_____________________
Упознајте нас

Родитељи, добродошли...

Ђачки кутак

РТС - Моја школа

Пројекат
Age is just a number


ВРШЊАЧКИ ТИМ


ЕКО ШКОЛА


ПРАТИТЕ НАС И НА...


СЛУШАЈТЕ И ГЛЕДАЈТЕ НАС


_________________


физичко обезбеђење 2018

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂОРЂЕ КРСТИЋ“
Живка Настића – Бабе 12
11147 Београд
Брoj: 01/60-18
Датум: 23.02.2018. године
 
ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењем у вези са припремањем понуде
 
 
            У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон), објављујемо одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењем у вези са припремањем понуде у  поступку јавне набавке мале вредности услуга -  физичко обезбеђење, за потребе Основне школе „Ђорђе Крстић“ из Београда, ЈН бр. 1.2.3/18.
 
 
ПИТАЊЕ 1:
 
На страни 9 од 40 конкурсне документације, у делу 2.2 Начин како се доказују додатни услови, под 3), 4), 5) и 6) стоји да сертификати морају бити издати од овлашћене сертификационе куће акредитоване код АТС-а.
ПИТАЊЕ: Да ли ћете прихватити као испуњен услов ако сертификациона кућа која је издала тражени сертификат, није акредитована код АТС-а? Обавештавамо Вас да критеријум да сертификационо тело буде акредитовано од стране Акредитационог тела Србије је у супротности са члановима 10. и 12. Закона о јавним набавкама. У складу са Законом о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009) и Уредбом Владе Републике Србије о начину признавања иностраних исправа и знакова усаглашености ("Сл. гласник РС", бр. 98/2009) као и у складу са Мултилатаралним споразумом (МЛА) које је Акредитационо тело Србије потписало 27.05.2014. године којим је Акредитационо тело Србије, као и сва акредитациона тела широм света, део мреже националних акредитационих тела, коју су успоставиле међународне организације за акредитацију (ЕА, Међународна организација за акредитацију лабораторија (ИЛАЦ) и ИАФ), али и потписник мултилатералних споразума о међусобном признавању поменутих међународних организација (ЕА МЛА, ИЛАЦ МРА, ИАФ МЛА) којима се признају еквивалентност и поузданост извештаја и сертификата, које издају тела за оцењивање усаглашености (ТОУ), акредитована од стране акредитационих тела потписника поменутих мултилатералних споразума, чиме се уклањају техничке баријере у трговини и успоставља хармонизовани приступ у раду свих акредитационих тела света. Молимо Вас да овај услов измените или да га прилагодите.
 
ОДГОВОР 1:
 
Наручилац ће прихватити све сертификате који су идентични са траженим у конкурсној документацији.
 
 
ПИТАЊЕ 2:
 
На страни 10 од 40 конкурсне документације, у делу 2.2 Начин како се доказују додатни услови, под 10) стоји да треба да докажемо да смо у последње две године закључили и реализовали минимум 15 уговора који имају за предмет услуге физичког обезбеђења.
ПИТАЊЕ: Да ли ћете прихватити као испуњен услов ако наведемо уговоре који су закључени у наведеном периоду, али још увек нису реализовани (завршени), тј. још увек вршимо услугу обезбеђења по предметном уговору?
ПИТАЊЕ: Да ли ћете прихватити као испуњен услов ако наведемо уговоре за вршење услуге физичко-техничког обезбеђења, или физичко-техничког обезбеђења са противпожарном заштитом? Мишљења смо да би требали да прихватите и овакве уговоре, јер су они комплекснији у односу на услугу физичког обезбеђења, и показују бољи квалитет понуђача од траженог.
 
 
ОДГОВОР 2:
 
Прихватиће се све горе наведено.
 
 
 
ПИТАЊЕ 3:
 
На страни 29 од 40 конкурсне документације, у члану 8. Модела уговора, стоји да је изабрани понуђач у обавези да у року од 5 дана од потписивања уговора достави Уверење о положеном стручном испиту заштите од пожара, за лица која ће бити ангажована за вршење предметних услуга.
ПИТАЊЕ: Зашто је ово наведено, када нигде у условима за учешће у поступку ЈН нисте тражили доказ да нам радници поседују наведено Уверење? Молимо Вас да овај услов избришете или да га измените.
 
На истој страни, истом члану Модела уговора, стоји да је изабрани понуђач у обавези да обезбеди полису осигурања...
ПИТАЊЕ: Зашто је ово наведено, када нигде у условима за учешће у поступку ЈН нисте тражили доказ да поседујемо тражену полису? Молимо Вас да овај услов избришете, измените, или да га прилагодите.
 
ОДГОВОР 3:
 
Модел уговора је саставни део конкурсне документације, који су понуђачи дужни да доставе уз понуду (попуњен, потписан и оверен). Наведена је напомена да модел уговора представља садржину уговора, који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Дакле, понуђач који достави попуњен, потписан и оверен модел уговора као саставни део своје понуде, тиме потврђује да прихвата услове из уговора, што значи да исти може и да реализује. Конкурсном документацијом и самим уговором предвиђене су последице које ће уговорна страна сносити за непоштовање уговорених обавеза.
 
Наручилац може, али и не мора да одреди додатне услове. Наручилац горе наведене захтеве из модела уговора није одредио као додатни услов, с обзиром на то да наручилац није ни дужан да сваки захтев из модела уговора одреди као додатни услов.
 
Наручилац, дакле, остаје при свим захтевима из Конкурсне документације.
 
 
ПИТАЊЕ 4:
 
Молим Вас да ми одговорите на питање у вези јавне набавке услуге обезбеђења бр.01/51-18.
Објављивањем јавне набавке пре израде акта о процени ризика у заштити лица имовине и пословања, представља кршење Закона о приватном обезбеђење и Уредбе о обавезно обезбеђеним објектима.
Уредба о обавезно обезбеђеним објектима, каже да је наручилац услуга јавне набавке обавезно обезбеђен објекат, а да се заштита таквог објекта врши применом физичких и техничких мера након урађеног Акта о процени ризика у заштити лица имовине и пословања. Зашто сте прекршили Закон и Уредбу?
 
Молим Вас да обуставите набавку и прво одрадити процену ризика (траје око 30 дана).
 
 
ОДГОВОР 4:
 
С обзиром на то да је наручилац испоштовао све позитивне прописе, предметни поступак јавне набавке неће бити обустављен.
 
 
 
Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењем у вези са припремањем понуде биће објављен на Порталу јавних набавки и  интернет страници наручиоца.
 
 
 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ