_____________________
Упознајте нас

Родитељи, добродошли...

Ђачки кутак

РТС - Моја школа

Пројекат
ВРШЊАЧКИ ТИМ


ЕКО ШКОЛА


ПРАТИТЕ НАС И НА...


СЛУШАЈТЕ И ГЛЕДАЈТЕ НАС


_________________


Програм сарадње са породицом


Програми у области сарадње са породицом усмерени су пре свега на јачање родитељске компетенције и имају социо-едукативни и саветодавни карактер. Сарадња са породицом одвијаће се плански и систематски током целе године укључујући породице у планирање, реализацијуи евалуацију те сарадње. Овакав облик сарадње је веома сложен и динамичан процес који зависи од креирања заједничког става у комуникацији са родитељима . Зато је потребно организовано отварање ове теме у школи и прецизно формулисање праваца за сарадњу са родитељима.  Да би се што боље одговорило потребама деце, породице и средине сарадња ће се реализовати применом и комбинацијом различитих облика сарадње:

Индивидуални контакти са родитељима
Индивидуални контакти са родитељима имају за циљ међусобно информисање о напредовању и укупном психофизичком и социјалном развоју ученика. Сваки одељењски старешина прима родитеље у време које сам одреди - дан отворених врата и о томе води посебну документацију. Посебно је важно интензивирати рад са родитељима ученика који показују изузетно напредовање или стагнирање у раду.

Родитељски састанци
Сваки одељењски старешина својим програмом рада утврђује број и садржај родитељских састанака који ће бити одржани током године (најмање четири, а по потреби и више).Одељењски старешина може реализовати и групне родитељске састанке уколико процени да су они сврсисходнији. На родитељским састанцима поред утврђених садржаја који се тичу анализе успеха и владања, реализације наставе, организације излета, екскурзија, рада ваннаставних активности биће реализоване и неке од педагошко-пихолошких и здравствених тема. У организацији родитељских састанака и избору садржаја разговора велико учешће ће узети психолог, педагог и директор школе. Обавеза сваког одељенског старешине је да на време пријаве одржавање родитељског састанка и поделе позивнице за исти. Тако ће на време све потребне информације стизати до родитеља а руководство школе биће у прилици да непосредно одговара на питања родитеља о свим актуелним дешавањима у школи.
Сарадња са родитељима одвијаће се на основу следећег програма:

НАПОМЕНА: Рад у области педагошко - психолошког образовања родитеља старатеља реализоваће се кроз: саветодавне индивидуалне и групне разговоре, дане отворених врата који су обавезни за све одељењске старешине, одељењске родитељске састанке, разредне родитељске састанке, радионице ,као и кроз учешћа на састанцима СР, ШО, стручног актива за ШРП...


 


Време реализације Активности/теме Начин реализације: Носиоци реализације и сарадници
 Прва недеља септембра
Мај, јун, током године
Септембар и током године
септембар
 Сарадња на прикупљању података:
-о изјашњавању за изборне предмете
-о психофизичким способностима детета
-о социјалним, здравственим и породичним приликама
-о мишљењу и ставовима родитеља о ВО раду школе- ШРП (анкете, скале процене...) у оквиру самовредновања и вредновања рада школе

 
општи родитељски састанци, отворена врата, групни тематски родитељски, анкетирање родитеља, индиректни контакти са родитељима (телефонски позиви, писана обавештења...), писана комуникација (огласна табла, панои, белешке о детету, ученички портфолио, извештај о дечијем напретку,флајери, литература, сајт школе наставници
Директор
Педагог
психолог
- током године Партиципација родитеља:
-на уређењу школског простора
-у Савету родитеља, Школском одбору, Стручном актву за ШРП
-у радионицама за Грађанско васпитање-за родитеље чија деца похађају грађанско васпитање
-на родитељским састанцима
-у програмима за наставу у природи  и школске излете
-партиципација родитеља у изради плана заштите чије дете врше насиље или је жртва насиља ( ИПЗ)
отворена врата, групни тематски родитељски, анкетирање родитеља, индиректни контакти са родитељима (телефонски позиви, писана обавештења...), помоћ у акцијама школе, израда наставних материјала, организација излета, наставе у природи, писана комуникација (огласна табла, брошуре, панои, белешке о детету, ученички портфолио, извештај о дечијем напретку, брошуре, флајери, литература.
 
наставници
Директор
Тим за ИОП
Тим за заштиту од насиља
- током године Рад у области педагошко-психолошког образовања:
-родитеља-старатеља даровите деце
-родитеља-старатеља чија деца имају проблема у развоју учењу и понашању
-родитеља-старатеља деце предшколског узраста
-упознавање родитеља –старатељ а у  реформама у образовању,  са уписном политиком школа
-упознавање са увођењем инклузивног образовања
-упознавање са остваривањем Програма заштите ученика од насиља
отворена врата, индиректни контакти са родитељима (телефонски позиви, писана обавештења...), писана комуникација (огласна табла, брошуре, панои, белешке о детету, ученички портфолио, извештај о дечијем напретку, брошуре, флајери, литература.
 
наставници
Директор
Рачуноводство
Секретар
Тим за заштиту од насиља