишљењу надлежног савета, прописује министар.
 
 Програм сарадње са локалном самоуправом
Члан 40.
Сарадња са локалном самоуправом, која укључује и сарадњу са канцеларијама за младе у јединицама локалне самоуправе, остварује се на основу програма који чини део школског програма и део развојног плана школе.
Школа прати, укључује се у дешавања у локалној самоуправи, и заједно са њеним представницима планира садржај и начин сарадње, нарочито о питањима од којих зависи развој школе.
 
Програм сарадње са породицом
Члан 41.
Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно старатељима ученика, заснован на принципима међусобног разумевања, поштовања и поверења.
Програмом сарадње са породицом школа дефинише области, садржај и облике сарадње са родитељима, односно старатељима ученика, који обухватају детаљно информисање и саветовање родитеља, укључивање родитеља у активности школе, консултовање у доношењу одлука око безбедносних, наставних, ваннаставних, организационих и финансијских питања и то ради унапређивања квалитета образовања и васпитања, као и обезбеђивања свеобухватности и трајности образовно-васпитних утицаја.
Ради праћења успешности програма, школа може да на крају сваког полугодишта организује анкетирање родитеља у погледу њиховог задовољства програмом и у погледу њихових сугестија за наредно полугодиште. Анкетирање се обавља анонимно како би било што објективније.
Мишљење родитеља, односно старатеља, добијено као резултат анкетирања, узима се у обзир у поступку вредновања квалитета рада школе.
 
 Програм излета и екскурзија
Члан 42.
Школа планира извођење излета и екскурзија, на начин и под условима утврђеним наставним планом и програмом.
Програм излета и екскурзија саставни је део школског програма и годишњег плана рада школе.
Приликом извођења излета и екскурзије нарочито се мора водити рачуна о свим видовима заштите и безбедности ученика.
 
 Програм безбедности и здравља на раду
Члан 43.
Програм безбедности и здравља на раду обухвата заједничке активности школе, родитеља и локалне самоуправе, усмерене на развој свести за спровођење и унапређивање безбедности и здравља на раду.
 
 Развојни план
Члан 44.
Школа има развојни план.
Развојни план Школе јесте стратешки план развоја Школе који садржи приоритете у остваривању образовно-васпитног рада, план и носиоце активности, критеријуме и мерила за вредновање планираних активности и друга питања од значаја за развој Школе.
Развојни план Школе доноси се на основу извештаја о самовредновању и извештаја о остварености стандарда постигнућа и других индикатора квалитета рада Школе.
Развојни план доноси Школски одбор, на предлог стручног актива за развојно планирање, за период од пет година.
Средства за извршење развојног плана обезбеђју се из Буџета Републике.
У поступку осигурања квалитета рада Школе вреднује се и остваривање развојног плана Школе.
Вредновање квалитета рада школе
Члан 45.
Вредновање квалитета рада школе остварује се као самовредновање и спољашње вредновање квалитета.
Самовредновање и спољашње вредновање врши се у складу са законом.
На основу резултата вредновања квалитета рада, школа сачињава план за унапређивање квалитета рада у областима дефинисаним стандардима квалитета рада установа.
План за унапређивање квалитета рада саставни је део развојног плана школе.
 
 Годишњи план рада
Члан 46.
Школски одбор до 15 септембра доноси Годишњи план рада, којим се утврђује време, место, начин и носиоци остваривања програма образовања и васпитања.
Школа доноси Годишњи план рада у складу са школским календаром, развојним планом и школским програмом. 
 
 Уџбеници и наставна средства
Члан 47.
Школа користи уџбенике и наставна средства које на предлог надлежног Савета одобри министар, у складу са посебним законом.
Министар може да одобри и више уџбеника за исти предмет у истом разреду, као и страни уџбеник.
У остваривању образовно-васпитног рада могу да се користе и друга необавезна средства и помагала, у складу са посебним законом. 
Уџбенике и друга наставна средства за верску наставу одобрава министар просвете на начин предвиђен законом.
 
3. ШКОЛОВАЊЕ
 Образовно-васпитни рад
Члан 48.
Образовно-васпитни рад обухвата наставне и ваннаставне активности установе којима се остварује програм образовања и васпитања и постижу прописани циљеви и стандарди постигнућа, у складу са Законом и посебним законом.
Облици образовног-васпитног рада и њихово остваривање утврђују се Законом о основном образовању и васпитању.
Образовно-васпитни рад може да се остварује и као настава на даљину на начин прописан Законом о основном образовању и васпитању.
 
Члан 49.
Образовно-васпитни рад може да се прекине у случају више силе, епидемије и другим случајевима којима су угрожени безбедност и здравље деце, ученика и запослених.
Одлуку о прекиду образовно-васпитног рада доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе. Ако надлежни орган јединице локалне самоуправе не донесе одлуку о прекиду образовно-васпитног рада, одлуку одмах доноси министар.
Након престанка разлога за прекид образовно-васпитног рада, Школа надокнађује пропуштени рад, на начин који одреди Школа, по одобрењу министра.
У случају непосредне ратне опасности, ратног стања, ванредног стања или других ванредних околности, министар прописује посебан програм образовања, упутство о организацији и раду Школе и одређује Школе које настављају са радом.
Трајање основног образовања и васпитања
Члан 50.
Основно образовање и васпитање остварује се у трајању од осам година у два образовна циклуса, у складу са Законом,  и наставним планом и програмом.
Први циклус обухвата први, други, трећи и четврти разред.
Други циклус обухвата пети, шести, седми и осми разред.
Трајање основног образовања и васпитања може бити дуже или краће од трајања из ст. 1. и 3. овог члана, у зависности од постигнућа и напредовања ученика.
Формирање одељења
Члан 51.
Образовно-васпитни рад организује се у одељењу и у групама, а по потреби и индивидуално.
Одељење истог разреда може да има до 30 ученика.
У једном одељењу могу да буду до два ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом.
Број ученика утврђен у ставу 2. овог члана умањује се за два по ученику који основно образовање и васпитање стиче остваривањем индивидуалног образовног плана, односно за три по ученику који основно образовање и васпитање стиче остваривањем индивидуалног образовног плана са прилагођеним стандардима.
Образовно-васпитни рад од првог до четвртог разреда може да се организује и у комбинованом одељењу.
Комбиновано одељење састављено од ученика два разреда може да има до 15 ученика, а одељење од три или четири разреда до десет ученика.
Одељење или група у школи за образовање ученика са сметњама у развоју може да има до десет ученика.
 
Настава
Члан 52.
Настава је основа образовно-васпитног процеса у школи.
Поред редовне наставе, која може да се организује полудневно и целодневно, у школи се организује допунска, додатна и припремна настава.
Школа која организује редовну полудневну наставу у две смене стара се да сви ученици равномерно похађају наставу у обе смене, смењујући се у једнаким временским интервалима, не дужим од једног месеца.
За ученике којима је потребна помоћ у савладавању програма и учењу, школа организује допунску наставу.
За ученике од четвртог до осмог разреда са посебним способностима, склоностима и интересовањима за поједине предмете, школа организује додатну наставу.
За ученике упућене на разредни и поправни испит, школа организује припремну наставу.
Припремна настава се организује пре почетка испитног рока, у трајању од најмање пет радних дана са по два часа дневно за сваки предмет.
За ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом остварује се додатна подршка у складу са индивидуалним образовним планом.
Школа је дужна да организује припрему ученика за полагање завршног испита током другог полугодишта осмог разреда, а десет дана пре полагања испита најмање два часа дневно.
 
Разредна и предметна настава
Члан 53.
За ученике првог циклуса организује се разредна настава, а за ученике другог циклуса предметна настава, а када постоје услови и заједничка настава више сродних предмета са интердисциплинарним садржајем, у складу са школским програмом.
Изузетно, за ученике првог циклуса може да се организује предметна настава из страног језика, изборних и факултативних предмета, у складу са законом и наставним планом и програмом.
За припаднике националне мањине предметна настава може да се организује из српског језика и језика националне мањине са елементима националне културе од првог разреда.
 
Школска година
Члан 54.
Образовно васпитни рад Школе остварује се у току школске године, која почиње 01. септембра, а завршава се 31 августа наредне године.
Образовно васпитни рад организује се у два полугодишта .
У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст.
Време трајања школског распуста утврђује се школским календаром.
 
 Календар рада
Члан 55.
Школа се придржава календара образовно-васпитног рада, који прописује Министар до 01. јуна.
Одступање од школског календара појединачно одобрава Министар.
Ако Школа одступи од календара из става 1. овог члана, дужна је да настави са радом све док се не оствари наставним планоми програмом, утврђени број часова наставе.
 
 Школски час
Члан 56.
Ученик у првом циклусу има до 20 часова наставе недељно, односно до четири часа наставе дневно.
Ученик у другом циклусу има до 25 часова наставе недељно, односно до пет часова наставе дневно.
Ученик у првом циклусу који стиче основно образовање и васпитање на језику националне мањине има до 23 часа наставе недељно, а у другом циклусу до 28 часова наставе недељно.
У недељни број часова из ст. 1, 2. и 3. овог члана не урачунавају се часови из изборних предмета и ваннаставних активности.
Часови наставе из ст. 1, 2. и 3. овог члана могу се увећати до три часа недељно осталим активностима планираним школским програмом.
Час наставе траје 45 минута.
Изузетно, час наставе може да траје дуже или краће од 45 минута, у складу са наставним планом и програмом.
Трајање часа наставе може се прилагодити посебним условима у којима се остварује образовно-васпитни рад у одређеном временском периоду, уз сагласност Министарства.
 
4. ОРГАНИ ШКОЛЕ
Члан 57.
Школа има органе управљања, руковођења, стручне и саветодавне органе, у складу са Законом и овим Статутом.
 
 ОРГАН УПРАВЉАЊА
 Школски одбор
Члан 58.
Школски одбор је орган управљања у школи.
Председник и чланови Школског одбора обављају послове из своје надлежности, без накнаде.
 
 Састав и избор школског одбора
Члан 59.
Школски одбор има девет чланова, укључујући и председника.
Чланове Школског одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе (скупштина града ), а председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова Школског одбора.
Школски одбор чине по три представника запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе.
Чланове Школског одбора из реда запослених предлаже Наставничко веће, а из реда родитеља - Савет родитеља, тајним изјашњавањем.
За члана Школског одбора не може да буде предложено ни именовано лице:
-     које је правноснажном пресудом осуђено за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца или које је осуђено за: кривично дело насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење; за кривично дело примање мита или давање мита; за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, ни лице за које је, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
-     које би могло да заступа интересе више структура, осим чланова синдиката;
-     чији су послови, дужност или функција неспојиви са обављањем послова у органу управљања;
-     које је већ именовано за члана органа управљања друге установе;
-     које је изабрано за директора друге установе;
-     у другим случајевима, утврђеним законом.
Скупштина јединице локалне самоуправе одлучује решењем о предлогу овлашћеног предлагача.
Ако овлашћени предлагач не спроведе поступак у складу са законом или предложи кандидата супротно одредбама закона, скупштина јединице локалне самоуправе одређује рок за усклађивање са законом.
Ако овлашћени предлагач ни у датом року не поступи у складу са законом, скупштина јединице локалне самоуправе именоваће чланове Школског одбора без предлога овлашћеног предлагача.
Решење о именовању, односно разрешењу Школског одбора - коначно је у управном поступку.
 
Мандат чланова школског одбора
Члан 60.
Мандат Школског одбора траје четири године.
Појединим члановима који се накнадно именују, мандат се везује за преостало време  до истека мандата  првоименованих чланова Школског одбора.
Поступак за именовање чланова Школског одбора покреће се најкасније два месеца пре истека мандата претходно именованим члановима.
Јединице локалне самоуправе) разрешиће, пре истека мандата, поједине чланове, укључујући и председника или Школски одбор, на лични захтев члана, као и ако:
-     Школски одбор доноси незаконите одлуке или не доноси одлуке које је на основу закона и статута дужан да доноси;
-     члан Школског одбора неоправданим одсуствовањима или несавесним радом онемогућава рад Школског одбора;
-     у поступку преиспитавања акта о именовању утврди неправилности;
-     овлашћени предлагач покрене иницијативу за разрешење члана Школског одбора због престанка основа по којем је именован у Школски одбор;
-     наступи услов из члана 54. став 11. Закона о основама система образовања и васпитања.
 
 Привремени школски одбор
Члан 61.
Министар именује привремени Школски одбор ако их не именује јединица локалне самоуправе до истека мандата претходно именованим члановима Школског одбора.
Мандат привременог Школског одбора траје до именовања новог.
 
Надлежност школског одбора
Члан 62.
Школски одбор:
1.доноси статут Школе, правила понашања у Школи и друге опште акте Школе и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова;
2.доноси школски програм, развојни план, годишњи план рада Школе, усваја извештаје о њиховом остваривању и Извештај о вредновању и самовредновању;
3.утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;
4.доноси финансијски план Школе, у складу са законом;
5.доноси план јавних набавки Школе;
6.усваја Извештај о пословању, Годишњи обрачун и Извештај о извођењу екскурзије;
7.одлучује о давању на коришћење, односно у закуп школског простора;
8.одлучује о проширеној делатности Школе, статусној промени, промени назива и седишта Школе у складу са Законом;
9. расписује конкурс и бира директора;
10.одлучује о правима, обавезама и одговорности директора Школе;
11.доноси одлуку о постављању вршиоца дужности директора у складу са Законом;
12. разрешава директора Школе дужности у складу са Законом;
13.именује чланове Стручног актива за развојно планирање;
14.образује комисије из своје надлежности уколико се за то укаже потреба;
15.разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;
16.доноси План стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;
17.одлучује по жалби, односно приговору на решење директора;
18.врши и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и овим Статутом.
Чланови Школског одбора одговорни су за обављање послова из своје надлежности, т.ј. за законитост и за благовремено доношење одлука из своје надлежности органу који га именује и оснивачу Школе.
 
 Седница школског одбора
Члан 63.
Школски одбор одлучује у седницама.
Седницу Школског одбора сазива и њоме руководи председник.
У одсуству председника Школског одбора његове послове обавља заменик председника који се бира приликом конституисања Школског одбора.
Седници Школског одбора присуствује и учествује у њиховом раду представник синдиката у школи, без права одлучивања.
Седници Школског одбора присуствују и учествују у њиховом раду два представника ученичког парламента, без права одлучивања, када Школски одбора одлучује по питањима из члана 57. став 1. тач. 3), 4), 5), 6) и 9) Закона о основама система образовања и васпитања.
Члан 64.
Школски одбор доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова.
Потребна већина гласова је пет гласова.
Седница Школског одбора се може одржати ако је присутно најмање пет чланова Школског одбора (кворум).
При одлучивању сваки члан Школског одбора има један глас.
Школски одбор доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова.
Седници Школског одбора присуствује  директор  и секретар школе.
Пословником о раду Школског одбора ближе се утврђује начин рада и одлучивања Школског одбора у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и овим Статутом.
Члан 65.
На седницама Школског одбора води се записник који садржи: место и датум одржавања седнице, тачно време почетка и завршетка седнице, имена присутних и одсутних чланова Школског одбора, чланова ученичког парламента, представника репрезентативног синдиката у школи и имена известилаца по одређеној тачки дневног реда, тачке дневног реда, постојање или не постојање кворума, кратак резиме расправе по појединим питањима, резултат сваког гласања и евентуално издвојена мишљења, одлуке и закључке донете на седници и потпис председавајућег и записничара.
Одлуку о одређивању записничара доноси Школски одбор, тако што га по правилу бира из редова чланова Школског одбора, с тим што се за записничара може изабрати и лице из реда запослених у складу са Пословником о раду Школског одбора, којим се уређује начин избора записничара, његова права, обавезе и одговорности.
Члан 66.
Школски одбор на свакој наредној седници врши усвајање (верификацију) записника са претходне седнице, а директор подноси извештај о извршавању одлука.
Пре израде записника могу се извршити само оне одлуке које је потписао председник Школског одбора.
Након израде, потписивања и овере записника од стране председника Школског одбора и записничара, а пре његовог усвајања, могу се извршавати све донете одлуке.
Изузетно када се ради о правима из радног односа директора школе, Школски одбор може овластити председника  Школског одбора да потпише решење о остваривању тих права у случају да због хитности доношења истог, директор школе не би могао остварити права као други запослени, која му по закону и другим општим актима припадају.
 
Савет родитеља
Члан 67.
Школа има савет родитеља.
У савет родитеља Школе бира се по један представник родитеља ученика сваког одељења.
Савет родитеља:
-     предлаже представнике родитеља  ученика у Школски одбор;
-     предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и у друге тимове Школе;
-     предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада;
-     учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора уџбеника;
-     разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег плана рада, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и о самовредновању;
-     разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности Школе;
-     предлаже Школском одбору намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља;
-     разматра и прати услове за рад Школе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту ученика;
-     учествује у поступку прописивања мера заштите и безбедности ученика;
-     даје сагласност на програм и организовање екскурзије и разматра извештај о њиховом остваривању;
-     предлаже родитеље у стручни актив за развијно планирање;
-     врши непосредно, или преко својих чланова, послове везане за организовање и спровођење екскурзије које су јој законом или општим актом стављени у надлежност;
-     разматра и друга питања утврђена овим Статутом.
Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује Школском одбору, директору и стручним органима установе.
Пословником о раду Савета родитеља уређује се рад Савета родитеља.
Члан 68.
Ради разматрања питања од посебног интереса за ученике и резултате њиховог рада органи Школе остварују сарадњу са родитељима ученика.
Сарадња са родитељима остварује се: непосредним контактом директора Школе, наставника и стручних сарадника са родитељима ученика, учешћем представника родитеља у Савету родитеља Школе и присуством родитеља на родитељским састанцима.
Наставници и стручни сарадници дужни су да родитељима ученика пруже потпуне информације које се односе на остваривање резултата учења и владања ученика као и на остваривање права ученика у школи.
У контактима са родитељима ученика наставници и стручни сарадници су дужни да се придржавају општих норми понашања, поштују личност родитеља и чувају углед Школе.
Члан 69.
Родитељске састанке сазива, припрема и њиме руководи одељењски старешина.
Родитељски састанци одржавају се према потреби а планирају се годишњим планом рада оделењског старешине.
Родитељи, ученици, наставници и стручни сарадници по потреби а најмање два пута у току једног полугодишта, заједнички расправљају и договарају се о питањима остваривања образовно-васпитног рада и дају предлоге и мишљења органима Школе у циљу унапређивања рада у оделењу и школи.
Члан 70.
Савет родитеља чини по један представник родитеља ученика сваког одељења, а бирају их родитељи ученика тог одељења на родитељском састанку који поводом тога сазива разредни старешина.
На почетку сваке школске године изабрани представници у Савет родитеља конституишу Савет родитеља за текућу школску годину на тај начин што на првој конститутивној седници доносе одлуку о верификацији мандата изабраних представника родитеља сваког одељења, а потом бирају новог председника, заменика председника и записничара Савета родитеља.
Кандидата за председника Савета родитеља и три предложена представника родитеља у Школском одбору може предложити члан Савета родитеља.
Савет родитеља бира три предложена представника родитеља у Школски одбор на основу тајног гласања а изабрана су она три предложена кандидата који добију највише гласова присутних чланова родитеља, под условом да у моменту гласања седници присуствује више од половине чланова Савета родитеља.
Председника Савета родитеља бирају чланови Савета родитеља јавним гласањем подизањем руку, а изабран је онај кандидат који добије највише гласова присутних чланова Савета родитеља, под условом да у моменту гласања седници присуствује више од половине чланова Савета родитеља.
Савет родитеља у осталим случајевима одлуке доноси простом већином, тј. већином гласова присутних чланова под условом да постоји кворум, тј. да седници присуствује већина чланова Савета родитеља.
На седници Савета родитеља бира се и заменик Председника Савета родитеља и записничар на начин и по поступку из става 5. овог члана.
Председник Савета родитеља, његов заменик и записничар бирају се на период до краја текуће школске године.
 
 ОРГАНИ РУКОВОЂЕЊА У ШКОЛИ
Директор школе
Члан 71.
Директор руководи радом Школе.
Директор Школе може да буде лице које испуњава услове прописане чланом 8. став 2. и чланом 120. Закона о основама система образовања и васпитања.
Дужност директора Школе може да обавља лице које има одговарајуће образовање из става 2. овог члана за наставника основне школе, за педагога и психолога, дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе и најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
Директор Школе бира се на период од четири године и нема ограничења за поновни избор.
Мандат директора тече од дана ступања на дужност.
Испит за директора Школе може да полаже и лице које испуњава услове за директора установе и које има и доказ о похађаном прописаном програму обуке.
Лице које положи испит за директора стиче дозволу за рад директора (у даљем тексту: лиценца за директора).
Изабрани директор који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у року од годину дана од дана ступања на дужност.
Директору који не положи испит за директора у року од годину дана од дана ступања на дужност, престаје дужност директора.
Лиценца за директора одузима се директору који је осуђен правноснажном пресудом за кривично дело или привредни преступ у вршењу дужности.
Директору Школе мирује радни однос за време првог изборног периода на радном месту са кога је изабран.
Директору Школе престаје радни однос ако се у току трајања мандата утврди да не испуњава услове из става 2. овог члана или одбије да се подвргне лекарском прегледу на захтев органа управљања.
О правима, обавезама и одговорностима директора одлучује Школски одбор.
Ближе услове за избор директора, програм обуке у складу са стандардима компетенција директора, програм испита, начин и поступак полагања испита, састав и начин рада комисије Министарства, односно надлежног органа аутономне покрајине пред којом се полаже испит за директора, садржину и изглед обрасца лиценце за директора, садржај и начин вођења регистра издатих лиценци за директора, трошкове полагања испита, накнаде за рад чланова комисије и остала питања у вези са полагањем испита и стицањем лиценце за директора, прописује министар.
Избор директора
Члан 72.
Директора Школе бира Школски одбор на основу јавног конкурса, по прибављеном мишљењу које се даје на седници наставничког већа на којој присуствују сви запослени.
Конкурс за избор директора расписује се најкасније три месеца пре истека мандата директора.
Текст конкурса садржи следеће податке:
-     Назив Школе са адресом,
-     Услове за избор директора,
-     Рок за подношење пријаве,
-     Документацију коју кандидат подноси уз пријаву.
Конкурс за избор директора Школе објављује се у дневним или службеним гласилима.
Члан 73.
Рок за подношење пријава  на конкурс за избор директора Школе је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Уз пријаву на конкурс учесник конкурса подноси:
-     Биографске податке, односно радну биографију,
-     Оверену копију дипломе о завршеном школовању не старију од 6 месеци,
-     Оверену копију уверења о положеном испиту за лиценцу, стручном испиту за наставника, односно стручног сарадника (дозволу за рад),
-     Потврду о раду у области образовања,
-     Уверење о држављанству,
-     Извод из матичне књиге рођених,
-     Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима,
-     Остала документа која могу послужити приликом доношења одлуке о избору.
Школа прибавља уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у обзир за разматрање.
Благовременом пријавом сматра се она пријава која је поднета у року утврђеном у конкурсу.
Благовременом пријавом сматраће се и пријава која је предата препорученом поштом, и тада се као дан пријема рачуна дан када је пошта примила пошиљку.
Када истек конкурсног рока за пријем пријава пада у недељу или дане државног празника, рок за пријаву помера се за следећи радни дан.
Под потпуном пријавом сматраће се она пријава која у прилогу садржи документа којима кандидат доказује да испуњава услове конкурса.
Изузетно, кандидат може потребна документа поднети и накнадно, након истека рока, под условом да је пријаву поднео у предвиђеном року и да због објективних разлога није могао доставити комплетну документацију.
Накнадна достава документације је могућа само уколико конкурсна комисија није започела са прегледом конкурсног материјала.
Члан 74.
Поступак у вези  избора  директора Школе спроводи Комисија за избор директора Школе коју именује Школски одбор.
Комисија за избор директора спроводи поступак око конкурса за избор директора Школе, утврђује листу учесника конкурса и листу учесника конкурса који испуњавају услове и доставља је наставничком већу на мишљење, сачињава списак запослених који имају право да гласају, сачињава гласачке листиће, спроводи поступак око давања мишљења на наставничком већу и доставља Школском одбору резултате гласања на наставничком већу.
Сви запослени који присуствују седници наставничког већа учествују у давању мишљења за избор директора.
Кандидатe за директора представља Комисија за избор директора школе читањем њихове биографије на Наставничком већу а према редоследу са листе кандидата.
По представљању кандидата Комисија за избор директора Школе спроводи тајно изјашњавање свих запослених, по спроведеном изјашњавању проглашава резултате тајног изјашњавања.
Ако има више учесника за избор директора Школе сви запослени дају мишљење о учесницима конкурса на тај начин што се опредељују за једног од учесника конкурса тајним изјашњавањем, под условом да седници у моменту гласања присуствује више од половине укупно запослених.
У случају да се на конкурс пријавио само један кандидат који испуњава услове запослени дају мишљење о том кандидату гласајући «за» или «против» истог, тајним изјашњавањем, под условом да седници у моменту гласања присуствује више од половине укупно запослених.
Наставничко веће верификује резултате тајног изјашњавања.
Записник о резултатима тајног изјашњавања, мишљење Наставничког већа за избор директора Комисија за избор директора Школе доставља Школском одбору.
У случају да седници не присуствује више од половине запослених, заказује се наредна седница и то најкасније у року од 8. дана од дана одржавањ седнице.
Уколико ни на поновљеној седници не присуствује више од половине запослених, запослени ће приступити гласању, на тај начин што се опредељују за једног од учесника конкурса тајним изјашњавањем, односно дају мишљење о кандидату гласајући «за» или «против» истог уколико се на конкурс пријавио само један кандидат који испуњава услове.
Члан 75.
Одлуку о избору директора доноси Школски одбор јавним гласањем подизањем руку.
Прво се приступа гласању о кандидату који је на наставничком већу добио највише гласова.
Одлука о избору директора Школе је донесена уколико је за кандидата који је добио највише гласова на наставничком већу гласало више од половине чланова Школског одбора.
Уколико кандидат из става 1. овог члана не добије потребну већину приступа се гласању о наредном кандидату који има највише гласова и тако редом док се не исцрпи редослед са листе.
У случају да ни један кандидат не добије потребну већину гласова седница се прекида, заказује се нова седница наредног радног дана и приступа се гласању по редоследу као у ставу 4. овог члана.
Ако и на седници наредног радног дана не буде донесена одлука о избору директора Школе, доноси се одлука о поновном расписивању конкурса.
Члан 76.
Одлука са документацијом о изабраном кандидату доставља се министру на сагласност.
Сматра се да је одлука Школског одбора о избору директора донета, односно да је министар дао на њу сагласност ако у року од 30 дана од дана достављања одлуке не донесе акт којим одбија сагласност.
Школски одбор после протека рока из става 2. овог члана доноси решење о избору директора и доставља га учесницима конкурса. Решењем се утврђују и време ступања на дужност, као и обавеза полагања испита за директора.
Учесник  конкурса незадовољан решењем из става 3. овог члана има право на судску заштиту у управном спору.
Акт о одбијању сагласности министар доноси ако се у поступку утврди да одлука није донета у складу са законом или се њеним доношењем доводи у питање несметано обављање делатности Школе.
Ако министар донесе акт којим се одбија давање сагласности на одлуку о избору директора установе, расписује се нови конкурс.
 
 
Вршилац дужности директора школе
Члан 77.
Вршиоца дужности директора поставља Школски одбор до избора директора ако директору Школе престане дужност, а није расписан конкурс или Школски одбор није донео одлуку о избору или је министар донео акт којим је одбијено давање сагласности на одлуку Школског одбора.
Ако Школски одбор не постави вршиоца дужности директора у случајевима из става 1. овог члана или не донесе одлуку по поновљеном конкурсу, односно министар не да сагласност на одлуку по поновљеном конкурсу, вршиоца дужности директора поставља министар, у року од седам дана од дана сазнања за наступање разлога за постављење.
За вршиоца дужности директора Школе не може бити постављено лице које у поступку избора за директора није добило сагласност.
За вршиоца дужности директора Школе може да буде постављен наставник и стручни сарадник, најдуже шест месеци.
Вршиоцу дужности директора Школе мирује радни однос на пословима са којих је постављен, за време док обавља ту дужност.
Права, обавезе и одговорности директора Школе односе се и на вршиоца дужности директора.
 
 Надлежност и одговорност директора школе
Члан 78.
Директор је одговоран за законитост рада и за успешно обављање делатности Школе.
Директор за свој рад одговара Школском одбору и министру.
Осим послова утврђених законом и овим Статутом, директор:
1.   планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих активности Школе;
2.   стара се о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда постигнућа и унапређивању образовно-васпитног рада;
3.   стара се о остваривању развојног плана Школе;
4.   одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одговара за одобравање и наменско коришћење тих средстава, у складу са законом;
5.   сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима;
6.   организује и врши педагошко-инструктивни увид и прати квалитет образовно-васпитног рада и педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и усавршавање рада наставника и стручног сарадника;
7.   планира и прати стручно усавршавање и спроводи поступак за стицање звања наставника и стручног сарадника;
8.   предузима мере у случајевима повреда забрана из чл. 44. до 46. Закона и недоличног понашања запосленог и његовог негативног утицаја на ученике;
9.   предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и просветног саветника, као и других инспекцијских органа;
10. стара се о благовременом и тачном уносу и одржавању ажурности базе података о школи у оквиру јединственог информационог система просвете;
11. стара се о благовременом објављивању и обавештавању запослених, ученика и родитеља односно старатеља, стручних органа и Школског одбора о свим питањима од интереса за рад Школе и ових органа;
12. сазива и руководи седницама наставничког, односно педагошког већа, без права одлучивања;
13. образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа у школи;
14. сарађује са родитељима, односно старатељима ученика;
15. подноси извештаје о свом раду и раду Школе Школском одбору;
16. доноси општи акт о организацији и систематизацији послова;
17. доноси планове, програме и мере из своје надлежности;
18. покреће поступке јавне набавке мале вредности, доноси одлуку о избору понуђача и стара се о правилном спровођењу поступка у складу са законом, као и о правилној евиденцији спроведеног поступка;
19. одлучује о подели предмета на наставнике, на предлог стручних већа;
20. доноси распоред часова и врши расподелу часова наставе и других облика образовно-васпитног рада наставника и стручних сарадника у складу са законом и Годишњим планом рада:
21. сачињава предлог Годишњег плана рада и извештаје: о раду Школе, о раду директора Школе и сл:        
22. одлучује о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених, у складу са овим и посебним законом;
23. покреће васпитно-дисциплински поступак и води васпитно-дисциплински поступак за тежу повреду обавезе ученика;
24. покреће и води дисциплински поступак и изриче дисциплинске мере против запосленог који је учинио повреду радне обавезе;
25. утврђује статус наставника, стручног сарадника у погледу рада са пуним или непуним радним временом, привремено удаљава запосленог са рада због учињене повреде забране и теже повреде радне обавезе у складу са Законом до окончања дисциплинског поступка;
26. формира комисије за пробни рад запослених у складу са Законом;
27. одређује ментора приправницима, расписује конкурс и врши избор кандидата за  пријем у радни однос у складу са Законом;
28. закључује уговоре о извођењу наставе и друге уговоре у складу са Законом;
29. врши преузимање запослених у складу са Законом;
30. припрема предлог плана стручног усавршавања запослених, доставља га Школском одбору ради доношења и стара се о његовом остваривању;
31. предлаже школском одбору, наставничком већу и педагошком колегијуму доношење одлука из оквира њихове надлежности;
32. стара се о наменском коришћењу школског простора и закључује уговоре о давању истог на коришћење, на основу одлуке школског одбора;
33. именује чланове комисије и тимове ради спровођења одредби закона и оштих аката;
34. обавља и друге послове које су му законом, општим актом дате у надлежност.
У случају привремене одсутности или спречености директора да обавља дужност, замењује га наставник, васпитач и стручни сарадник у школи на основу овлашћења директора, односно Школског одбора, у складу са законом.
Престанак дужности директора школе
Члан 79.
Дужност директора Школе престаје: истеком мандата, на лични захтев, стицањем услова за мировање радног односа, престанком радног односа и разрешењем. Одлуку о престанку дужности директора доноси Школски одбор.
Школски одбор разрешава директора Школе ако је утврђено да:
-     Школа није донела благовремено програм образовања, односно не остварује програм образовања и васпитања или не предузима мере за остваривање принципа, циљева и стандарда постигнућа;
-     Школа не спроводи мере за безбедност и заштиту ученика;
-     директор не предузима или неблаговремено предузима одговарајуће мере у случајевима повреда забрана из чл. 44. до 46. Закона о основама система образовања и васпитања и тежих повреда радних обавеза запослених;
-     у школи није обезбеђено чување прописане евиденције и документације;
-     се у школи води евиденција и издају јавне исправе супротно Закону о основама система образовања и васпитања и посебном закону;
-     директор не испуњава услове из члана 59. Закона о основама система образовања и васпитања;
-     директор не поступа по налогу, односно мери надлежног органа за отклањање утврђених недостатака и неправилности;
-     директор предлагањем незаконитих одлука, непотпуним, неблаговременим и нетачним обавештавањем или сазивањем седница супротно пословнику омета рад Школског одбора и запослених;
-     директор није обезбедио да се у оквиру јединственог информационог система просвете врши благовремен и тачан унос и одржавање ажурне базе података установе;
-     је у радни однос примио или ангажује лице ван радног односа супротно закону, посебном колективном уговору и општем акту и у другим случајевима, у складу са законом;
-     је намерно или крајњом непажњом учинио пропуст приликом доношења одлуке у дисциплинском поступку, која је правноснажном судском пресудом поништена као незаконита и ако је установа обавезана на накнаду штете у износу који може угрозити редовно пословање установе.
Директор је материјално одговоран за штету коју намерно или крајњом непажњом нанесе установи, у складу са законом.
Школски одбор разрешава директора Школе дужности ако му се у дисциплинском поступку изрекне мера престанка радног односа због утврђене одговорности за тежу повреду радне обавезе прописане за запослене из члана 141. Закона о основама система образовања и васпитања или се стекне услов за отказ уговора о раду у складу са општим прописима о раду.
Школски одбор разрешава директора дужности пре истека мандата када је коначним актом надлежног органа утврђено да је Школа, односно директор одговаран за прекршај из овог или посебног закона, привредни преступ или кривично дело у вршењу дужности.
Школски одбор разрешава директора Школе по наложеној мери просветног инспектора, у року од осам дана од дана пријема налога.
Сматра се да је одлука Школског одбора о разрешењу директора донета, односно да је министар дао на њу сагласност, ако у року од 15 дана од дана њеног достављања не донесе акт којим одбија сагласност.
Акт о одбијању сагласности министар доноси ако се у поступку утврди да одлука није донета у складу са Законом или се њеним доношењем доводи у питање несметано обављање делатности Школе.
Ако Школски одбор не донесе одлуку о разрешењу директора у року из става 5. овог члана, може да га разреши министар, у року од 15 дана од дана пријема записника о неизвршеном налогу.
Права директора по престанку дужности
Члан 80.
Директор Школе коме престане дужност због истека другог и сваког наредног мандата или на лични захтев, распоређује се на послове који одговарају степену и врсти његовог образовања.
Ако нема одговарајућих послова у истој или другој установи, лице из става 1. овог члана остварује права као запослени за чијим радом престане потреба, у складу са законом.
Директору Школе који је разрешен у складу са чланом 81. став 3. и 4. овог Статута, престаје радни однос без права на отпремнину.
Директору Школе коме у другом и сваком наредном мандату престане дужност разрешењем, без престанка радног односа, а који не може да се распореди на послове који одговарају степену и врсти његовог образовања, престаје радни однос, уз исплату отпремнине, у складу са законом.
 
 Помоћник директора школе
Члан 81.
Школа може да има помоћника директора, у складу са нормативом којим се утврђују критеријуми и стандарди за финансирање установе.
Решењем директора на послове помоћника директора распоређује се наставник и стручни сарадник, односно који има професионални углед и искуство у школи, за сваку школску, односно радну годину.
Помоћник директора организује, руководи и одговоран је за педагошки рад установе, координира рад стручних актива и других стручних органа установе и обавља друге послове, у складу са одредбама овог Статута и општих аката Школе.
Помоћник директора обавља и послове наставника, васпитача и стручног сарадника, у складу са решењем директора.
 
 СТРУЧНИ ОРГАНИ, ТИМОВИ И ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ
 
 Састав и избор стручних органа, тимова и педагошког колегијума
Члан 82.
Стручни органи Школе јесу: наставничко веће, одељењско веће, стручно веће за разредну наставу, стручно веће за области предмета, стручни актив за развојно планирање и стручни актив за развој школског програма и други стручни активи и тимови, у складу са одредбама овог Статута.
Наставничко веће чине наставници и стручни сарадници.
Одељењско веће чине наставници који изводе наставу у одређеном одељењу.
Педагошки асистент учествује у раду већа из ст. 2. и 3. овог члана без права одлучивања.
Сручно веће за разредну наставу чине наставници који изводе наставу у првом циклусу образовања.
Стручно веће за области предмета чине наставници који изводе наставу из групе сродних предмета.
Стручни актив за развојно планирање чине представници наставника, васпитача, стручних сарадника, јединице локалне самоуправе, ученичког парламента и савета родитеља. Чланове стручног актива за развојно планирање именује орган управљања.
Стручни актив за развој школског програма чине представници наставника и стручних сарадника. Чланове стручног актива за развој школског програма именује наставничко веће.
Директор образује тим за остваривање одређеног задатка, програма или пројекта. Тим могу да чине представници запослених, родитеља, јединице локалне самоуправе, односно стручњака за поједина питања.
Чланови тима за свој рад су одговорни директору Школе, а у случају да члан тима не извршава своје обавезе директор Школе може га заменити о чему доноси посебну одлуку.
Педагошки колегијум чине председници стручних већа и стручних актива и представник стручних сарадника.
Педагошки колегијум разматра питања и даје мишљење у вези са пословима директора из члана 62. став 3. тач. 1) до 3) и тач. 5) до 7) Закона о основама система образовања и васпитања.
Педагошким колегијумом председава и руководи директор, односно помоћник директора, а одељењским већем одељењски старешина.
Члан 83.
Седницама стручних органа Школе могу да присуствују представници ученичког парламента, без права одлучивања.
 
г/2. Надлежност стручних органа, тимова и педагошког колегијума
Члан 84.
Стручни органи, тимови и педагошки колегијум: старају се о осигурању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада Школе; прате остваривање програма образовања и васпитања; старају се о остваривању циљева и стандарда постигнућа; вреднују резултате рада наставника и стручног сарадника; прате и утврђују резултате рада деце, ученика и одраслих; предузимају мере за јединствен и усклађен рад са ученицима и одраслима у процесу образовања и васпитања и решавају друга стручна питања образовно-васпитног рада.
 
Наставничко веће
Члан 85.
Наставничко веће чине :
-     Наставници и
-     Стручни сарадници,
Члан 86.
Наставничко веће ради у седницама а одлуке доноси већином гласова присутних чланова већа, јавним гласањем сем у случају када је законом и Статутом Школе другачије предвиђено.
У случају када наставничко веће предлаже три представника у Школски одбор, бира се тајно, а предложеним представником сматрају се она три предложена кандидата који добију највише гласова присутних чланова наставничког већа, под условом да седници присуствује више од половине чланова наставничког већа.
У случају када наставничко веће даје мишљење о учесницима конкурса за избор директора Школе, гласање се врши на начин како је то предвиђено Законом и овим Статутом.
Наставничко веће може одлучивати о питањима утврђеним дневним редом само уколико седници наставничког већа присуствује више од половине чланова већа, сем у случају када је одредбама закона и овог Статута другачије прописано.
Када заказаној седници наставничког већа не присуствује потребан број чланова, директор Школе или помоћник директора Школе је дужан да у року од 8 дана закаже са истим дневним редом наредну седницу.
Члан 87.
Седнице наставничког већа сазива и њиме руководи директор или помоћник директора Школе.
Када наставничко веће решава по питању о коме се претходно изјаснио Савет родитеља потребно је да се омогући председнику Савета родитеља учествовање у раду наставничког већа.
Члан 88.
Наставничко веће као највиши и најодговорнији стручни орган Школе:
-     разматра предлог Школског програма, Развојног плана, Годишњег плана рада, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању,
-     прати и анализира остваривање наставног плана и програма образовања и предузима мере за његово остваривање,
-     врши избор савремених облика, метода и средстава у настави, ради подизања квалитета и и ефикасности образовно-васпитног рада и утврђује програм иновација у образовно-васпитном процесу,
-     стара се о остваривању циљева и задатака образовања и васпитања,
-     утврђује план рада Наставничког већа,
-     разматра и усваја извештаје о успеху ученика на крају класификационог периода, полугодишта и школске године,
-     разматра и усваја извештај тима за појачан васпитни рад са ученицима на крају класификационих периода, полугодишта и школске године;
-     предлаже три представника из реда запослених у  Школски одбор;
-     именује чланове стручног актива за развој школског програма;
-     предлаже стручне сараднике и наставнике у стручни актив за развојно планирање,
-     даје мишљење о кандидатима за избор директора;
-     даје мишљење у поступку стицања звања наставника и стручних сарадника;
-     анализира стање опремљености појединих наставних области опремом и наставним средствима и степен њихове употребе у процесу образовно-васпитног рада;
-     планира и организује различите облике ваннаставних активности ученика;
-     на предлог стручних већа врши избор наставних облика  метода  рада и наставних средстава;
-     доноси одлуку о употреби уџбеника и приручника у Школи, који су одобрени од надлежних органа, у складу са Законом;
-     разматра и одлучује о предлогу плана и програма екскурзија и разматра извештаје о њиховој реализацији;
-     разматра учешће ученика на такмичењима и постигнуте резултате;
-     разматра распоред часова;
-     разматра распоред одељењских старешинстава;
-     разматра питања од интереса за образовање ванредних ученика;
-     утврђује испуњеност услова за завршетак школовања у року  краћем од прописаног;
-     додељује похвале и награде ученицима,
-     доноси одлуку о избору ученика генерације;
-     доноси одлуке о изрицању васпитно-дисциплинских мера из своје надлежности;
-     разматра предлог директора о броју и саставу стручних већа за области предмета;
-     на предлог директора разматра план уписа ученика;
-     разматра стање физичког здравља ученика и мере које се у том правцу предузимају и одлучује о ослобађању ученика од наставе физичког васпитања на основу предлога лекара;
-     на предлог стручног већа за матурски испит утврђује задатке за практичан рад и време за израду;
-     на предлог стручног већа за завршни испит утврђује задатке за практичан рад за сваки образовни профил, начин и место израде као и потребно време;
-     разматра извештај директора Школе, оделењских старешина и организатора практичне наставе,
-     разматра предлог плана сталног усавршавања наставника и стручних сарадника,
-     подстиче и усмерава рад одељењских већа, стручних већа и одељењског старешине,
-     утврђује календар такмичења ученика и обезбеђује услове за њихово припремање и разматра извештаје о постигнутим резултатима,
-     даје мишљење о предлогу директора Школе за избор два стална члана дисциплинске комисије за сваку школску годину,
-     обавља и друге послове утврђене законом, овим Статутом и другим општим актима школе.
Наставничко веће за свој рад одговора директору Школе.
Члан 89.
О раду наставничког већа води се записник.
Записник води један од чланова наставничког већа кога на почетку школске године бира наставничко веће.
Наставничко веће бира и заменика записничара који води записник у одсуству записничара.
Записник се води у посебној повезаној свесци са обележеним страницама и овереним печатом, а потписују га директор или помоћник директор Школе и записничар.
О раду наставничког већа директор Школе сачињава извештај који је саставни део Годишњег извештаја о раду Школе.
 
Оодељенско веће
Члан 90.
Ради организовања и остваривања образовно васпитног рада у сваком одељењу Школе формира се одељенско веће.
Одељенско веће чине наставници који изводе наставу у одређеном одељењу.
Члан 91.
Одељењско веће сазива и њиме руководи одељенски старешина.
Одељењско веће ради у седницама.
Седнице одељењског већа сазивају се једном месечно.
Члан 93.
Одељењско веће може одлучивати уколико седници присуствује већина чланова већа.
Одлуке одељењскок већа доносе се већином укупног броја чланова.
Уколико седници присуствује мање од половине чланова одељењског већа седница се одлаже и заказује нова најкасније у року од 3 дана.
Члан 94.
Одељењско веће :
-     усклађује рад свих  наставника и стручних сарадника који изводе наставу у одељењу;
-     остварује увид у резултате рада и владања ученика, анализира резултате које постижу ученици на крају тромесечја, полугодишта и на крају године;
-     утврђује и усклађује распоред писменог  проверавања знања;
-     предузима мере за усклађивање рада ученика у процесу образовања и васпитања у одељењу и разматра извештај одељењског старешине о појачаном васпитном раду;
-     утврђује на предлог предметног наставника закључну оцену из предмета  и  оцену из владања на предлог одељењског старешине;
-     предлаже ученике за ванредно  напредовање;
-     предлаже ученике за доделу  похвала и награда;
-     разматра извештај одељењског старешине о појачаном васпитном раду и предузетим мерама;
-     изриче васпитне мере ученицима у оквиру своје надлежности;
-     предлаже наставничком већу  програм екскурзија, такмичења и сл.;
-     разматра питања покренута на родитељским састанцима;
-     упознаје се са условима живота и рада ученика и предлаже мере наставничком већу за побољшање уочених недостатака;
-     врши избор ученика за такмичење на предлог предметног наставника,
-     предлаже ученике за које треба организовати допунски и додатни рад на предлог предметног наставника,
-     обавља и друге послове у складу са законом и општим актом.
Члан 95.
Одељењски старешина води кратак записник о раду већа.
У записник се уносе одлуке и закључци као и резултати гласања, односно издвојена мишљења ако то захтева члан већа.
Одељењско веће сачињава извештај о свом раду који је саставни део Годишњег извештаја о раду Школе.
Члан 96.
Свако одељење у школи има одељењског старешину.
Наставничко веће даје мишљење о избору одељењских старешина на почетку школске године на предлог директора Школе.
Директор Школе доставља наставничком већу списак са предлогом одељењских старешина који се предлажу а директор Школе решењем о 40 часовној радној недељи утврђује да ли запослени наставник обавља функцију одељењског старешине за ту школску годину.
Члан 97.
Одељењски старешина је непосредни педагошки, организациони и административни организатор рада у одељењу.
Одељењски старешина:
-     Обезбеђује непосредну сарадњу са наставницима и стручним сарадницима који остварују наставу у одељењу и усклађује њихов рад,
-     Остварује сталан увид у рад и владање ученика одељења у школи и ван ње,
-     Разматра проблеме ученика код савлађивања наставних садржаја из појединих предмета и изналази могућности за побољшање успеха ученика,
-     Остварује увид у социјалне и породичне прилике ученика и обезбеђује сталну сарадњу са родитељима,
-     Сазива родитељске састанке и њима руководи,
-     Организује рад одељенске заједнице,
-     Прати остваривање наставног плана и програма у одељењу и посебно прати оцењивање ученика,
-     Прати похађање наставе од стране ученика и правда изостанке до 3 дана,
-     Изриче похвале и награде ученика из своје надлежности,
-     Води школску евиденцију,
-     Обавештава родитеље и ученике о њиховим обавезама, правима и одговорностима, у складу са законом и општим актима.
-     Обавештава ученике о правилима понашања у школи,
-     Потписује и издаје ђачке књижице, дипломе и сведочанства,
-     Руководи радом одељењског већа, потписује његове одлуке и води записник,
-     Потписује потврде ученицима на основу писменог овлашчења директора Школе,
-     Предлаже одељењском већу оцене из владања,
-     Износи предлоге и жалбе ученика пред органе Школе,
-     Стара се о остваривању ваннаставних активности,
-     Обезбеђује услове за припрему ученика за такмичења,
-     Припрема предлог екскурзија ученика, води екскурзије и стара се о безбедности и дисциплини ученика на екскурзијама,
-     Изриче васпитне мере: опомену и укор одељењског старешине,
-     Стара се о спровођењу плана мера безбедности ученика и  понашању ученика,
-     Позива родитеље и ученике на расправу у вези васпитног и васпитно-дисциплинског поступка, води записник о спроведеној расправи и припрема материјал надлежним стручним органима за изрицање васпитно-дисциплинске мере,  и доставља одлуке и решења  родитељу , односно старатељу ученика,
-     Председник је васпитно-дисциплинске комисије,
-     Сачињава план рада и извештај о свом раду који је саставни део Годишњег плана рада Школе и Годишњег извештаја о раду Школе.
-     Обавља и друге послове који су му Законом, општим актом и одлуком директора Школе стављени у надлежност.
 
Члан 98.
Оделењски старешина дужан је да подноси извештај о свом раду и о раду одељења најмање два пута у току полугодишта.
Одељењски старешина на почетку године дужан је да уради оперативни план рада одељења и преда га помоћнику директору Школе.
План рада обухвата његов целокупан рад у току школске године на остваривању утврђених планова по месецима полугодишту и за целу школску годину.
Стручно веће за разредну наставу
Члан 99.
Стручно веће за разредну наставу чине сви наставници који изводе наставу у првом циклусу образовања, укључујући и наставнике разредне наставе у продуженом боравку.
Члан 100.
Стручно веће за разредну наставу, у оквиру и поред послова из опште надлежности стручних органа, обавља посебно следеће послове:
1) утврђује програм рада и подноси извештаје о његовом остваривању;
2) припрема предлог директору за поделу предмета на наставнике за наредну школску годину;
3) припрема основе Годишњег плана рада;
4) утврђује распоред остваривања наставних тема и наставних јединица и врши усаглашавање остваривања наставних садржаја предмета;
5) утврђује облике, методе и средства коришћења одговарајуће школске опреме и наставних средстава;
6) предлаже примену нових метода и начина извођења наставе;
7) прати остваривање програма образовања и васпитања;
8) анализира уџбеничку и приручну литературу;
9) предлаже чланове испитних комисија;
Члан 101.
Седнице стручног већа за разредну наставу сазива и њима руководи председник, којег између себе, јавним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова, бирају чланови тог органа.
На исти начин бира се и заменик председника, који сазива седнице и њима руководи у случају спречености председника.
Члан 102.
За свој рад стручно веће за разредну наставу одговара Наставничком већу.
Стручно веће за област предмета
Члан 103.
Сручно веће за област предмета чине наставници који изводе наставу из групе сродних предмета.
Стручно веће ради у седницама.
Радом стручног већа руководи један од наставника стручног већа кога сваке школске године одређује директор Школе.
Стручно веће утврђује свој план рада за сваку школску годину на основу обавеза које проистичу из Годишњег плана рада Школе у остваривању наставног плана и програма образовања.
Стручно веће сачињава извештај о свом раду који је саставни део Годишњег извештаја о раду Школе.
Члан 104.
У школи постоје следећа стручна већа:
-   стручно веће за језик и комуникацију,
-     стручно веће за математику и природне науке,
-     стручно веће за уметност,
-     стручно веће за историју и географију,
-     стручно веће за физичко васпитање и спорт.
 
Стручно веће :
-     доносе годишњи план рада стручног већа;
-     предлажу поделу предмета на наставнике најкасније до 01.07. текуће године;
-     разматра појаву слободних радних места наставника и сарадника у настави, утврђује мањак и вишак часова које доставља директору Школе за наредну школску годину најкасније до 01.07. текуће године,
-     даје предлог уџбеника, приручника и друге литературе Наставничком већу да одобри њихову употребу;
-     планирају стручно, педагошко-психолошко и методичко усавршавање и образовање наставника и прате учешће у раду стручних друштава и удружења; 
-     остварују координацију и корелацију наставе међу предметима;
-     оперативно разрађују критеријуме оцењивања и раде на уједначавању критеријума оцењивања и развијању различитих модела и техника оцењивања;
-     усклађује индивидуалне планове рада наставника,
-     пружају помоћ у раду наставницима-приправницима;
-     разматрају стручна питања васпитно-образовног рада и предлажу Наставничком већу доношење одговарајућих одлука ради предузимања мера унапређивања рада побољшањем организације, увођењем иновација и др;
-     информишу своје чланове о савременим облицима, методама и средствима образовно-васпитног рада  и примењују их у раду;
-     остварују увид у реализацију образовно-васпитних задатака (ниво знања, умења, навика и успеха ученика, тешкоће у савладавању наставних програма и др.) и предузимају мере за доследније и успешније савладавање наставног плана и програма;
-     анализирају успех ученика из појединих предмета и предузимају мере за пружање помоћи ученицима који заостају у раду, као и стимулисање ученика који брже напредују;
-     утврђују тематске садржаје допунског додатног, индивидуалног рада и слободних активности и анализирају резултате тог рада;
-     дају мишљење директору о одређивању ментора за наставнике-приправнике;
-     размењују искуства о примени савремених метода и облика рада у наставним и ваннаставним облицима рада кроз отворене часове и активности са наставницима из других сродних школа;
-     развијају облике активног учења (учења кроз праксу) и облике кооперативног учења што омогућава ученицима да скупа уче радећи на заједничким пројектима;
-     припрема наставне програме,
-     баве се и другим питањима  у складу са законом.
Члан 106.
За рад стручног већа и спровођење одлука и задатака стручног већа одговоран је руководилац стручног већа.
Руководилац стручног већа или члан стручног већа чини тежу повреду радне обавезе уколико одбије или не спроведе одлуке већа и задужења која су му дата у надлежност од стране директора и помоћника директора Школе.
О раду стручног већа руководилац стручног већа води записник и доставља га помоћнику директору Школе односно педагогу.
 
 
 Стручни актив за развојно планирање
Члан 107.
Стручни актив за развојно планирање чине представници наставника, стручних сарадника, јединице локалне самоуправе, ученичког парламента и савета родитеља, које именује Школски одбор.
Стручни актив за развојно планирање чине 5 чланова.
Школски одбор именује Стручни актив за развојно планирање на тај начин што се обезбеђује заступљеност представника из става 1. овог члана.
Одлуком о именовању чланова Стручног актива за развојно планирање, Школски одбор одређује и  председника из реда именованих чланова.
Члан 108.
Стручни актив за развојно планирање ради у седницама.
Начин рад стручног актива за развојно планирање утврђује се овим Статутом, а детаљно разрађује  Планом рада.
Стручни актив за развојно планирање  одржаће састанке према Плану рада који је саставни део Годишњег плана рада Школе.
План рада стручног актива за развојно планирање  је оперативни план који садржи; теме, време реализације, и носиоце активности.
Стручни актив за развојно планирање сачињава извештај о свом раду који је саставни део Годишњег извештаја о раду Школе.
Стручни актив за развојно планирање  заузима ставове о одређеним темама доношењем закључака.
Стручни актив за развојно планирање на састанцима утврђује степен повезивања интересних група у даљем планирању, утврђује степен сарадње Школе и саветника за развој Школе, утврђује приоритете развоја Школе, утврђује предлог развојног плана Школе за наредни период, утврђује степен достигнутог нивоа развоја Школе у односу на усвојени план развоја Школе и сачињава План рада за развојно планирање за наредну школску годину.  
О састанцима се води записник.
Записник води председник стручног актива за развојно планирање и доставља Школском одбору.
Члан 109.
Стручни актив за развојно планирање у оквиру своје надлежности:
-     доприноси повезивању свих интересних група и стварању услова за њихово даље учешће у развојном планирању,
-     доприноси успостављању партнерских односа између Школа и саветника за развој Школе, договарају се о даљој сарадњи што подразумева утврђивање конкретних обавеза и одговорности обе стране,
-     анализира потенцијале и слабости школе, предлаже потребе и приоритете развоја школе;
-     припрема нацрт Развојног плана школе на основу прикупљених података и урађених анализа за наредни петогодишњи период;
-     припрема нацрт акционог плана за реализацију приоритета развојних циљева и задатака планираних за сваку годину на  почетку школске године;
-     прати реализацију развојног плана и подноси извештај школском одбору једанпут годишње са предлогом мера;
-     сарађује на изради Годишњег плана рада школе ради усклађивања годишњег плана са развојним планом школе;
-     доприноси утврђивању стања у школи у појединим областима њеног живота и рада, постиже концензус о областима у којима треба увести промене и одређује шта је то на чему треба радити,
-     доприноси одлучивању о циљевима и приоритетима развоја школе;
-     предлаже нове боље и реалније критеријуме за вредновање и оставривање  постављених циљева;
-     доприноси одређивању носиоца планираних активности, критеријума успеха, начину и вредновању процеса и задатака;
-     учествује у самовредновању квалитета рада установе;
-     обавља и друге послове по налогу директора, просветног саветника и школског одбора.
 
Члан 110.
Председник стручног актива за развојно планирање одговоран је за свој рад, за рад чланова, за благовремен израду нацрта Плана развоја Школе, за израду Плана рада стручног актива за развојно планирање и његову реализацију.
У оквиру своје надлежности председник стручног актива за развојно планирање може предложити Школском одбору да замени члана стручног актива за развојно планирање уколико не долази на састанке, или уколико не извршава планиране активноси.
Сви чланови стручног актива за развојно планирање одговорни су за свој рад Школском одбору.
Школски одбор може сменити члана, односно председника стручног актива за развојно планирање уколико није задовољан његовим радом.
Мандат члановима стручног актива за развојно планирање траје до усвајања новог развојног плана.
 
 
Стручни актив за развој школског програма
Члан 111.
Стручни актив за развој школског програма чине представници наставника и стручних сарадника, које именује наставничко веће.
Стручни актив за развој школског програма чине три члана, од којих се два именују из реда наставника а један из реда стручних сарадника.
Члан 112.
Стручни актив за развој школског програма ради у седницама.
Начин рада стручног актива за развој школског програма утврђује се овим Статутом, а детаљно разрађује  Планом рада.
Стручни актив за развој школског програма одржаће састанке према Плану рада који је саставни део Годишњег плана рада Школе.
План рада Стручног актива за развој школског програма је оперативни план који садржи; теме, време реализације и носиоце активности.
Стручни актив за развој школског програма заузима ставове о одређеним темама доношењем закључака.
О састанцима се води записник.
Записник води председник стручног актива за развој школског програма и доставља га наставничком већу.
Стручни актив за развој школског програма сачињава извештај о свом раду који је саставни део Годишњег извештаја о раду Школе.
Члан 113.
Стручни актив за развој школског програма у оквиру своје надлежности:
-     обезбеђује самосталност и флексибилност наставника у приступу наставном процесу и доношењу професионалних одлука,
-     припрема нацрт школског програма на основу наставног плана и програма;
-     процењује и вреднује постигнуте резултате у односу на дефинисане циљеве и задатке, као и општих и посебних стандарда знања,
-     учествује у унапређивању школског програма руководећи се резултатима процеса евалуације и властите процене своје образовне праксе,
-     утврђује посебне програме, садржаје и активности (пројекте Школе) којима Школа пружа могућност да ученици додатно унапреде своја звања, задовоље интересе , интересовања и потребе,
-     прати потребе и могућности локалне заједнице као и конкретне услове рада Школе,
-     обавља и друге послове по налогу директора и наставничког већа.    
Члан 114.
Стручни актив за развој школског програма има председника, који за свој рад и за рад чланов актива одговара директору Школе и наставничком већу.
Сви чланови стручног актива за развој школског програма одговорни су за свој рад директору и наставничком већу.
Наставничко веће може сменити члана, односно председника стручног актива за развој школског програма уколико није задовољан његовим радом.
Мандат члановима стручног актива за за развој школског програма траје до доношења новог наставног програма.
 Стручни тимови
Члан 115.
Стручни тим који образује директор Школе за остваривање одређеног задатка, програма или пројекта чине најмање три члана од којих је један председник тима.
Стручни тим обавља послове из своје надлежности које су предвиђене Законом, општим актом Школе и Годишњим планом рада Школе.
Члан тима за свој рад одговара директору Школе.
Уколико члан тима не врши активности уредно или уколико директор Школе није задовољан његовим радом, директор Школе ће га сменити или заменити својом одлуком.
Члан тима из реда запослених не може одговарати за повреду радне обавезе нити му се може изрећи дисциплинска мера за свој рад у тиму, али може одговарати у случају неизвршења својих обавеза који су прописани Законом и општим актом Школе.
Члан 116.
Директор школе може да образује следеће тимове:
-        тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања;
-        тим за процену и спровођење безбедности у школи;
-        тим за организацију спровођења развојног плана школе и самовредновање.
-        стручни тим за каријерно вођење и саветовање
Члан 117.
Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања образује директор школе и чине га педагог и психолог школе, представник савета родитеља, представник јединице локалне самоуправе, односно представник Министарства унутрашњих послова, и повремено се ангажује стручњак за поједина питања из стручних служби (установе социјлне, односно здравствене заштите).
Члан 118.
Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања:
-    израђује нацрт програма заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања који је део развојног плана и годишњег плана рада школе;
-    израђује оквирни акциони план;
-    постиче и развија климу прихватања, толеранције и међусобног уважавања;
-    идентификује безбедносне ризике у школи увидом у документацију, непосредно окружење, евидентирање критичних места у школи, анкетирањем ученика, наставника и родитеља;
-    унапређује способности свих учесника у школском животу, наставног и ваннаставног особља, ученика, родитеља, локалне заједнице ради уочавања, препознавања и решавања проблема насиља;
-    дефинише процедуре и поступке, реагује на насиље и информише све учеснике у школском животу о истима;
-    омогућује свим ученицима и запосленима који имају сазнање о могућем насилном акту да без излагања опасности врше пријављивање насиља;
-    спроводи психо - социјални програм превенције кроз обуку за ненасилну комуникацију, самоконтролу реаговања и понашања, превазилажење стреса, учење социјалних вештина;
-    сарађује са родитељима путем савета родитеља, родитељских састанака, индивидуалних и групних разговора;
-    сарађује са службама ван школе које посредно и непосредно могу помоћи на превазилажењу проблема насиља у школи;
-    спроводи процедуру и поступке реаговања у ситуацијама насиља;
-    прати и евидентира врсте и учесталости насиља и процењује ефикасност спровођења заштите;
-    ради на отклањању последица насиља и интеграцији ученика у заједницу вршњака;
-    обавља саветодавни рад са ученицима који трпе насиље, врше насиље или су посматрачи насиља;
-    води евиденцију о своме раду и анализира евиденцију о појавама насиља одељењских старешина, стручних служби и директора школе.
Члан 119.
Тим за процену и спровођење безбедности у школи образује директор школе и чине га педагог и психолог школе, координатори - руководиоци већа година, секретар школе, помоћник директора школе, представник Савета родитеља и представник из локалне самоуправе, тј града Београдa.
Чланови Тима за безбедност бирају руководиоца и заменика руководиоца тима између себе.
Тим за процену и спровођење безбедности у школи врши послове из своје надлежности прописане Правилником о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика и Планом мера и распореда обавеза учесника у безбедности ученика.
Члан 120.
Тим за организацију спровођења развојног плана школе и самовредновања образује директор школе и чине га помоћник директора, педагог, психолог, један представник стручних већа за разредну наставу и по један представник сваког већа за област предмета.
Члан 121.
Тим за организацију спровођења развојног плана школе и самовредновање:
-    даје предлоге директору за самовредновање појединих области за сваку школску годину;
-    континуирано прати рад у области која ће се самовредновати;
-    прати остваривање приоритета одређених развојним планом школе;
-    код ученика и запослених развија еколошку свест, предузетништво и мотивацију.
 
 Педагошки колегијум
Члан 122.
Педагошки колегијум чине председници стручних већа и стручних актива и представник стручних сарадника.
Педагошки тим ради у седницама.
Педагошки колегијум  разматра питања и заузима ставове у вези са пословима директора из члана 62.став 3. тачка 1) дo 3) и тачка 5) до 7) Закона о основама система образовања и васпитања.
Педагошки колегијум  планира распоред одсуства наставника и стручног сарадника ради стручног усавршавања.
Педагошким колегијумом председава и руководи директор Школе, односно помоћник директора Школе.
Члан 123.
У оквиру своје надлежности педагошки колегијум разматра питања и заузима ставове у вези са пословима директора Школе који су предвиђени Законом и овим Статутом, а тичу се:
-     планирање и организовање остваривања програма образовања и васпитања и свим активностима школе;
-     старање о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда постигнућа и унапређивању образовно - васпитног рада;
-     старање о остваривању развојног плана установе;
-     сарадњу са органинима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима;
-     организовање и вршење педагошко - инструктивног увида и праћење квалитета образовно - васпитног рада и педагошке праксе и предузимање мера за унарпеђивање и усавршавање рада наставника и стручних сарадника;
-     планирање и стручно усавршавање и спровођење поступка за стицање звања наставника и стручног сарадника;
-     доноси индивидуални образовни план на предлог стручног тима за организацију и спровођење посебних програма и активности за унапређивање образовно - васпитног рада у школи.
Члан 124.
Начин рад педагошког колегијума утврђује се овим Статутом, а детаљно разрађује Планом рада.
Педагошки колегијум  одржаће састанке према Плану рада колегијума који је саставни део Годишњег плана рада Школе.
План рада педагошког колегијума је оперативни план који садржи: теме, време реализације, и носиоце активности.
Педагошки колегијум заузима ставове о одређеним темама доношењем закључака.
О раду педагошког колегијума води се записник.
Записничар се бира из реда чланова Педагошког колегијума.
О раду педагошког колегијума сачињава се извештај о раду који је саставни део Годишњег извештаја о раду Школе.
СЕКРЕТАР ШКОЛЕ
Члан 125.
Управне, нормативно-правне и друге правне послове у школи обавља секретар, у складу са нормативом којим се утврђују критеријуми и стандарди за финансирање установе.
Послове секретара може да обавља дипломирани правник - мастер или дипломирани правник који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, са положеним стручним испитом за секретара.
Секретар из става 2. овог члана уводи се у посао и оспособљава се за самосталан рад савладавањем програма за увођење у посао и полагањем испита за секретара. Секретару - приправнику директор одређује ментора са листе секретара установа коју утврди школска управа.
Секретар је дужан да у року од две године од дана заснивања радног односа положи стручни испит за секретара.
Секретару који не положи стручни испит у року из става 4. овог члана престаје радни однос.
Секретар који има положен правосудни или стручни испит за запослене у органима државне управе или државни стручни испит не полаже стручни испит за секретара.
Начин и програм увођења у посао, програм, садржину, начин и рокове за полагање стручног испита, састав и начин рада комисије Министарства, односно надлежног органа аутономне покрајине пред којом се полаже стручни испит и образац уверења који се издаје, трошкове полагања испита, накнаде за рад чланова комисије и остала питања у вези са полагањем стручног испита за секретара установе, прописује министар.
 
5. УЧЕНИЦИ
 
УПИС УЧЕНИКА
Члан 126.
Уписом у први разред дете стиче својство ученика.
У први разред уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година, у складу са Законом.
Изузетно, детету може да се одложи упис у први разред за годину дана, у складу са Законом.
Дете које има од шест до шест и по година уписује се у први разред након провере спремности за полазак у школу.
Школа је дужна да организује проверу спремности из става 3. овог члана у складу са Законом.
Ако дете старије од седам и по година због болести или других разлога није уписано у први разред, може да се упише у први или одговарајући разред, на основу претходне провере знања.
Претходну проверу знања обавља тим састављен од наставника разредне наставе, педагога и психолога школе уважавајући стандарде постигнућа и ценећи најбољи интерес детета.
 ОЦЕЊИВАЊЕ
Члан 127.
Ученик се оцењује из наставних предмета и владања, описном и бројчаном оценом, у складу са Законом.
Оцена је јавна и саопштава се ученику са образложењем.
Бројчана оцена успеха ученика из обавезних, изборних и факултативних предмета је: одличан (5), врло добар (4), добар (3), довољан (2) и недовољан (1). Оцена недовољан (1) је непрелазна.
Успех ученика из изборних предмета прописаних Законом оцењује се описно.
У току полугодишта ученик мора бити оцењен из сваког наставног предмета најмање четири пута.
Изузетно, уколико је недељни фонд наставног предмета један час, ученик се оцењује најмање два пута у полугодишту.
Закључна оцена у првом разреду је описна и утврђује се на крају првог и другог полугодишта на основу описних оцена о развоју и напредовању ученика у току савладавања школског програма.
У осталим разредима, закључна оцена из предмета је бројчана, осим из изборних предмета прописаних Законом.
Закључна оцена из изборних предмета прописаних Законом је: истиче се, добар и задовољава и не утиче на општи успех ученика.
Закључну оцену из предмета утврђује одељењско веће на предлог предметног наставника, на крају првог и другог полугодишта.
Ученику који није оцењен најмање четири пута у току полугодишта, не може да се утврди закључна оцена.
Ученика који редовно похађа наставу и извршава школске обавезе, а нема прописани број оцена у полугодишту, наставник је дужан да оцени на посебно организованом часу у току трајања полугодишта уз присуство одељењског старешине, педагога или психолога.
Ако предметни наставник из било којих разлога није у могућности да организује час из става 12. овог члана, школа је дужна да обезбеди одговарајућу стручну замену.
Одељењски старешина је у обавези да редовно прати оцењивање ученика и указује предметним наставницима на број прописаних оцена које ученик треба да има у полугодишту ради утврђивања закључне оцене.
Када наставни предмет садржи модуле, закључна оцена се изводи на основу позитивних оцена свих модула у оквиру предмета.
 
Оцењивање владања ученика
Члан 128.
Владање ученика од првог до петог разреда оцењује се описно у току и на крају полугодишта.
Закључна оцена из владања ученика из става 1. овог члана јесте: примерно; врло добро; добро; задовољавајуће и незадовољавајуће и не утиче на општи успех ученика.
Владање ученика од шестог до осмог разреда оцењује се описно у току полугодишта.
Оцена из владања из става 3. овог члана на крају првог и другог полугодишта јесте бројчана, и то: примерно (5), врло добро (4), добро (3), задовољавајуће (2) и незадовољавајуће (1), и утиче на општи успех ученика.
Приликом оцењивања владања сагледава се понашање ученика у целини, имајући при том у виду и ангажовање ученика у активностима изван наставе у складу са школским програмом (слободне активности, ученичка задруга, заштита животне средине, заштита од насиља, злостављања и занемаривања и програми превенције других облика ризичног понашања, културна активност школе).
На оцену из владања не утичу оцене из наставних предмета.
Закључну оцену из владања на предлог одељењског старешине утврђује одељењско веће.
 
 Општи успех ученика
Члан 129.
Општи успех ученика од другог до осмог разреда утврђује се на крају првог и другог полугодишта на основу аритметичке средине позитивних закључних бројчаних оцена из обавезних предмета и оцене из владања почев од шестог разреда.
Општи успех ученика је: одличан, врло добар, добар, довољан.
Ученик је постигао општи успех:
-           одличан - ако има средњу оцену најмање 4,50;
-           врло добар - ако има средњу оцену од 3,50 закључно са 4,49;
-           добар - ако има средњу оцену од 2,50 закључно са 3,49;
-           довољан успех - ако има средњу оцену до 2,49.
 Похваљивање и награђивање ученика
Члан 130.
Као посебан облик признања у току школовања ученику се додељује диплома или награда за изузетан општи успех, односно за изузетан успех из појединих наставних области или предмета и изузетна постигнућа у било којој области рада школе.
Ученици који се истичу својим радом и понашањем, као и ученици који постижу изузетне резултате у савлађивању појединих облика образовно- васпитног рада, могу бити награђивани или похваљивани у складу са општим актом Школе.
Ученику који у току школовања постиже изузетне резултате у учењу и владању, проглашава се одлуком Наставничког већа, учеником генерације.
Критеријуме за одређивање ученика генерације утврђује Наставничко веће Школе.
Ученику који у току школовања постиже изузетне резултате у спорту, проглашава се одлуком Наставничког већа, на предлог стручног већа физичког васпитања, спортистом генерације.
Награде и похвале изричу органи Школе, у складу са овим Статутом  и другим општим актима Школе.
Члан 131.
Похвале могу бити писмене и усмене и саопштавају се јавно пред оделењем, свим запосленима Школе или пред наставницима и родитељима.
Награде ученику могу бити у облику посебних диплома, уверења или књига а у изузетним случајевима и у новчаним износима.
Награде ученицима могу додељивати и спонзори односно донатори.
Ученици могу добити  и друге облике материјалног награђивања који се исказују кроз плаћене екскурзије, летовања, одморе, куповину спортске опреме и слично.
Награде се могу додељивати и групи ученика или целом одељењу за постигнуте резултате на такмичењима, у учењу, на практичној настави, владању и слично. Предлог за доделу награда или похвала даје одељенски старешина на основу мишљења одељенског већа или стручног актива односно на предлог органа или организација у којој се остварује програм практичне наставе.
 
Брже напредовање ученика
Члан 132.
Ученик који се истиче знањем и способностима може да заврши школу у року краћем од осам година.
У току једне школске године ученик може да заврши два разреда.
Наставничко веће утврђује испуњеност услова за брже напредовање ученика.
Услове и поступак напредовања ученика прописује министар.
 
 ИСПИТИ
Члан 133.
У школи се полажу следећи испити:
1. поправни испит;
2. разредни испит;
3. завршни испит
4. испит из страног језика
Испити се полажу по прописаном наставном плану и програму за одређени предмет и разред у складу са посебним законом.
Разредни испит
Члан 134.
Разредни испит полаже ученик који није оцењен из једног или више наставних предмета.
Ученик може бити неоцењен из наставног предмета уколико није похађао наставу више од трећине укупног годишњег броја часова тог предмета и уколико се оцењивањем утврди да није достигао образовне стандарде на основном нивоу.
Ученик који на разредном испиту добије недовољну оцену из једног или два наставна предмета, или не приступи полагању разредног испита једног или два наставна предмета, полаже поправни испит.
Ученик који на разредном испиту добије недовољну оцену из више од два наставна предмета, или који не приступи полагању разредног испита из више од два наставна предмета понавља разред, у складу са Законом.
Поправни испит
Члан 135.
Поправни испит полажу ученици од четвртог до осмог разреда који на крају другог полугодишта имају до две недовољне закључне бројчане оцене из наставних предмета.
Ученик од четвртог до седмог разреда полаже поправни испит у августовском испитном року, а ученик осмог разреда у јунском и августовском испитном року.
Ученик од четвртог до седмог разреда који на крају другог полугодишта има више од две недовољне закључне бројчане оцене и ученик који не положи поправни испит или не приступи полагању поправног испита понавља разред.
Ученик осмог разреда који има више од две недовољне закључне бројчане оцене или не положи поправни испит не понавља разред, већ завршава започето образовање и васпитање у истој школи полагањем испита из предмета из којег има недовољну оцену, у складу са Законом.
Испит из страног језика
Члан 136.
Ученик може да полаже испит из страног језика који није изучавао у школи.
Испит из става 1. овог члана полаже се по прописаном наставном програму за одређени разред.
Школа издаје ученику уверење о положеном испиту.
Завршни испит
Члан 137.
Након завршеног осмог разреда ученик полаже завршни испит.
Ученик полаже завршни испит по програму завршног испита за школску годину у којој је завршио осми разред, писаним путем - решавањем тестова.
Програмом завршног испита одређују се наставни предмети из којих ученик полаже завршни испит.
Полагањем завршног испита ученик стиче право на упис у средњу школу, у складу са Законом и другим законом који уређује област средњег образовања и васпитања.
Регуларност завршног испита обезбеђује директор.
Резултати завршног испита служе школи за утврђивање квалитета рада наставника и школе, ослонац су за развојно планирање и унапређивање свеукупног рада школе и служе Министарству за процену стања и напретка образовања у Републици Србији.
Организацију испита из става 1. овог члана, услове под којима се спроводи, састав и процедуру рада комисија и друга питања везана за полагање завршног испита прописује министар.
Члан 138.
Време, начин и рокови полагања испита утврђују се Правилником о  организацији и спровођењу испита.
О времену и месту полагања испита ученици се обавештавају, пре почетка испитног рока, преко огласне табле Школе.
Пријављивање испита врши се на начин и у роковима предвиђеним Правилником о организацији и спровођењу испита.
Члан 139.
Ученик испит полаже усмено, односно писмено и усмено из математике, српског језика и страних језика, у складу са наставним плановима и програмима за одређене предмете.
Члан 140.
Оцена на испиту, који је ученик полагао усмено, односно  писмено и усмено, јединствена је и утврђује се већином гласова чланова комисије.
Оцене се ученицима саопштавају јавно са краћим образложењем.
Оцена комисије је коначна.
Члан 141.
Из оправданих разлога (болести и сл.) испитна комисија може одложити полагање испита ученику, али најкасније до последњег дана испитног рока.
 
 ПРАВА УЧЕНИКА
Члан 142.
Права ученика остварују се у складу са потврђеним међународним уговорима, Законом о сновама система образовања и васпитања и посебним законима, а Школа, односно сви запослени дужни су да обезбеде њихово остваривање, а нарочито право на:
1.   квалитетан образовно-васпитни рад који обезбеђује остваривање принципа и циљева из члана 3. и 4. Закона о сновама система образовања и васпитања;
2.   уважавање личности;
3.   подршку за свестрани развој личности, подршку за посебно исказане таленте и њихову афирмацију;
4.   заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;
5.   благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за његово школовање;
6.   информације о његовим правима и обавезама;
7.   учествовање у раду органа Школе, у складу са овим и посебним законом;
8.   слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање ученичког парламента;
9.   подношење приговора и жалбе на оцену и на остваривање других права по основу образовања;
10. покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у образовно-васпитном процесу уколико права из тачка 1) до 9) овог члана нису остварена;
11. остваривање свих права ученика, права на заштиту и на правично поступање Школе према ученику и када повреди обавезу утврђену овим законом;
12. право на стипендију, кредит, смештај и исхрану у дому ученика, у складу са посебним законом.
Школа је дужна да обезбеди све услове за остваривање права ученика из става 1. овог члана.
Ученик, родитељ, односно старатељ ученика може да поднесе пријаву директору Школе у случају повреде права из става 1. овог члана или непримереног понашања запослених према ученику, у року од 15 дана од наступања случаја.
Директор је дужан да пријаву размотри и да, уз консултацију са учеником, родитељем, односно старатељем ученика и запосленим одлучи о њој и предузме одговарајуће мере, у року од 15 дана од дана пријема пријаве.
Запослени у школи дужан је да пријави директору, односно органу управљања кршење права ученика.
 
 Одељенска заједница
Члан 143.
Ученици једног одељења Школе образују одељењску заједницу.
Одељенска заједницаима следећа права и обавезе:
1.даје предлоге и мишљења стручним органима, савету родитеља и директору Школе о правилима понашања у школи,
2.даје предлоге директору Школе о учешћу на спортским и другим такмичењима,
3.разматра односе и сарадње ученика и наставника,
4.разматра извештај и даје мишљење и предлоге  одељенском старешини о предузетим активностима у оквиру појачаног васпитног рада са ученицима који врше повреду правила понашања или се не придржавају одлука директора и органа Школе.
Одељенска заједница има председника, а може имати по потреби и благајника, кога бирају ученици већином гласова.
 
Ученичка задруга
Члан 144.
У школи може да се оснује ученичка задруга с циљем подстицања развијања позитивног односа ученика према раду и професионалне оријентације, повезивања наставе са светом рада, развијања свести о одговорности за преузете обавезе, као и развоја позитивног односа према тимском раду.
На основу одредби овог Статута, рад ученичке задруге уређује се Правилником о оснивању и правилима за рад ученичке задругезадруге, у складу са Законом и посебним законом.
Школа може пружати услуге и продавати производе настале као резултат рада у ученичкој задрузи, као и школски прибор и опрему.
Средства стечена радом ученичке задруге користе се за проширење материјалне основе рада ученичке задруге, екскурзије, исхрану ученика, награде члановима задруге и унапређивање образовно-васпитног рада у школи и у друге сврхе, у складу са актима којима се уређује рад ученичке задруге.
 
Ученички парламент
Члан 145.
Ученички парламент чине по два представника сваког одељења седмог и осмог разреда у Школи, које ученици бирају на састанку одељењске заједнице.
Ученички парламент се бира на почетку сваке школске године.
Члан 146.
Ученички парламент:
1) даје мишљења и предлоге стручним органима, Школском одбору, Савету родитеља и директору о: правилима понашања у Школи, мерама безбедности ученика, Годишњем плану рада, Развојном плану, Школском програму, начину уређивања школског простора, избору уџбеника, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у Школи и ван ње и другим питањима од значаја за њихово образовање;
2) разматра односе и сарадњу ученика и наставника или стручних сарадника и атмосферу у Школи;
3) обавештава ученике о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о активностима парламента;
4) учествује у процесу планирања развоја Школе и у самовредновању Школе;
5) предлаже чланове стручног актива за развојно планирање из реда ученика;
6) бира представнике ученика који учествују у раду органа Школе;
7) Школском одбору и Савету родитеља на крају сваке школске године подноси извештај о свом раду;
8) доноси програм рада.
Програм рада Ученичког парламента саставни је део Годишњег плана рада.
Члан 147.
Седнице Ученичког парламента сазива и њима руководи председник, којег између себе, јавним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова, бирају чланови тог органа, на првој седници.
На исти начин бира се и заменик председника, који сазива седнице и њима руководи у случају спречености председника.
Пре избора председника, прву седницу Ученичког парламента сазива и њоме руководи наставник или стручни сарадник којег за то задужи директор.
 
Приговор и жалба на оцену и испит
Члан 148.
Ученик, његов родитељ, односно старатељ има право да поднесе: приговор на оцену из предмета и владања у току школске године, жалбу на закључну оцену из предмета и владања на крају другог полугодишта и жалбу на испит.
Приговор на оцену из предмета и владања подноси се директору Школе у року од три дана од саопштења оцене, жалба у року од три дана од дана добијања ђачке књижице, односно сведочанства, а жалба на испит прописан посебним законом, у року од 24 сата од саопштења оцене.
Директор Школе, у сарадњи са педагошко-психолошком службом и одељенским старешином, одлучује о приговору у року од три дана. Ако оцени да је приговор основан и да је оцена изведена супротно закону и прописима донетим на основу њега, решењем поништава оцену и образује комисију за проверу знања ученика, преглед и поновно оцењивање писменог или другог рада ученика.
По приговору, односно жалби на оцену из владања директор, у сарадњи са педагошко-психолошком службом и одељењским старешином, утврђује оцену из владања.
Директор Школе је дужан да одлучи о жалби, у року од 24 сата од њеног пријема. Ако утврди да је оцена из предмета изведена супротно закону и прописима донетим на основу њега или је жалба из других разлога основана, решењем поништава закључну оцену и упућује ученика на полагање испита.
Ако утврди да је испит обављен противно овом или посебном закону и прописима донетим на основу њих, поништиће испит и упутиће ученика на поновно полагање испита. Испит се организује у року од три дана од дана подношења жалбе.
За проверу знања ученика, преглед и поновно оцењивање писменог или другог рада ученика, односно полагање испита, директор решењем образује комисију од најмање три члана, од којих су два стручна за предмет, односно област предмета уколико Школа нема потребан број стручних лица за одговарајући предмет, ангажује стручно лице из друге Школе.
Наставник чија оцена је оспорена или на чији је предлог утврђена закључна оцена, не може да буде члан комисије.
Када је поништен испит директор образује нову комисију у чијем саставу не могу да буду чланови комисије чији је испит поништен.
Оцена комисије је коначна.
 
Захтев за заштиту права ученика
Члан 149.
Ученик, његов родитељ, односно старатељ, који сматра да су му повређена права утврђена Законом о основама система образовања и васпитања или посебним законом, доношењем или недоношењем одлуке након подношења пријаве, приговора или жалбе, односно ако је повређена забрана из чл. 44. и 45. Закона о основама система образовања и васпитања, право из члана 103. Закона о основама система образовања и васпитања, што утиче на статус ученика, има право да поднесе захтев за заштиту права Министарству, у року од осам дана од дана сазнања за повреду својих права.
Ако оцени да је захтев из става 1. овог члана основан, Министарство ће у року од осам дана од дана пријема захтева да упозори школу и одреди јој примерен рок за отклањање повреде закона.
Ако Школа не поступи по упозорењу из става 2. овог члана, Министарство ће одлучити о захтеву.
 
 ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА
Члан 150.
У остваривању својих права ученик не сме да угрожава друге у остваривању права.
Ученик има обавезу да:
-     редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;
-     поштује школска правила, одлуке директора и органа Школе;
-     ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школским програмом, прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно старатеље;
-     у поступку оцењивања покаже своје стварно знање без коришћења разних облика преписивања и других недозвољених облика помоћи;
-     не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;
-     поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи;
-     чува имовину Школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија;
-     стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике.
Ученик, родитељ, односно старатељ ученика дужан је да у року од осам дана правда изостанак ученика и доставља потпуне и тачне  информације.
 
 ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА
Члан 151.
Са учеником који врши повреду правила понашања или се не придржава одлука директора и органа Школе, неоправдано изостане са наставе пет часова, односно који својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права, Школа је дужна да, уз учешће родитеља, односно старатеља ученика, појача васпитни рад активностима: у оквиру одељенске заједнице, стручним радом одељењског старешине, педагога, психолога, посебних тимова, а када је то неопходно да сарађује са одговарајућим установама социјалне, односно здравствене заштите на промени понашања ученика.
Ученик може да одговара за лакшу повреду обавезе утврђену општим актом Школе, за тежу повреду обавезе која је у време извршења била прописана Законом о основама система образовања и васпитања или посебним законом и за повреду забране.
 
Лакше повреде обавезе ученика
Члан 152.
Лакше повреде обавеза ученика утврђују се овим Статутом и Правилником о правима, обавезама и одговорности ученика.
Лакше повреде обавезе ученика су:
1.   неоправдано  изостајање са наставе до 25 часова,
2.   ометање рада у свом или другом одељењу,
3.   недолично понашање према ученицима,
4.   недолично понашање према наставницима и другим радницима школе,
5.   изазивање нереда у просторијама школе и школском дворишту,
 6.  непоштовање одлука надлежних органа школе;
7.   необавештавање родитеља о резултатима свог учења и владања и не преношење порука одељенског старешине, стручних сарадника и других наставника
8.   оштећење школске зграде, просторија, инвентара, инсталација и прибора запослених школе
9.   оштећење или уништење личних ствари и прибора других ученика, наставника и других запослених школе
10.   неоправдано кашњење на редовну наставу и друге облике образовно-васпитног рада;
11. нарушавање естетског изгледа школе и школског дворишта (бацање отпадака, уништавање садница и зелених површина, писање по зидовима и сл).
12. повреда других обавеза из члана 150. овог Статута које се не сматрају тежом повредом обавезе ученика а које су утврђене као лакше повреде обавеза ученика Правилником о правима, обавезама и одговорности ученика Основне школе „Ђорђе крстић“ у Београду
 
 Теже повреде обавезе ученика
Члан 153.
Теже повреде обавеза ученика јесу:
1.   уништење, оштећење, скривање, изношење, преправка или дописивање података у евиденцији коју води Школа или друга организација, односно орган;
2.   преправка или дописивање података у јавној исправи коју издаје Школа или орган, односно исправи коју изда друга организација;
3.   уништење или крађа имовине Школе, привредног друштва, предузетника, ученика или запосленог;
4.   подстрекавање, помагање, давање ученику и употреба алкохола, дувана, наркотичког средства или психоактивне супстанце;
5.   уношење у школу или другу организацију оружја или другог предмета којим може да угрози или повреди друго лице;
6.   понашање ученика којим угрожава властиту безбедност или безбедност других ученика, наставника и запослених у школи и које доводи до њиховог физичког и психичког повређивања;
7.   употреба мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у сврхе којима се угрожавају права других или у сврхе преваре у поступку оцењивања;
8.   неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-васпитног рада више од 25 часова у току школске године, од чега више од 15 часова након писменог обавештавања родитеља, односно старатеља од стране школе,
9.   учестало чињење лакших повреда обавеза у току школске године, под условом да су предузете неопходне мере из члана 113. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања ради корекције понашања ученика.
За повреде из става 1. тачка 8) и 9) овог члана обавезна је поступност у изрицању мера.
Ученик, родитељ односно старатељ одговара за материјалну штету коју ученик нанесе школи, намерно или из крајње непажње, у складу са законом.
 
 Васпитно-дипциплински поступак
Члан 154.
За теже повреде обавеза ученика и за повреде забране из члана 44. и 45. Закона о основама система образовања и васпитања, води се васпитно-дисциплински поступак о ком мора бити обавештен родитељ, односно старатељ ученика.
Васпитно-дисциплински поступак покреће се одлуком директора Школе.
Одлука садржи податке о ученику, опис теже повреде обавезе ученика, односно забране, време, место и начин извршења повреде и одговарајуће доказе.
Одлука из става 2. овог члана доставља се ученику, односно његовом родитељу или старатељу, одељенском старешини, стручним сарадницима, односно одговарајућем стручном тиму.
У васпитно-дисциплинском поступку ученик, уз присуство родитеља, односно старатеља, као и сви остали учесници и сведоци морају бити саслушани и могу дати писмену изјаву.
Васпитно-дисциплински поступак покреће директор најкасније у року од 30 дана за учињене теже повреде обавеза ученика или учињене повреде забране из члана 44. и 45. Закона о основама система образовања и васпитања и окончава се решењем. Пре доношења решења морају се утврдити све чињенице које су од значаја за доношење решења.
Правилником о правима, обавезама и одговорности ученика ближе се уређују лакше повреде обавезе ученика за које се изричу васпитне мере, начин вођења васпитно-дисциплинског поступка и органи надлежни за вођење васпитно-дисциплинског поступка у складу са Законом и одредбама овог Статута.
 
 Васпитне и васпитно-дисциплинске мере и правна заштита ученика
Члан 155.
За повреду обавезе, односно забране прописане Законом о основама система образовања и васпитања, могу да се изрекну мере, и то:
1.   за лакшу повреду обавеза ученика, васпитна мера - опомена, укор одељењског старешине или укор одељењског већа, у складу са Правилником о правима, обавезама и одговорности ученика;
2.   за тежу повреду обавеза ученика, васпитно-дисциплинска мера - укор директора, укор наставничког већа и премештај ученика од петог до осмог разреда у другу основну школу на основу одлуке наставничког већа, уз сагласност родитеља, односно старатеља и школе у коју прелази;
3.   за учињену повреду забране из члана 44. и 45. Закона о основама система образовања и васпитања, васпитно-дисциплинска мера - укор директора, укор наставничког већа и премештај ученика од петог до осмог разреда у другу основну школу на основу одлуке наставничког већа, уз сагласност родитеља, односно старатеља и школе у коју прелази,.
Васпитна мера изриче се ученику за лакшу повреду обавезе из става 1. тачка 1) овог члана, без вођења васпитно-дисциплинског поступка.
Мера из става 1. овог члана може да се изрекне ученику ако је Школа претходно предузела неопходне активности из члана 44. и 45. Закона.
Ако Школа није претходно предузела неопходне активности из члана 44. и 45. Закона, предузеће их пре изрицања мере.
Када предузете активности доведу до позитивне промене понашања ученика, обуставиће се поступак, осим ако је учињеном повредом забране угрожен интегритет другог лица.
Мера из става 1. тач. 2) и 3) овог члана изриче се ученику након спроведеног васпитно-дисциплинског поступка и утврђене одговорности.
Васпитна и васпитно-дисциплинска мера изричу се у школској години у којој је учињена повреда обавезе ученика.
Закључну оцену из владања утврђује одељењско веће на предлог одељењског старешине на крају првог и другог полугодишта на основу сагледавања личности и понашања ученика у целини, процењивањем његовог укупног понашања и извршавања обавеза прописаних законом и изречених васпитних или васпитно-дисциплинских мера и њихових ефеката. Оцена из владања поправља се када дође до позитивне промене у понашању ученика.
Када  ученик изврши повреду обавезе, односно забране, Школа одмах обавештава родитеља, односно старатеља и укључује га у одговарајући поступак.
Ученик, његов родитељ, односно старатељ има право да поднесе жалбу Школском одбору на изречену васпитно-дисциплинску меру за извршену тежу повреду обавезе ученика или за повреду забране, у року од три дана од дана достављања решења о утврђеној одговорности и изреченој мери.
Школски одбор решава по жалби из става 10. овог члана у року од 15 дана од дана достављања. Жалба одлаже извршење решења директора.
Против другостепеног решења о изреченој мери искључења ученика, ученик, његов родитељ, односно старатељ има право на судску заштиту у управном спору.
 
6. ЗАПОСЛЕНИ
 
 НАСТАВНИЦИ И СТРУЧНИ САРАДНИЦИ
Члан 156.
Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у школи остварује наставник.
Стручне послове у школи обављају стручни сарадници: психолог, педагог и библиотекар.
Зависно од потреба Школе и програма који се остварује, додатну подршку и стручне послове може да обавља и социјални радник, дефектолог, логопед, тифлопедагог и друго стручно лице.
 
ПЕДАГОШКИ АСИСТЕНТ
Члан 157.
У васпитно-образовном раду за остваривање посебних и специјализованих програма предшколска установа може да ангажује и друге сараднике, у складу са посебним законом.
Педагошки  асистент пружа помоћ и додатну подршку  ученицима у складу са њиховим потребама и помоћ наставницима и стручним сарадницима у циљу унапређивања њиховог рада са ученицима којима је потребна додатна образовна подршка. У свом раду остварује сарадњу са родитељима, односно старатељима, а заједно са директором сарађује и са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне самоуправе.
За помоћ наставнику за пружање додатне подршке у настави, односно остваривање образовно-васпитног рада могу да се образују стручни тимови на територији јединице локалне самоуправе.
Изузетно, ради пружања помоћи  ученику са сметњама у развоју, образовно-васпитном раду може да присуствује пратилац детета, односно ученика.
 
 
 
 ЗАДАЦИ НАСТАВНИКА
Члан 158.
Задатак наставника јесте да својим компетенцијама осигура постизање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа, уважавајући принципе образовања, предзнања, потребе, интересовања и посебне могућности ученика.
 
 ЗАДАЦИ СТРУЧНОГ САРАДНИКА
Члан 159.
Задатак стручног сарадника јесте да својим компетенцијама, саветодавним и другим облицима рада унапређује образовно-васпитни рад и сарадњу са родитељима, односно старатељима у установи, да прати остваривање утврђених стандарда постигнућа, пружа подршку наставницима за унапређивање њиховог образовно-васпитног рада, у складу са принципима, циљевима и стандардима постигнућа, помоћ наставницима у развијању индивидуалних образовних планова и помоћ ученицима, родитељима, наставницима и васпитачима, по питањима која су од значаја за образовање и васпитање и развој професионалне каријере ученика.
Програм свих облика рада стручних сарадника, доноси министар.
 
ОБРАЗОВАЊЕ НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА
Члан 160.
Послове наставника и стручног сарадника може да обавља лице са одговарајућим образовањем како је то прописано чланом 8. Закона.
Врсту образовања наставника и стручног сарадника из става 1. овог члана прописује министар.
 
 УСЛОВИ ЗА РАД НАСТАВНИКА И СТРУЧНОГ САРАДНИКА
Члан 161.
У радни однос у установи може да буде примљено лице, под условима прописаним законом и ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије;
5) зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Услови из став. 1. овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада.
Доказ о испуњености услова из става 1. тач. 1), 4) и 5) овог члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1. тачка 2) овог члана пре закључења уговора о раду. Доказ из става 1. тачка 3) овог члана прибавља установа.
Запосленом престаје радни однос ако се у току радног односа утврди да не испуњава услове из става 1. овог члана или ако одбије да се подвргне лекарском прегледу у надлежној здравственој установи на захтев директора.
 
 ОБРАЗОВАЊЕ НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА
Члан 162.
Послове наставника и стручног сарадника може да обавља лице са одговарајућим образовањем из члана 8. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања.
Наставник  и стручни сарадник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из члана 8. став 4. Закона о основама система образовања и васпитања.
Степен и врсту образовања наставника верске наставе у школи, на предлог органа надлежног за послове односа са црквама и верским заједницама, по прибављеном мишљењу традиционалних цркава и верских заједница, прописује министар.
Када је образовање стечено у некој од република бивше СФРЈ до 27. априла 1992. године, или у Црној Гори до 16. јуна 2006. године, а врста образовања не одговара врсти образовања која је прописана у складу са чланом 121. став 11. Закона, министар, по претходно прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске установе, утврђује да ли је врста образовања одговарајућа за обављање послова наставника  односно стручног сарадника.
Када је образовање стечено у систему војног школства, испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање послова наставника  односно стручног сарадника, по претходно прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске установе, утврђује министар.
Када је образовање стечено у иностранству, испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање послова наставника  односно стручног сарадника, на основу акта о признавању стране високошколске исправе и мишљења одговарајуће високошколске установе, утврђује министар.
Члан 163.
Послове наставника и стручног сарадника може да обавља лице које има дозволу за рад (у даљем тексту: лиценца).
Без лиценце послове наставника и стручног сарадника може да обавља:
1.   приправник;
2.   лице које испуњава услове за наставника и стручног сарадника, са радним стажом стеченим ван установе, под условима и на начин утврђеним за приправнике;
3.   лице које је засновало радни однос на одређено време ради замене одсутног запосленог;
4.   педагошки асистент .
Лице из става 2. тач. 1) до 3) овог члана може да обавља послове наставника  и стручног сарадника без лиценце, најдуже две године од дана заснивања радног односа у школи.
 
НАСТАВНИК И СТРУЧНИ САРАДНИК-ПРИПРАВНИК
Члан 164.
Приправник је лице које први пут у том својству заснива радни однос у установи, на одређено или неодређено време, са пуним или непуним радним временом и оспособљава се за самосталан образовно-васпитни рад наставника и стручног сарадника, савладавањем програма за увођење у посао и полагањем испита за лиценцу.
Приправнички стаж траје најдуже две године од дана заснивања радног односа.
За време трајања приправничког стажа, ради савладавања програма за увођење у посао наставника и стручног сарадника, Школа приправнику одређује ментора.
Прва три месеца приправничког стажа наставник-приправник ради под непосредним надзором наставника који има лиценцу и које му одређује ментор. Наставник - приправник за време прва три месеца не оцењује ученике.
Прва три месеца приправничког стажа стручни сарадник  ради под непосредним надзором одговарајућег стручног сарадника који има лиценцу и кога му одређује ментор.
Изузетно, ако Школа нема ментора, односно одговарајућег наставника и стручног сарадника са лиценцом, ангажоваће наставника и стручног сарадника са лиценцом из друге установе на основу уговора о допунском раду, у складу са законом.
Стручни сарадник - приправник који има образовање из члана 8. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања и који је током студија остварио најмање 10 бодова, у складу са Европским системом преноса бодова на основу праксе у установи, свој рад може да обавља без непосредног надзора стручног сарадника са лиценцом из става 5. овог члана.
Приправник који савлада програм увођења у посао наставника и стручног сарадника има право на полагање испита за лиценцу после навршених годину дана рада.
Приправнику у радном односу на неодређено време, који у року од две године од дана заснивања радног односа не положи испит за лиценцу - престаје радни однос. Приправнику у радном односу на одређено време својство приправника престаје након положеног испита за лиценцу, а радни однос истеком времена на које је примљен у радни однос.
 
ПРИПРАВНИК - СТАЖИСТА
Члан 165.
Послове наставника и стручног сарадника може да обавља и приправник - стажиста.
Приправник - стажиста савладава програм за увођење у посао и полагање испита за лиценцу под непосредним надзором наставника и стручног сарадника који има лиценцу.
Школа и приправник - стажиста закључују уговор о стажирању у трајању од најмање годину, а најдуже две године.
Уговором из става 3. овог члана не заснива се радни однос.
Приправник - стажиста има право да учествује у раду стручних органа без права одлучивања и нема право да оцењује ученике у школи.
На остваривање права из става 2. овог члана, сходно се примењују одредбе овог Статута које се односе на приправника.
 
ЛИЦЕНЦА И РЕГИСТАР НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА
Члан 166.
Лиценца је јавна исправа.
Школа је дужна да благовремено достави Министарству све податке у вези са лиценцом наставника, васпитача и стручног сарадника.
На захтев лица које има правни интерес, Министарство издаје извод из регистра и издаје лиценцу.
 
ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ
Члан 167.
Право на добијање лиценце има наставник и стручни сарадник који има одговарајуће образовање за наставника, односно стручног сарадника  , савладан програм увођења у посао наставника или стручног сарадника и положен испит за лиценцу. Министарство је дужно да, на лични захтев, у року од 60 дана од дана подношења захтева изда лиценцу лицу које испуњава услове.
 
 СУСПЕНЗИЈА ЛИЦЕНЦЕ
Члан 168.
У току важења лиценца може да буде суспендована.
Лиценца се суспендује на шест месеци наставнику и стручном сараднику коме је престао радни однос због изречене мере за извршену повреду радне обавезе из члана 141. тач. 1) до 7) Закона о основама система образовања и васпитања. Суспензија тече почев од наредног дана од дана престанка радног односа.
За време док траје суспензија наставник и стручни сарадник нема право да ради у школи.
Школа има обавезу да Министарству достави податке о суспензији лиценце наставника и стручног сарадника одмах, а најкасније у року од три дана од суспензије.
Лиценца се суспендује и наставнику и стручном сараднику који према извештају просветног саветника не остварује образовно-васпитни рад на начин и по поступку којим се омогућава постизање прописаних принципа, циљева и стандарда постигнућа, програма образовања и васпитања, за кога просветни саветник утврди да није отклонио недостатке у свом раду, ни после датих стручних примедби, предлога и упозорења у писаном облику, па је на основу тога два пута негативно оцењен од стране просветног саветника.
Лиценца се суспендује наставнику и стручном сараднику који се није стручно усавршавао, а просветни саветник у свом извештају утврди да разлози за то нису оправдани.
Наставник и стручни сарадник има право да поднесе приговор министру на извештај просветног саветника из ст. 5. и 6. овог члана, у року од осам дана од дана пријема извештаја.
Министар доноси решење о суспензији на основу извештаја просветног саветника из ст. 5. и 6. овог члана. У поступку доношења решења министар разматра приговор из става 7. овог члана.
Министар доноси решење о суспензији у року 30 дана од дана подношења приговора, а ако приговор није поднет - у року од осам дана од протека рока за његово подношење.
Решење министра о суспензији лиценце коначно је у управном поступку.
Наставнику и стручном сараднику коме је суспендована лиценца из разлога наведених у ставу 5. овог члана, може да се укине суспензија, уколико најкасније у року од шест месеци од достављања решења министра поново положи испит за лиценцу, а ако га не положи, престаје му радни однос.
Док траје суспензија лиценце наставник присуствује настави, односно активностима других наставника које му одређује директор, а стручни сарадник раду стручног сарадника у другој установи коју одреди директор.
Наставнику и стручном сараднику коме је суспендована лиценца на основу става 5. овог члана укида се суспензија када достави доказе о одговарајућем стручном усавршавању.
 
ОДУЗИМАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ
Члан 169.
Лиценца се одузима наставнику, васпитачу и стручном сараднику:
1) који је правноснажном пресудом осуђен за кривично дело: насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, примања или давања мита, против полне слободе, правног саобраћаја и човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију;
2) коме је престао радни однос због повреде забране из чл. 44 - 46. Закона о основама система образовања и васпитања;
3) коме је једанпут суспендована лиценца у складу са чланом 127. Закона о основама система образовања и васпитања, а стекли су се услови за нову суспензију.
Лиценца се сматра одузетом наредног дана од дана престанка радног односа наставника, васпитача и стручног сарадника.
Лице коме је одузета лиценца нема право на њено поновно издавање нити на рад у установи.
Одузета лиценца враћа се Министарству преко установе.
Установа има обавезу да одмах достави Министарству коначно решење о отказу уговора о раду као доказ о основу за одузимање лиценце наставнику, васпитачу и стручном сараднику.
Решење министра о одузимању лиценце коначно је у управном поступку.
 
 
 
 СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ НАСТАВНИКА И СТРУЧНОГ САРАДНИКА
Члан 170.
Наставник и стручни сарадник, са лиценцом и без лиценце, дужан је да се стално усавршава ради успешнијег остваривања и унапређивања образовно-васпитног рада и стицања компетенција потребних за рад, у складу са општим принципима и за постизање циљева образовања и стандарда постигнућа.
У току стручног усавршавања наставник и стручни сарадник може професионално да напредује стицањем звања:
- педагошки саветник,
- самостални педагошки саветник,
- виши педагошки саветник и
- високи педагошки саветник.
Наставник и стручни сарадник остварује право на увећану плату за стечено звање.
Наставник и стручни сарадник има право на одсуство из установе у трајању од три радна дана годишње, ради похађања одобреног облика, начина и садржаја стручног усавршавања. Распоред одсуства наставника и стручног сарадника ради стручног усавршавања планира педагошки колегијум.
План стручног усавршавања у складу са приоритетима Школе ради остваривања циљева образовања и стандарда постигнућа и приоритетима Министарства, доноси Школски одбор.
Приоритетне области за период од три године, облике стручног усавршавања, програме и начин организовања сталног стручног усавршавања, услове, орган који одлучује о стицању звања и поступак напредовања, стицање звања у току усавршавања наставника и стручних сарадника и образац уверења о савладаном програму и друга питања од значаја за стручно усавршавање, прописује министар.
 
УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС
Члан 171.
У радни однос у установи може да буде примљено лице, под условима прописаним законом и ако:
1.   има одговарајуће образовање;
2.   има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3.   није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4.   има држављанство Републике Србије.
Услови из ст. 1. овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада.
Доказ о испуњености услова из става 1. тач. 1) и 4) и става 2. овог члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1. тачка 2) овог члана пре закључења уговора о раду. Доказ из става 1. тачка 3) овог члана прибавља Школа.
Запосленом престаје радни однос ако се у току радног односа утврди да не испуњава услове из ст. 1. и 2. овог члана или ако одбије да се подвргне лекарском прегледу у надлежној здравственој установи.
 
ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОСНОВУ КОНКУРСА
Члан 172.
Пријем у радни однос у установи врши се на основу преузимања запосленог у установи чији је оснивач Република, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе и конкурса.
Пријем у радни однос на неодређено време на основу конкурса може се извршити ако се није могло извршити преузимање запосленог.
Директор Школе расписује конкурс и врши избор кандидата за пријем у радни однос.
У поступку одлучивања о избору наставника, васпитача и стручног сарадника директор Школе врши ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену способности за рад са децом и ученицима у року од осам дана од дана истека рока за подношење пријава. Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Директор Школе доноси одлуку о избору наставника, васпитача и стручног сарадника у року од осам дана од дана добијања резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Одлуку о избору других запослених у установи директор доноси у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс.
Кандидат незадовољан одлуком о изабраном кандидату може да поднесе приговор Школском одбору, у року од осам дана од дана достављања одлуке.
Ако по конкурсу није изабран ниједан кандидат, расписује се нови конкурс.
Ако Школски одбор у утврђеном року не одлучи о приговору или ако је кандидат незадовољан другостепеном одлуком, може да се обрати надлежном суду у року од 15 дана.
 
 ПРЕУЗИМАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 173.
Запослени који је у школи у радном односу на неодређено време, а остао је нераспоређен или има статус запосленог са непуним радним временом на основу члана 137. ст. 2. и 3. Закона о основама система образовања и васпитања, остварује право на преузимање стављањем на листу запослених са које се врши преузимање.
Листа из става 1. овог члана утврђује се до 15. августа за сваку наредну школску годину, у оквиру школске управе по јединицама локалне самоуправе, а на основу пријава установа о запосленима који имају право на преузимање. Право на преузимање остварује се споразумом, уз сагласност запосленог.
Установе могу извршити и међусобно преузимање запослених на неодређено време, на одговарајуће послове, уз претходно потписан споразум о преузимању уз сагласност запослених, ако је разлика у проценту њиховог радног ангажовања мања од 20%.
Запослени који се преузима мора да испуњава услове за послове за које се преузима и да има проверену психофизичку способност, у складу са чланом 130. став 3. Закона.
 
РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
Члан 174.
Школа може да прими у радни однос на одређено време без конкурса лице:
-     ради замене одсутног запосленог до 60 дана;
-     до преузимања запосленог, односно до коначности одлуке о избору кандидата по конкурсу;
-     до избора кандидата - када се на конкурс не пријави ниједан кандидат или ниједан од пријављених кандидата не испуњава услове - до завршетка школске године;
-     ради извођења верске наставе.
Листу наставника верске наставе, на предлог традиционалних цркава и верских заједница, утврђује министар.
Наставника верске наставе упућује у школу традиционална црква или верска заједница са утврђене листе за сваку школску годину.
За извођење верске наставе наставник са школом у коју је упућен закључује уговор о раду на 12 месеци за сваку школску годину.
Школа прима у радни однос на одређено време по расписаном конкурсу лице:
-     ради замене одсутног запосленог преко 60 дана;
-     у својству приправника;
-     ради обављања послова педагошког асистента.
У поступку избора педагошког асистента прибавља се мишљење надлежног органа јединице локалне самоуправе.
За обављање послова педагошког асистента Школа са лицем закључује уговор о раду на 12 месеци за сваку школску годину.
Радни однос на одређено време не може да прерасте у радни однос на неодређено време.
 
 ПРОБНИ РАД
Члан 175.
Пробни рад може да уговори Школа са наставником и стручним сарадником који има лиценцу и који се прима у радни однос на неодређено време.
Изузетно од става 1. овог члана пробни рад може да се уговори и у случају пријема у радни однос на одређено време дуже од годину дана.
Пробни рад одређује се уговором о раду и може да траје најдуже шест месеци.
Наставник и стручни сарадник који је за време пробног рада показао да својим компетенцијама може успешно да ради на постизању прописаних принципа, циљева и стандарда постигнућа, наставља са радом у истом радно-правном својству, а ако се на основу оцене директора, а по прибављеном мишљењу педагошког колегијума, утврди да то није показао, престаје му радни однос. Радни однос престаје даном отказног рока, без права на отпремнину.
Отказни рок је 15 радних дана.
 
 РАД НАСТАВНИКА У ИНОСТРАНСТВУ
Члан 176.
Образовно-васпитни рад у иностранству изводи наставник који има лиценцу и који испуњава посебне услове за наставника.
Решење о упућивању наставника на рад у иностранство доноси министар, на основу конкурса.
Наставник се упућује на рад у иностранство на време од годину дана, уз могућност продужења.
Наставнику мирује радни однос на пословима са којих је упућен на рад у иностранство.
 
 
УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ НАСТАВЕ
Члан 177.
Директор Школе може да закључи уговор о извођењу наставе или за полагање испита, за највише 30 одсто од пуног радног времена са лицем запосленим у другој установи или код другог послодавца, односно који самостално обавља делатност, у случајевима прописаним за радни односа на оређено радно време из члана 132. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања.
Директор Школе пре закључења уговора о извођењу наставе прибавља сагласност друге установе, односно послодавца.
Лице ангажовано по основу уговора из става 1. овог члана не стиче својство запосленог у школи, а право на накнаду за обављени рад стиче на основу извештаја о одржаним часовима наставе, испитима и другим облицима образовно-васпитног рада.
Лице из става 1. овог члана учествује у раду стручних органа Школе без права одлучивања, осим у раду одељењског већа.
 
НОРМА НЕПОСРЕДНОГ РАДА НАСТАВНИКА И СТРУЧНОГ САРАДНИКА СА ДЕЦОМ И УЧЕНИЦИМА
Члан 178.
У оквиру пуног радног времена у току радне недеље:
-     наставник изводи наставу 20 часова и четири часа других облика непосредног образовно-васпитног рада са ученицима (допунски, додатни, индивидуализовани, припремни рад и други облици рада, у складу са посебним законом) - 60 одсто радног времена;
-     стручни сарадник у школи остварује све облике рада са ученицима, наставницима, педагошким асистентима, другим сарадницима, родитељима, односно старатељима деце и ученика - 75 одсто радног времена.
Структуру и распоред обавеза наставника и стручног сарадника у оквиру радне недеље утврђује Школа Годишњим планом рада.
Структура и распоред обавеза наставника у погледу свих облика непосредног рада са ученицима може да се утврди тако да буду различити у оквиру радних недеља.
Норму свих облика непосредног рада са ученицима и других облика рада наставника и стручног сарадника у оквиру недељног пуног радног времена и на годишњем нивоу, као и број сати образовно-васпитног рада који се додатно може распоредити на друге извршиоце, прописује министар.
Ако школа не може да обезбеди стручно лице за највише шест часова наставе седмично из одређеног предмета, може да распореди ове часове наставницима тог предмета најдуже до краја школске године и овај рад се сматра радом преко пуне норме часова.
 
 НЕПУНО И ПУНО РАДНО ВРЕМЕ
Члан 179
Наставнику и стручном сараднику сваке школске године директор Школе решењем утврђује статус у погледу рада са пуним или непуним радним временом, на основу програма образовања и васпитања, годишњег плана рада и поделе часова за извођење наставе и других облика непосредног образовно-васпитног рада са ученицима (допунски, додатни, индивидуализовани, припремни рад и друге облике рада, у складу са посебним законом).
Наставник и стручни сарадник који је распоређен за део прописане норме свих облика непосредног рада са ученицима, има статус запосленог са непуним радним временом.
Наставник и стручни сарадник који је остао нераспоређен, остварује права запосленог за чијим је радом престала потреба, у складу са законом.
 
 ОДМОРИ И ОДСУСТВА
Члан 180.
Запослени у школи има право на одморе и одсуства према општим прописима о раду, општем акту, односно уговору о раду.
Запослени у школи, по правилу, користи годишњи одмор за време школског распуста.
 
ОДГОВОРНОСТ ЗАПОСЛЕНОГ
Члан 181.
Запослени може да одговара за:
-     лакшу повреду радне обавезе, утврђену општим актом Школе, т.ј. Правилником о раду;
-     тежу повреду радне обавезе прописану Законом;
-     повреду забране прописану Законом;
-     материјалну штету коју нанесе школи, намерно или крајњом непажњом, у складу са законом.
 
 
 
УДАЉАВАЊЕ СА РАДА
Члан 182.
Запослени се привремено удаљава са рада због учињене повреде забране из чл. 44. до 46. и теже повреде радне обавезе из члана 141. тач. 1) до 5) и тач. 10) и 16) Закона о основама система образовања и васпитања, до окончања дисциплинског поступка.
Наставник  и стручни сарадник коме је суспендована лиценца на основу члана 127. ст. 5. и 6. Закона о основама система образовања и васпитања, удаљава се привремено из образовно-васпитног рада, до укидања суспензије лиценце.
Ако директор Школе не удаљи запосленог, Школски одбор је дужан да донесе одлуку о удаљењу.
ТЕЖЕ ПОВРЕДЕ РАДНЕ ОБАВЕЗЕ
Члан 183.
Теже повреде радне обавезе запосленог у школи, јесу:
-     извршење кривичног дела на раду или у вези са радом;
-     неспровођење мера безбедности ученика и запослених;
-     подстрекавање на употребу алкохолних пића код ученика, или њено омогућавање, давање или непријављивање набавке и употребе;
-     подстрекавање на употребу наркотичког средства или психоактивне супстанце код ученика или њено омогућавање, давање или непријављивање набавке и употребе;
-     ношење оружја у школи или кругу Школе;
-     неовлашћена промена података у евиденцији, односно јавној исправи, брисањем, додавањем, прецртавањем или изостављањем података;
-     уништење, оштећење, скривање или изношење евиденције, односно обрасца јавне исправе или јавне исправе;
-     непотпуно, неблаговремено и несавесно вођење евиденције;
-     наплаћивање припреме ученика Школе у којој је наставник у радном односу, а ради оцењивања, односно полагања испита;
-     долазак на рад у припитом или пијаном стању, употреба алкохола или других опојних средстава који смањују радну способност;
-     одбијање давања на увид резултата писмене провере знања ученицима, родитељима, односно старатељима;
-     одбијање пријема и давања на увид евиденције лицу које врши надзор над радом установе, родитељу, односно старатељу;
-     незаконит рад или пропуштање радњи чиме се спречава или онемогућава остваривање права ученика или другог запосленог;
-     неизвршавање или несавесно, неблаговремено или немарно извршавање послова или налога директора Школе у току рада, односно за време незаконите обуставе рада или штрајка;
-     злоупотреба права из радног односа;
-     незаконито располагање средствима, школским простором, опремом и имовином установе;
-     неоправдано одсуство са рада најмање два узастопна радна дана;
-     друге повреде радне обавезе у складу са посебним законом.
 ЛАКШЕ ПОВРЕДЕ РАДНЕ ОБАВЕЗЕ
Члан 184.
Лакше повреде радних обавеза запослених као и мере које се могу изрећи, утврђују се Правилником о раду.
 ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК
Члан 185.
Директор Школе покреће и води дисциплински поступак, доноси одлуку и изриче меру у дисциплинском поступку против запосленог у складу са законом и општим актима школе, поштујући правила општег управног поступка.
Дисциплински поступак покреће се писменим закључком на који приговор није допуштен, а који садржи податке о запосленом, опис повреде забране, односно радне обавезе, време, место и начин извршења и доказе који указују на извршење повреде.
Запослени мора бити саслушан, са правом да изложи своју одбрану, сам или преко заступника, а може за расправу да достави и писмену одбрану.
Изузетно, расправа може да се одржи и без присуства запосленог, под условом да је запослени на расправу уредно позван.
На остала питања вођења дисциплинског поступка сходно се примењују правила управног поступка.
Дисциплински поступак је јаван, осим у случајевима прописаним законом којим се уређује општи управни поступак.
По спроведеном поступку доноси се решење којим се запослени може огласити кривим, у ком случају му се изриче и дисциплинска мера, ослободити од одговорности или се поступак може обуставити.
Покретање дисциплинског поступка застарева у року од три месеца од дана сазнања за повреду радне обавезе и учиниоца, односно у року од шест месеци од дана када је повреда учињена, осим ако је учињена повреда забране из чл. 44. до 46. овог закона, када покретање дисциплинског поступка застарева у року од две године од дана када је учињена повреда забране.
Вођење дисциплинског поступка застарева у року од шест месеци од дана покретања дисциплинског поступка.
Ако повреда радне обавезе садржи обележја кривичног дела, покретање дисциплинског поступка застарева протеком шест месеци од дана сазнања за повреду радне обавезе и учиниоца, односно протеком рока у коме застарева кривично гоњење за то кривично дело, уколико је тај рок дужи од шест месеци.
Застарелост не тече ако дисциплински поступак не може да се покрене или води због одсуства запосленог или других оправданих разлога.
 ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ
Члан 186.
Мере за повреду радне обавезе јесу престанак радног односа и новчана казна.
Запосленом који изврши повреду забране, прописане чл. 44. до 46. Закона о основама система образовања и васпитања, престаје радни однос када одлука директора Школе о утврђеној повреди забране постане коначна и одузима се лиценца.
За повреду радне обавезе из члана 141. став 1. тач. 1) до 7) Закона о основама система образовања и васпитања, изриче се мера престанка радног односа и лиценца се суспендује на шест месеци.
Мера престанка радног односа изриче се запосленом и за повреду радне обавезе из члана 141. тач. 8) до 17) Закона о основама система образовања и васпитања, ако је учињена умишљајем или из свесног нехата и ако нису утврђене олакшавајуће околности за запосленог.
Новчана казна за извршену тежу повреду радне обавезе изриче се у висини од 20 до 35 одсто од плате исплаћене за месец у коме је одлука донета, у трајању од три до шест месеци.
За лакше повреде радне обавезе може се изрећи новчана казна у висини до 20% од плате исплаћене за месец у коме је одлука донета.
 
ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА
Члан 187.
Радни однос запосленог у школи престаје у складу са законом, на основу решења директора Школе.
Наставнику и стручном сараднику престаје радни однос на крају школске године у којој наврши 40 година стажа осигурања или 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања.
ПРАВО НА ШТРАЈК
Члан 188.
Запослени у школи остварују право на штрајк у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, Закона о средњем образовању и законом којим се уређује штрајк.
Штрајкачки одбор и запослени који учествују у штрајку дужни су да штрајк организују и воде на начин којим се не угрожава безбедност ученика и запослених и имовине и омогућава наставак рада по окончању штрајка.
Наставник и стручни сарадник остварују прaво на штрајк под условом да обезбеде минимум процеса рада школе, у остваривању права грађана од општег интереса у средњем образовању и васпитању.
Минимум процеса рада за наставника је извођење наставе у трајању од 30, односно 40 минута по часу у оквиру дневног распореда и обављање испита, а за стручног сарадника, односно васпитача - 20 часова рада недељно.
Ако наставник и стручни сарадник учествују у штрајку не обезбеђујући минимум процеса рада из става 4. овог члана, директор школе покреће дисциплински поступак.
Наставнику и стручном сараднику, за повреду обавезе из става 2. овог члана, изриче се мера престанка радног односа.
Директор школе је дужан да за време штрајка организованог противно одредби става 4. овог члана, обезбеди остваривање наставе или обављање испита, односно дежурство васпитача док траје штрајк.
 ПРАВНА ЗАШТИТА
Члан 189.
На решење о остваривању права, обавеза и одговорности запослени има право на приговор Школском одбору, у року од осам дана од дана достављања решења директора.
Школски одбор дужан је да донесе одлуку по приговору у року од 15 дана од дана достављања приговора.
Школски одбор закључком ће одбацити приговор, уколико је неблаговремен, недопуштен или изјављен од неовлашћеног лица.
Школски одбор ће решењем одбити приговор када утврди да је поступак доношења решења правилно спроведен и да је решење на закону засновано, а приговор неоснован.
Ако Школски одбор утврди да су у првостепеном поступку одлучне чињенице непотпуно или погрешно утврђене, да се у поступку није водило рачуна о правилима поступка која су од утицаја на решење ствари или да је изрека побијаног решења нејасна или је у противречности са образложењем, он ће својим решењем поништити првостепено решење и вратити предмет директору Школе на поновни поступак.
Против новог решења запослени има право на приговор.
Ако Школски одбор не одлучи по приговору или ако запослени није задовољан другостепеном одлуком, може се обратити надлежном суду у року од 15 дана од дана истека рока за доношење одлуке, односно од дана достављања одлуке.
 
7. ЕВИДЕНЦИЈЕ
Члан 190.
Школа води прописану евиденцију и издаје јавне исправе, у складу са Законом о средњем образовању и васпитању.
Школа води базу података у оквиру јединственог информационог система просвете.
Евиденције које води школа представљају скуп података о установи, деци и ученицима, родитељима, старатељима и хранитељима и запосленима.
Лични подаци уписани у евиденцију прикупљају се, обрађују, чувају и користе за потребе образовно-васпитног рада и достављају министарству надлежном за послове образовања (у даљем тексту: Министарство) за обављање законом утврђених послова.
Ближе услове и начин вођења, прикупљања, уноса, ажурирања, доступности података који се уносе у евиденције и јавне исправе и друга питања од значаја за вођење евиденција и издавање јавних исправа, прописује министар надлежан за послове образовања (у даљем тексту: министар).
Подаци у бази података и јединственом информационом систему просвете морају бити безбедним мерама заштићени од неовлашћеног приступа и коришћења.
Сви видови прикупљања, обраде, објављивања и коришћења података спроводе се у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.
За потребе научноистраживачког рада и приликом израде статистичких анализа, лични подаци користе се и објављују на начин којим се обезбеђује заштита идентитета учесника образовања и васпитања.
Јавна исправа издата супротно Закону и посебном закону - ништава је.
АЖУРИРАЊЕ ПОДАТАКА
Члан 191.
Подаци у евиденцијама, односно бази података ажурирају се на дан настанка промене, а најкасније у року од 30 дана од дана настанка промене.
 
 ВРСТА ЕВИДЕНЦИЈЕ
Члан 192.
Школа води евиденцију о:
- ученику;
- успеху ученика;
- испитима;
- образовно-васпитном и васпитном раду;
- запосленима.
 ЕВИДЕНЦИЈА О УЧЕНИКУ
Члан 193.
Евиденцију о ученику чине подаци о његовом идентитету (лични подаци), образовном, социјалном и здравственом статусу, као и подаци о препорученој и пруженој додатној образовној, здравственој и социјалној подршци.
Лични подаци о ученику су: име и презиме ученика, јединствени матични број грађана, пол, датум рођења, место, општина и држава рођења, адреса, место, општина и држава становања, контакт телефон, матични број ученика, национална припадност, држављанство.
Изјашњење о националној припадности није обавезно.
Лични подаци о родитељу, старатељу и хранитељу ученика су: име и презиме родитеља, јединствени матични број грађана, пол, датум рођења, место, општина и држава рођења, адреса, место, општина и држава становања, контакт телефон, односно адреса електронске поште.
Подаци о образовном статусу ученика су подаци о: језику на којем се изводи образовно-васпитни рад, обавезним и изборним предметима, организацији образовно-васпитног рада, индивидуалном образовном плану, страним језицима, факултативним предметима, секцијама за које се определио, допунској, додатној и припремној настави, учешћу на такмичењима, наградама, изостанцима, изреченим васпитним и васпитно-дисциплинским мерама, учешћу у раду органа школе и опредељењу за наставак образовања.
Подаци о социјалном статусу ученика и родитеља су: подаци о условима становања (становање у стану, кући, породичној кући, подстанарство, становање у дому, да ли ученик има своју собу и други облици становања), стању породице (броју чланова породичног домаћинства, да ли су родитељи живи, њихов образовни ниво и запослење и примања социјалне помоћи).
Податак о здравственом статусу ученика је податак о томе да ли је ученик обухваћен примарном здравственом заштитом.
Подаци о препорученој и пруженој додатној образовној, здравственој и социјалној подршци су подаци које доставља интерресорна комисија која врши процену потреба и подаци о њиховој остварености.
 
 ЕВИДЕНЦИЈА О УСПЕХУ УЧЕНИКА
Члан 194.
Евиденцију о успеху ученика чине подаци којима се утврђује постигнут успех ученика у учењу и владању и то: закључне оцене из наставних предмета и владања на крају првог и другог полугодишта, закључне оцене на крају школске године, оцене на завршном испиту и подаци о издатим ђачким књижицама, сведочанствима и дипломама, уверењима о успеху ученика и дипломама за изузетан успех, као и о оценама постигнутим на испитима.
 ЕВИДЕНЦИЈА О ИСПИТИМА
Члан 195.
Евиденцију о испитима чине подаци о обављеним завршним испитима, разредним и поправним испитима и другим испитима у складу са законом, као и податак о називу рада који је саставни део одређеног испита.
ЕВИДЕНЦИЈА О ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ
Члан 196.
Евиденцију о образовно-васпитном и васпитном раду чине подаци о: подели предмета, односно модула на наставнике и распореду часова наставе и осталих облика образовно-васпитног рада, уџбеницима и другим наставним средствима, распореду писмених радова, контролним вежбама, остваривању школског програма, сарадњи са родитељима и локалном самоуправом, васпитној групи, годишњем програму васпитног рада и његовом остваривању и осталим облицима васпитног рада.
 ЕВИДЕНЦИЈА О ЗАПОСЛЕНИМА
Члан 197.
Евиденцију о запосленима чине следећи подаци: име и презиме, јединствени матични број грађана, пол, датум рођења, место, општина и држава рођења, адреса, место, општина и држава становања, контакт телефон, адреса електронске поште, ниво и врста образовања, подаци о стручном усавршавању и стеченим звањима, подаци о држављанству, способности за рад са децом и ученицима и провери психофизичких способности, податак о познавању језика националне мањине, податак о врсти радног односа, начину и дужини радног ангажовања, истовременим ангажовањима у другим установама, изреченим дисциплинским мерама, подаци о стручном испиту и лиценци, подаци о задужењима и фонду часова наставника, васпитача, стручних сарадника и помоћних наставника, плати и учешћу у раду органа школе, а у сврху остваривања образовно-васпитног рада, у складу са Законом.
 
 НАЧИН ПРИКУПЉАЊА ПОДАТАКА У ЕВИДЕНЦИЈУ
Члан 198.
Подаци у евиденцијама прикупљају се на основу документације издате од стране надлежних органа коју достављају  ученици и родитељи, односно старатељи и изјава  ученика и родитеља, односно старатеља.
Нарочито осетљиви подаци обрађују се уз пристанак  ученика и родитеља, односно старатеља, који се даје у писменом облику, у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.
 
 ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ
Члан 199.
Прикупљени подаци чине основ за вођење евиденција.
Евиденције у школи се воде електронски, у оквиру јединственог информационог система просвете и у папирној форми на прописаним обрасцима.
Врсту, назив и садржај образаца и начин вођења евиденција прописује министар и одобрава њихово издавање.
Евиденција се води на српском језику ћириличким писмом, а латиничним у складу са законом.
 ОБРАДА ПОДАТАКА
Члан 200.
Податке у евиденцијама прикупља школа.
Директор школе се стара и одговоран је за благовремен и тачан унос података и одржавање ажурности евиденција и безбедност података, без обзира на начин њиховог вођења.
Матичне књиге и евиденције чувају се у за то одређеним просторијама.
 РОКОВИ ЧУВАЊА У ЕВИДЕНЦИЈАМА
Члан 201.
Лични подаци из евиденције о ученицима и подаци из евиденције о успеху ученика који се односе на закључне оцене на крају школске године и оцене на завршном испиту чувају се трајно.
Сви остали подаци из члана 196-200 Статута школе чувају се десет година.
Подаци из евиденције о запосленима чувају се десет година.
 
 
8. ЈАВНЕ ИСПРАВЕ
Члан 202.
На основу података унетих у евиденцију, школа издаје јавне исправе.
Јавне исправе, у смислу овог Закона о основном образовању и васпитању, су: ђачка књижица; преводница; сведочанство о завршеном разреду првог циклуса за ученике који одлазе у иностранство; сведочанство о сваком завршеном разреду другог циклуса; уверење о положеном испиту из страног језика; сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању; уверење о обављеном завршном испиту.
Школа уписаном ученику, на почетку школске године, издаје ђачку књижицу, а приликом исписивања - преводницу.
Преводница се издаје у року од седам дана од дана пријема обавештења о упису ученика у другу школу, а школа у коју ученик прелази, у року од седам дана обавештава школу из које се ученик исписао да је примила преводницу.
Јавна исправа издаје се на српском језику ћириличким писмом. Садржај образаца јавних исправа прописује министар и одобрава њихово издавање.
 ДУПЛИКАТ ЈАВНЕ ИСПРАВЕ
Члан 203.
Школа издаје дупликат јавне исправе на прописаном обрасцу, после проглашења оригинала јавне исправе неважећим у „Службеном гласнику Републике Србије” на основу података из евиденције коју води.
У недостатку прописаног обрасца, школа издаје уверење о чињеницама унетим у евиденцију, у складу са законом.
Дупликат јавне исправе потписује Директор Школе и оверава на прописан начин као и оригинал.
ОГЛАШАВАЊЕ ПОНИШТАВАЊА ЈАВНЕ ИСПРАВЕ
Члан 204.
Школа, односно Министарство оглашава поништавање јавне исправе у „Службеном гласнику Републике Србије”.
УПОТРЕБА ПЕЧАТА
Члан 205.
Школа оверава веродостојност јавне исправе печатом, сагласно закону.
Јавне исправе као што су дипломе, сведочанства, ђачке књижице и уверења о завршеном разреду, односно стеченом степену, као и њихови дупликати, оверавају се већим печатом, а уговори, општа и појединачна правна акта и рачуни са малим печатом.
 
9. ОПШТА АКТА И КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ
Члан 206.
У циљу организовања и спровођења пословања школе у складу са Законом школа може донети следећа општа акта:
-     Статут Школе;
-     Правилник о организацији и стематизацији радних места;
-     Правилник о раду;
-     Правилник о организацији и спровођењу испита;
-     Правила о понашању ученика, запослених и родитеља ученика;
-     Правилником о правима, обавезама и одговорности ученика
-     Правилник о похваљивању и награђивању ученика школе;
-     Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика;
-     Правилник о безбедности и здрављу на раду;
-     Правилник о противпожарној заштити,
-     Акт о процени ризика;
-     Правилник о административном пословању,
-     и друга општа акта.
Статут и друга општа  акта школе доноси Школски одбор, осим Правилник о организацији и стематизацији радних места, који доноси директор школе а на исти сагласност даје Школски одбор.
Члан 207.
Пословнике о раду донасе органи чији се рад њима уређује.
Школа доноси:
-     Пословник о раду Школског одбора
-     Пословник о раду Наставничког већа;
-     Пословник о раду Савета родитеља;
-     Пословник о раду ученичког парламента;
-     и друге пословнике о раду.
Члан 208.
Директор Школе одговоран је за благовремено доношење појединачних и општих аката из његове надлежности и за њихово спровођење у складу са законом, а Школски одбор за благовремено доношење и усклађивање свих других општих аката са законом.
Одредбе Статута Школе и других општих акта ступају на снагу осмог дана од дана објављивања сем у случају хитности када је то неопходно за остваривање права запослених и ученика и уколико је то законом, односно општим актом Школе прописано.
Аутентично тумачење одредаба Статута и других општих аката које доноси Школа даје Школски одбор и секретар Школе.
Изузетно из става 3. овог члана, када општи акт доноси директор Школе, он  уједно даје аутентично тумачење тог акта.
Члан 209.
У складу са законом, општим и посебним колективним уговором Школа може да закључује појединачне колективне уговоре.
Појединачни колективни уговор закључују директор Школе и представник репрезентативног синдиката, уз сагласност министарства.
Уколико представник репрезентативног синдиката и директор Школе не закључе појединачни колективни уговор, или министарство не да сагласност на исти, тј. уколико репрезентативни синдикат не постигне сагласност са послодавцем око усвајања појединачног колективног уговора, односно уколико у школи није организован репрезентативни синдикат, непосредно се примењују одредбе општег и посебног колективног уговора.
До потписивања појединачног колективног уговора, Школски одбор доноси Правилник о раду, који регулише детаљније питања из радног односа запослених, с тим да се истим не смеју предвидети мања права од оних прописаних законом, општим и посебним колективним уговором.
Члан 210.
У школи је дозвољено синдикално организовање у складу са законом.
У остваривању заштите права запослених у школи, синдикат је овлашћен да обавља послове у складу са законом и колективним уговором.
 
10. ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈЕ
Члан 211.
У циљу спровођења закона, директор Школе може именовати комисије за одређене намене.
Предлог  чланова комисије из става 1. овог члана даје директор Школе и може да тражи од  репрезентативног  синдиката да предложи своје чланове.
Ако има више репрезентативних синдиката у школи сви имају право на по једног члана комисије, с тим да укупан број чланова које именује репрезентативни синдикати не може бити већи од половине укупног броја чланова.
Уколико репрезентативни синдикат не предложи чланове комисије, чланове именује директор Школе.
Директор школе сноси одговорност за рад комисије коју именује.
Члан 212.
Осим комисија које именује директор школе, у школи постоји и:
Комисија за избор директора Школе (конкурсна комисија), коју именује Школски одбор.
Школски одбор може именовати и друге комисије неопходне за ефикаснији рад Школског одбора, као и комисије које сходно одредбама закона именује орган управљања.
Школски одбор сноси одговорност за рад комисије коју именује.
Члан 213.
Комисија има непаран број чланова. Комисија мора имати најмање три члана комисије, тј. председника и два члана.
Члан 214.
Комисија за избор директора Школе, тј. конкурсна комисија спроводи поступак у вези избора директора Школе у складу са Законом и одредбама овог Статута.
Члан 215.
Школски одбор доноси одлуку о формирању Комисије за спровођење редовног годишњег пописа а чланове комисије именује директор Школе у складу са законом, општим актима и одлуком Школског одбора.
11. ПОСЛОВНА И ДРУГА ТАЈНА
Члан 216.
Пословну тајну Школе представљају исправе и подаци утврђени законом, овим Статутом,и другим општим актима Школе, чије би саопштавање неовлашћеном лицу  било противно пословању Школе и штетило би инересима  и пословном угледу Школе, ако законом није другачије одређено.
Исправе и друге податке  који су утврђени као пословна тајна, може другим лицима саопштитити једино директор Школе.
Члан 217.
Пословну тајну дужни су да чувају сви запослени који на било који начин сазнају за исправу или податак који се сматра пословном тајном.
Дужност чувања пословне тајне траје и по престанку радног односа.
Запослени су дужни да чувају пословну тајну  за коју сазнају у вршењу послова са другим установама и предузећима.
Члан 218.
Поред података који су законом проглашени пословном тајном,пословном тајном сматрају се и:
-подаци о мерама и начину поступања за време ванредних околности,
-план техничког и физичког обезбеђења имовине и објекта Школе,
-подаци који се припремају за надлежне органе јединице локалне самоураве,
-уговори, понуде, финансијко пословање и  плате запослених,
-као и други подаци и исправе које Школски одбор прогласи пословном тајном.
Члан 219.
Професионалном тајном сматарају се и  лични подаци из живота запослених и ученика, подаци из молби грађана и подаци о родитељима ученика, чије би саопштавање и објављивање могло нанети моралну и материјалну штету запосленом, ученику, односно родитељу ученика и трећим лицима.
Члан 220.
Запослени који користи исправе и документа који представљају пословну и професионалну тајну дужан је да их користи само у просторијама Школе и да их чува на начин који онемогућава њихово коришћење од стране неовлашћених лица.
Члан 221.
Општим актом Школе може се детаљније утврдити чување, обезбеђивање и промет докумената и података који представљају пословну или професионалну тајну.
 
12. ОБАВЕШТАВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ
Члан 222.
Запослени у Школи имају право да редовно, благовремено и истинито буду обавештени нарочито о :
-извршавању Годишњег плана рада Школе,
-стицању и коришћењу средстава,
-материјално- финансијском пословању,
-одлукама Школског одбора и других органа у Школи,
-препорукама, налозима и упозорењима просветних саветника и просветних инспектора.
 
III П Р Е Л А З Н Е   И   З А В Р Ш Н Е   О Д Р Е Д Б Е
Члан 223.
Ступањем на снагу овог Статута Школе, престаје да важи Статут Школе бр.01/23-10, донешен дана 23.10.2010. године, са Изменама и допунама  бр.017674-11 од 30-11-2011. године, као и одредбе општих аката Школе које су у супротности са одредбама овог Статута.
Статут Школе ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе.
 
  ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА
                                                                           Станко Селенић
                                              _____________________
 
 
Статут Школе заведен је под деловодним бројем:01/638-13 од 25.12.2013. године  и  објављен је на огласној табли Школе дана 26
.12. 2013. године.