_____________________
Упознајте нас

Родитељи, добродошли...

Ђачки кутак

РТС - Моја школа

Пројекат
Age is just a number


ВРШЊАЧКИ ТИМ


ЕКО ШКОЛА


ПРАТИТЕ НАС И НА...


СЛУШАЈТЕ И ГЛЕДАЈТЕ НАС


_________________


Електрична енергије за потребе школе 2104

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂОРЂЕ КРСТИЋ“
Живка Настића – Бабе 12
11147 Београд
Датум: 13.06.2014. године
 
 

 На основу члана  116. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС'', бр. 124/12) Основна школа „Ђорђе Крстић“ из Београда,
 
објављује
 
О  Б  А  В   Е  Ш  Т  Е  Њ  Е
 
о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности добара –
Електрична енергија за потребе Основне школе „Ђорђе Крстић“ из Београда
 
ЈН бр. 01/14
 
 
1.    Назив и адреса Наручиоца: Основна школа „Ђорђе Крстић“, Живка Настића – Бабе 12, 11147 Београд.
 
2.    Предмет јавне набавке: Набавка добара – Електрична енергија.
 
3.    Ознака из Општег речника набавке: Електрична енергија.
 
4.    Шифра из Општег речника набавки: 09310000.
 
5.    Уговорена вредност: 1.111.536,00  дин.
 
6.    Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
 
7.    Број примљених понуда: 2 (две), 1 прихватљива, 1 неприхватљива.
 
8.    Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
 
·        ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд, понуђена цена .......................... 4,98 дин
 
9.    Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Понуђач неће извршавати уговор преко подизвођача.
 
10.  Датум доношења одлуке о додели уговора: 29.04.2014. године.
 
11.  Датум закључења уговора: 22.05.2014. године.
 
12.  Основни подаци о добављачу: ЕПС Снабдевање доо Београд, Царице Милице бр. 2, 11000 Београд, матични број 20924195, ПИБ 108057105.
 
13.  Период важења уговора: 12 месеци.
 
14.  Околности које представљају основ за измену уговора: Нема околности које представљају основ за измену уговора.
 
Напомена: Уговор је примљен дана 13.06.2014. године.