_____________________
Упознајте нас

Родитељи, добродошли...

Ђачки кутак

РТС - Моја школа

Пројекат
Age is just a number


ВРШЊАЧКИ ТИМ


ЕКО ШКОЛА


ПРАТИТЕ НАС И НА...


СЛУШАЈТЕ И ГЛЕДАЈТЕ НАС


_________________


Обавештење о обустави поступка

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂОРЂЕ КРСТИЋ“
Живка Настића – Бабе бр.12
11147 Београд
Број: 01/67-20
Датум: 27.02.2020. године
 
 
            На основу одредбе члана 55. став 1. тачка 10) и члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,  бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон) и Одлуке о обустави поступка бр. 01/62-20 од 13.02.2020. године, Основнa школa „Ђорђе Крстић“ из Београда објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е  
о обустави поступка
 
Партија број 2
 
ЈН бр. 1.2.2-2/19
 
 
1. Назив наручиоца: Основна школа „Ђорђе Крстић“.
 
2. Адреса: Живка Настића – Бабе 12, 11147 Београд.
 
3. Интернет страница наручиоца: osdjordjekrstic.nasaskola.rs.
 
4. Врста наручиоца: Просвета.
 
5. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак.
 
6. Врста предмета јавне набавке: Набавка услуга - извођење екскурзије и наставе у природи, обликована у 5 (пет) партија.
 
7. Ознака и назив из Општег речника набавки: 63516000 - Услуге организације путовања.
 
8. Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а (дин.):
  1. Партија број 2: Настава у природи за ученике I разреда: 2.700.000,00 динара.
 
9. Број примљених понуда и податке о понуђачима:
 
До истека рока за подношење понуда, 28.01.2020. године до 14.30 часова, на адресу наручиоца није приспела ниједна понуда.
 
10. Разлог за обуставу поступка: Није приспела ниједна понуда.
 
11. Када ће поступак бити поново спроведен: Поступак јавне набавке неће бити поново покренут.