_____________________
Упознајте нас

Родитељи, добродошли...

Ђачки кутак

РТС - Моја школа

Пројекат
Age is just a number


ВРШЊАЧКИ ТИМ


ЕКО ШКОЛА


ПРАТИТЕ НАС И НА...


СЛУШАЈТЕ И ГЛЕДАЈТЕ НАС


_________________


Електична енергија 2015.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЂОРЂЕ КРСТИЋ“           
Живка Настића – Бабе бр.12
11147 Београд
Датум: 25.06.2015. године
 
 
На основу члана  116. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС'', бр. 124/12 и 14/2015) Основнa школa „Ђорђе Крстић“ из Београда,
 
објављује
 
О  Б  А  В   Е  Ш  Т  Е  Њ  Е
 
о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности добара –
Електрична енергија за потребе Основне школе „Ђорђе Крстић“ из Београда
 
ЈН бр. 1.1.1/15
 
1.    Назив и адреса Наручиоца: Основна школа „Ђорђе Крстић“, Живка Настића – Бабе бр.12, 11147 Београд.
 
2.    Предмет јавне набавке: Набавка добара – Електрична енергија.
 
3.    Назив из Општег речника набавке: Електрична енергија.
 
4.    Ознака из Општег речника набавки: 09310000.
 
5.    Уговорена вредност без ПДВ-а: 1.198.315,00 дин.
 
6.    Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
 
7.    Број примљених понуда: 1 (једна) прихватљива.
 
8.    Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
 

  • ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд, понуђена цена .......................... 5,41 дин.
 
 
9.    Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Понуђач неће извршавати уговор преко подизвођача.
 
10.  Датум доношења одлуке о додели уговора: 20.05.2015. године.
 
11.  Датум закључења уговора: 29.05.2015. године.
 
12.  Основни подаци о добављачу: ЕПС Снабдевање д.о.о., Царице Милице 2, 11000 Београд, матични број 20924915, ПИБ 108057105.
 
13.  Период важења уговора: 12 месеци.
 
14.  Околности које представљају основ за измену уговора: Нема околности које представљају основ за измену уговора.