_____________________
Упознајте нас

Родитељи, добродошли...

Ђачки кутак

РТС - Моја школа

Пројекат
ВРШЊАЧКИ ТИМ


ЕКО ШКОЛА


ПРАТИТЕ НАС И НА...


СЛУШАЈТЕ И ГЛЕДАЈТЕ НАС


_________________


Програм школског спорта и спортских активности

Циљ и задаци
Циљ школског спорта јесте да разноврсним моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно-образовним подручјима допринесе свестраном развоју личности ученика, развоју моторичких способности, усавршаванју и примени моторичких умења.
Задаци
1/ Оспособњаваље ученика да стечена уменја, знаља и навике користе у свакодневним условима живота и рада;
2/ Формирање морално-вољних квалитета личности;
3/ Промовисање позитивних социјалних интеракција;
4/ Развијање креативности;
5/ Развијање позитивне слике о себи
6/ Оспособљавање за самостално вежбање и усмеравање надарених ученика за бављење спортом
 
Програм Школског спорта реализоваће се у складу са календаром општинских и градских такмичења, у недељи пре њихових термина.


                                  АКТИВНОСТИ И НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ

 

Време реализације Област спорта Начин реализовања  Реализатори  
СЕПТЕМБАР-ТРЕЋА НЕДЕЉА НЕДЕЉА ШКОЛСКОГ СПОРТА ОДЕЉЕНСКА И   РАЗРЕДНА ТАКМИЧЕЊА  
СТРУЧНИ АКТИ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
 
ОКТОБАР ОДБОЈКА
 
Унутар одељенска
Одељенска
међуодељенска такмичења / разредна такмичења од петог до осмог разреда
-//- Правилно држање тела, унапређење природних облика кретања, унапр.
моторичких спос., гипкости, снаге и издржљивости
НОВЕМБАР КОШАРКА
 
-//- -//- Социјализација, унапређење
моторичких способности, прецизности и издржљивости
ДЕЦЕМБАР ПЛИВАЊЕ
ГИМНАСТИКА

 
 
Од првог до осмог разреда
Одељенска такмичења
 
 

-//-
Стицање навика о здравом начину живота и очувању здравља и природне средине, као и примена стечених знања
ФЕБРУАР РУКОМЕТ
 
 
Унутар одељенска
Одељенска
Унутародељенска такмичења од петог до осмог разреда
 
 

-//-
Усавршавање    осн. физичких својстава: снаге, брзине, гипкости, издржљивости, спретности и окретности
МАРТ МАЛИ ФУДБАЛ -//-  
-//-
 
АПРИЛ АТЛЕТИКА
 
-//- -//- Правилно држање тела, унапређење природних облика кретања, унапр.
моторичких спос., гипкости, снаге и издржљивости
МАЈ НЕДЕЉА ШКОЛСКОГ СПОРТА
 
Турнир у кошарци-малом фудбалу и осбојци за осми разред
Међуодељенско такмичење
-//-
Разредне старешине осмог разреда
Социјализација, унапређење
моторичких способности, прецизности и издржљивости


Уколико дође до измена у календару општинских и градских такмичења, доћи ће и до измена термина наших такмичења.
 
Руководилац Стручног већа: Негица Чворовић.

 


 

  Област спорта      
1. Атлетика 8 12 20
2. Гимнастика 8 12 20
3. Спортске игре (између 4 ватре, рукомет, кошарка, одбојка, мали фудбал) 10 14 24
4. Активности у природи - 2 2
5. ОФП  -  Развој моторичких   способности - 6 6
УКУПНО 26 46 72

                                         НЕДЕЉА   ШКОЛСКОГ  СПОРТА

Циљ и задаци
Циљ школског спорта јесте да разноврсним моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно-образовним подручјима допринесе свестраном развоју личности ученика, развоју моторичких способности, усавршаванју и примени моторичких умења.
Задаци
1/ Оспособњаваље ученика да стечена уменја, знаља и навике користе у свакодневним условима живота и рада;
2/ Формирање морално-вољних квалитета личности;
3/ Промовисање позитивних социјалних интеракција;
4/ Развијање креативности;
5/ Развијање позитивне слике о себи
6/ Оспособљавање за самостално вежбање и усмеравање надарених ученика за бављење спортом
 
Програм Школског спорта реализоваће се у складу са календаром општинских и градских такмичења, у недељи пре њихових термина.Време одржавања Обим активности Начин реализације Реализатори  
Трећа недеља септембра 5. и 6. Разред-М. Фудбал-дечаци Одељенско такмичење
Међуодељенско такмичење
Стручно веће физ. Васп.  
-//- 5. и 6. Разред- између четири ватре - девојчице -//- -//-  
-//- 7. и 8. Разред фудбал, дечаци
7. и 8. Разред, одбојка, девојчице
-//- -//-  
-//- Фудбал- финални сусрет репрез. 5. – 6. Разред и 7. – 8. разред Разредна такмичења -//-  
Трећа недеља маја Турнир у м. Фудбалу и кошарци за 8. Разред, дечаци.
Турнир у одбојци за 8. Разред, девојчице
Одељенска такмичења и међуодељенска такмичења Разредне старешине осмог разреда