_____________________
Упознајте нас

Родитељи, добродошли...

Ђачки кутак

РТС - Моја школа

Пројекат
ВРШЊАЧКИ ТИМ


ЕКО ШКОЛА


ПРАТИТЕ НАС И НА...


СЛУШАЈТЕ И ГЛЕДАЈТЕ НАС


_________________


ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА

На основу члана 56. став 1. тачка 8., члана 57. става 6. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“ бр. 62/2003, 64/2003, 58/2004,  62/2004, 79/2005 и 101/2005.) и члана 176. Статута, Школски одбор Основне школе „Ђорђе Крстић“ ИЗ Београда на седници одржаној дана 31.10.2008. године донео је:
 
ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА
 
I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим пословником регулише се рад Савета родитеља Основне школе „Ђорђе Крстић“ у Београду (у даљем тексту: Школа).
Члан 2.
            Одредбама овог Пословника регулишу се:
            1. припремање седница (предлог дневног реда, припремање материјала, одређивање известиоца, просторија и време одржавања седница),
            2. сазивање седница,
            3. рад на седницама (отварање седнице, утврђивање дневног реда, извештавање, разматрање и гласање),
            4. вођење записника,
            5.комисије савета родитеља,
            6. остали задаци савета родитеља.
Члан 3.
            Савет родитеља (у даљем тексту: Савет)  саветодавни је орган који ради колективно и своје одлуке, закључке и препоруке доноси на седнициама.
Члан 4.
            Седницама Савета присуствују сви чланови , представници родитеља ученика сваког одељења.
Члан 5.
            Савет на седницама обавља послове утврђене чланом 57. став 4. Закона о основама система образовања и васпитања (даље: Закон) и Статутом школе. 
Члан 6.
            Седнице Савета одржавају се по потреби.
            Седнице су јавне и одржавају се у просторијама школе.
            Одржавање седница Савета објављује се на огласној табли школе.
Члан 7.
            Седницама Савета председава председник.
            Председник Савета дужан је да се брине о правилном извршавању одредаба овог Пословника.
            Председник Савета има заменика.
Члан 8.
            Сарадња школе и родитеља остварује се путем:
            - контаката предметних и разредних наставника, стручних сарадника, одељењских старешина, директора, помоћника директора и осталих запослених школе с родитељима ученика;
            - учешћа представника родитеља у раду Школског одбора;
            - одељенских родитељских састанака;
            - општих родитељских састанака;
            - савета родитеља школе;
            - интересовања родитеља за рад своје деце у школи и ван ње и
            - других заједничких активности.
Члан 9.
            Уколико родитељ не показује интересовање за рад свог детета, одељенски старешина, односно учитељ је дужан да га писмено обавести о постојању проблема и да му упути позив на разговор у погледу мера које треба предузети ради побољшања успеха ученика, односно његовог понашања.
            Уколико родитељ ни после писменог позива одељенског старешине не успостави сарадњу, одељенски старешина ће о томе обавестити стручне органе и органе управљања школе.

 II - ПРИПРЕМАЊЕ СЕДНИЦА
 
Члан 10.
            Председнику Савета у припреми седница помаже педагог, психолог и директор школе.
            Административне и друге послове у вези са одржавањем седница Савета обавља секретаријат школе.
Члан 11.
            При формирању дневног реда за седницу Савета, председник мора да води рачуна о броју питања о којима се на седници може одлучивати успешно, с обзиром на време да све предложене тачке дневног реда буду размотрене и донете одговарајуће одлуке.
Члан 12.
            Припремање дневног реда седнице савета врши се у договору с директором школе или запосленим кога он овласти.
Члан 13.
            У предлогу дневног реда седнице Савета могу се уврстити она питања која спадају у надлежност Савета и која су тако припремљена да их Савет може решити.
Члан 14.
Код већег броја потребних питања о којима треба расправљати и одлучивати на Савету, у предлог дневног реда треба унети она питања која уживају одређени приоритет по значају садржине, роковима у којима ће се по тим питањима донети одлуке и заузети одговарајући став.
Члан 15.
            За предложене поједине важније тачке дневног реда потребно је припремити одговарајући писани материјал и документацију или извод из материјала.
            Материјал и предлог одлуке треба да буде потписан од запосленог односно стручне службе која је сачинила материјал и предлог одлуке. Потписник материјала и предлога одлуке уједно је и известилац по тачки дневног реда.
Члан 16.
            Председник Савета стара се да рокови за одржавање седнице омогуће да материјал буде благовремено примљен.
 
III – САЗИВАЊЕ СЕДНИЦА
 
Члан 17.
            Седнице Савета сазива председник, а у његовом одсуству заменик председника.
            Председник,  односно његов заменик (у одсуству председника) обавезан је да сазове седницу Савета и на захтев директора школе, стручних органа школе, школског одбора, ученичког парламента и једне трећине укупног броја чланова Савета.
            Уколико председник или његов заменик не поступи по захтеву, предлагач може да сазове Савет по истеку рока од 8 дана од дана подношења захтева за сазивање седнице.
            При сазивању Савета обавезно се објављује и предлог дневог реда.
Члан 18.
            Позив за редовну седницу мора се доставити члановима најкасније пет дана пре седнице, а за ванредну седницу 24 часа пре одржавања седнице. У позиву се морају назначити предлог дневног реда, дан и час, као и место одржавања седнице.
            Позив за седницу Савета истовремено се доставља директору школе, председнику школског одбора, представницима стручних органа и представнику ученичког парламента, као и другим лицима која имају интерес да седници присуствују или могу да допринесу раду Савета.
Члан 19.
            Након одређивања предлога дневног реда седнице, просторије у којој ће се одржати седница и времена почетка рада седнице, секретаријат школе израђује позиве за седницу и исте доставља свим члановима Савета и другим одређеним лицима, с припремљеним материјалом.
            Хитне седнице се заказују телефоном, телеграмом или телефаксом или на други погодан начин који обезбеђује сигурно достављање позива за седницу.
Члан 20.
            И поред достављања позива за седницу Савета у складу с чланом 15. овог Пословника, предлог дневног реда седнице објављује се и на огласној табли школе најкасније 5 дана пре одржавања седнице.
 
IV – РАД НА СЕДНИЦАМА САВЕТА
 
Члан 21.
            Председник Савета, односно други члан који руководи радом Савета стара се да се рад на седници правилно одвија и одржава ред на седници. Председник има следећа права и дужности:
-          стара се да се рад на седници Савета одвија према утврђеном реду,
-          даје реч члановима и осталим учесницима на седници Савета,
-          одобрава у оправданим случајевима појединим члановима напуштање седнице
под условом да то не ремети рад Савета,
-          потписује донете одлуке, препоруке и закључке које доноси Савет,
-          врши и друге послове у складу с одговарајућим важећим прописима, одредбама
Статута и другим општим актима.
Члан 22.
            Председник отвара седницу и утврђује присутност и одсутност чланова Савета.
            Након што утврди да седници присуствује већина чланова, констатује да Савет може почети с радом. У супротном, седница ће се одложити.
Члан 23.
            Члан савета има права и дужности:
-          да присуствује седници и активно учествује у њеном раду,
-          да у случају спречености да присуствује седници Савета о томе обавести
председника или накнадно оправда свој изостанак,
-          да на седници Савета подноси предлоге за доношење мишљења и предлога
као и заузимање ставова,
-          да присуствује седницама Школског одбора (Наставничког већа и одељенских већа, стручних већа за области предмета и др.) у које је делегиран од стране Савета, да на њима буде активан и преноси ставове, мишљења и предлоге Савета,
-          да обавештава Савет родитеља о закључцима и одлукама ових органа,
-          да извршава одлуке органа у које је делегиран, као и одлуке Савета,
-          врши и друга права и дужности које проистичу из одредаба Статута и других
општих аката.
Члан 24.
            Сваки члан има право да затражи измене и допуне предложеног дневног реда.
Члан 25.
            Пре преласка на дневни ред доноси се одлука о усвајању записника с прошле седнице и дају обавештења о извршеним одлукама с претходне седнице.
Члан 26.
            Председник проглашава коначно утврђени дневни ред седнице, након чега се прелази на расправљање о појединим тачкама дневног реда.
            Извештај о одређеним тачкама дневног реда подноси известилац.
            Пошто известилац заврши своје излагање, председник позива на дискусију.
Члан 27.
            У току дискусије по појединим питањима из дневног реда, чланови могу преко председника тражити објашњење.
            Ако је за давање одговора потребно да се прикупе одређени подаци или посебна документација, може се одобрити да се одговор да на наредној седници.
Члан 28.
            Свако ко жели да учествује у расправи мора претходно добити дозволу од председника. Пријављени учесник треба да говори само о питању из дневног реда.
            Председник може ограничити време говора појединих учесника у расправи у нарочито оправданим случајевима.
Члан 29.
            Председник има право да опомене учесника да се у расправи не удаљава од предмета дневног реда. Ако се говорник ни после друге опомене не држи предмета дневног реда, председник ће му одузети реч.
            Учесницима који желе да укажу на повреду одредаба пословника, председник ће дати реч чим претходни дискутант заврши излагање.
Члан 30.
            Уколико учесник у расправи жели да исправи изјаву која је изазвала полемику, председник ће му дати реч с напоменом да не може говорити дуже од пет минута.
Члан 31.
            На предлог председника или другог члана може се одлучити, без расправе, да се ускрати реч учеснику који је већ говорио о истом предмету, уколико нема нових чињеница.
Члан 32.
            Савет може, на предлог председника или неког другог члана, односно учесника на седници, донети одлуку да се расправа о појединим питрањима прекине да би се предмет поново проучио или да се допуни материјал, односно прибаве потребни подаци до идуће седнице.
Члан 33.
            Расправа о појединим тачкама дневног реда траје све док сви пријављени говорници не заврше излагање.Председник закључује расправу о појединој тачки дневног реда када се утврди да више нема пријављених говорника.
            Изузетно, може се на предлог председника или било ког члана и других учесника одлучити да се расправа о појединој тачки дневног реда закључи и пре него што су дискутовали сви пријављени говорници, ако је питње о коме се расправља довољно разјашњено да се може донети одлука, уколико су пријављени одустали од дискусије.
 
Члан 34.
            Када се заврши расправа о једној тачки дневног реда , не може се прећи на следећу,     док се не донесе одлука. Изузетно, може се одлучити да се, с обзиром на повезаност појединих питања, заједнички расправља о двема или више тачака дневног реда.
Члан 35.
Савет доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова Савета.
Члан 36.
            За сваки предлог о ком се расправља на седници, мора се донети одлука, односно закључак састављен тако да јасно изражава шта се утврђује, ко треба одлуку да изврши, на који начин и у ком року.
            Прихваћена формулација одлуке уноси се у записник.
Члан 37.
            Ако за решење истог питања има више предлога, председник ставља на гласање поједине предлоге оним редом како су изложени.
            О сваком предлогу гласа се посебно.
Члан 38.
Гласање је по правилу јавно.
            Савет може посебно одлучити да се гласа тајно, или ако је тако утврђено статутом школе.
Члан 39.
            Чланови гласају на тај начин што се изјашњавају „за“ или „против“ предлога, уздржавају од гласања или издвајају мишљење.
Члан 40.
            Јавно гласање врши се дизањем руке или поименично. Поименично гласање врши се прозивањем чланова по азбучном реду. По завршеном гласању председник утврђује резултат гласања.
Члан 41.
            Тајно се гласа гласачким листићима, на начин који саопшти председник, убацивањем гласачких листића у кутију која се налази испред председника.
Члан 42.
            Тајно гласање спроводи председник с два члана која се, на предлог председника, бирају из реда чланова Савета.
            Кад сви чланови Савета гласају, изабрани чланови с председником броје гласове и утврђују резултат гласања.
            Председник проглашава резултат гласања.
Члан 43.
            Због ометања реда на седницама могу се према члановима и другим позваним лицима изрећи следеће мере:
-          опомена на ред,
-          опомена која се уноси у записник,
-          одузимање речи,
-          удаљење са седнице.
Члан 44.
            Опомена на ред изриче се члану који својим понашањем на седници нарушава ред и одредбе овог пословника.
            Опомена која се уноси у записник изриче се оном члану који и после опомене на ред нарушава ред и одредбе пословника.
            Одузимање речи изриче се члановима који у свом излагању нарушавају ред, а већ су били записнички опоменути.
 
            Мере: опомену на ред, опомену која се уноси у записник, и одузимање речи изриче председник.
            Удаљење са седнице изриче се према члану који, и после изречене мере одузимања речи омета или спречава рад на седници, вређа или клевеће поједине чланове или друга присутна лица, или ако одбије да поштује мере за одржавање реда које су према њему изречене на седници.
            Удаљење са седнице може се изрећи само за седницу на којој је донета мера удаљења. Одлука о удаљењу доноси се јавним гласањем. Члан Савета који је удаљен са седнице, дужан је да одмах напусти седницу.
            Меру удаљења са седнице изриче Савет, на предлог председника.
            Остала присутна лица на седници, која нису чланови Савета, због нарушавања реда по овом пословнику могу се удаљити са седнице само после једне опомене.
Члан 45.
            Када је дневни ред исцрпљен, председник закључује седницу.
 
V -  ВОЂЕЊЕ ЗАПИСНИКА
 
Члан 46.
            На свакој седници Савета води се записник који води педагог као записничар или друго лице које одреди директор школе,  који обавезно садржи:
-          редни број седнице, рачунајући од почетка мандатног периода,
-          место, датум и време одржавања,
-          име председавајућег и записничара,
-          имена присутних и одсутних чланова (навести имена оправдано одсутних),
-          имена лица која нису чланови Савета,
-          констатацију да седници присуствује потребан број чланова за пуноважно одлучивање,
-          усвојен дневни ред,
-          формулацију одлука о којима се гласало,
-          закључке донете о појединим тачкама дневног реда с назначењем броја гласова за предлог, броја гласова против предлога, број уздржаних гласова, као и издвојена мишљења,
-          време кад је седница завршена или прекинута,
-          потпис председавајућег и записничара.
У записник се уносе и изјаве за које поједини чланови изричито траже да се унесу,
као и друге околности за које Савет донесе одлуку.
Члан 47.
            Ако се записник састоји из више листова, сваку страну парафирају записничар и председавајући. Измене и допуне записника врше се само одлуком Савета приликом његовог усвајања.
Члан 48.
            Записник се мора саставити, потписати и објавити на огласној табли школе најкасније пет дана по одржаној седници.
            Одлуке и препоруке не могу се реализовати док записник не буде потписан.
            Председник Савета и директор школе су дужни да се старају о извршавању донетих одлука и закључака.
Члан 49.
            Оригинал записника с евентуалним прилозима чува се у служби за опште послове као документ трајне вредности.
 
 
VI – КОМИСИЈЕ САВЕТА
 
Члан 50.
            Ради извршавања појединих задатака из надлежности Савета исти може образовати сталне и повремене комисије.
            Одлуком о образовању комисије утврђује се њен задатак и рок извршења.
            За извршење задатака комисија одговара Савету.
 
VII – ОСТАЛИ ЗАДАЦИ САВЕТА
 
Члан 51.
            Поред послова утврђених Законом и Статутом школе Савет родитеља разматра и учествује у извршавању следећих задатака:
            - даје мишљење школском одбору о предлогу годишњег програма рада школе и извештају о његовом остваривању;
            - разматра питања: успеха и владања ученика; организовања свих облика образовно-васпитног рада школе, друштвеног, спортског и забавног живота ученика, заштите животне средине, итд. и даје предлоге за решавање истих;
            - даје мишљење о плану екскурзије и наставе у природи;
            - учествује у извршавању програма међушколске сарадње;
            - бира представнике родитеља за органе школе, у складу са Статутом;
            - учествује у реализацији програма културне и јавне делатности школе;
            - ангажује се на прикупљању финансијских средстава за фонд екскурзија одељења, односно школе у циљу стварања приближно једнаких материјалних услова за све ученике школе;
            - одлучује о питањима о којима органи школе не могу доносити одлуке без претходно добијеног мишљења родитеља;
            - даје предлоге и мишљења о Статуту школе;
            - обавља и друге послове по налогу Школског одбора.
 
VIII – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
 
Члан 52.
            За све оно што није регулисано одредбама овог Пословника примењиваће се одредбе Закона и Статута школе.
Члан 53.
            Ступањем на снагу овог Пословника престаје да се примењује Пословник о раду савета родитеља школе бр.01/142 од 6.10.2004. године.
Члан 54.
            Овај Пословник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли школе.
 
 
Дел.бр._________________
Датум:_________________
                                                           
                                                                                    Председник Школског одбора
                                                                                            
Јасмина Стојанић