_____________________
Упознајте нас

Родитељи, добродошли...

Ђачки кутак

Учење на даљину

Пројекат
ПРАТИТЕ НАС И НА...


СЛУШАЈТЕ И ГЛЕДАЈТЕ НАС


_________________


Максимална оцена за нашу школу!

Датум: 28. Januar 2015 18:31 Категорија: обавештење

Са великим задовољством вас обавештавамо да смо данас, из Школске управе, добили Извештај о спољашњем вредновању школе. Надзор су обавила четири просветна саветника у току три дана, почетком децембра. Рад наше школе је том приликом оцењен највишом оценом а у наставку ове објаве можете прочитати и који су стандарди оцењивани и на који начин.
 

У свим областима које су вредноване може се закључити да Школа испуњава стандарде са оценом 3 или 4. Школа је у 20 стандарда процењена са нивоом остварености 4, а у 10 стандарда ниво остварености је 3; На основу наведено, општи квалитет школе оцењује се оценом 4 (максимална оцена);

Ми смо поносни и радујемо се.
Трудићемо се и даље да свој посао обављамо професионално и одговорно.


 
Стандарди квалитета рада установе који су оцењени у нашој школи:
 
Кључни стандарди:
-1.4- оцена  -3- Шк.програм и Год.план рада усмерени су на задовољење различитих потреба ученика;
-2.3-оцена  -3-  Наставник пприлагођава рад на часу образовно васпитним потербама ученика;
-2.4-оцена  -3- Ученици стичу знања на часу;
-2.6-оцана  --Наставник користи поступке вредновања који су у фји даљег учења;
-3.2-оцена  -3- Школа континуирано доприноси већој успешности ученика;
-4.1-оцена   -4- У школи функционише систем пружања помоћи ученика;
-5.3-оцена  -4- Школа је безбедна средина за све;
-5.5-оцена  -4- У школи је развијена сарадња на свим нивоима;
-6.4-оцена  -3- У школи функционише систем за праћење и вредновање квалитета рада;
-7.2-оцена  -4- Људски ресурси су у фји квалитета рада школе;
 
Додатни стандарди
-2.1-оцена  -4- Наставник примењује одговарајућа дидактичко методичка решења на часу;
-2.2-оцена  -3- Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу;
-2.5-оцена  -4-  Наставник ефикасно управља процесом учења на часу;
-2.7-оцена  -4- Наставник ствара подстицајну атмосферу за рад на часу;
-3.1- оцена   -4-  Успех ученика показује да су остварени сви стандарди;
 
Изабрани стандарди
-4.2-оцена  - 4- У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој ученика;
-4.3-оцена  -3- У школи функционише систем подршке деци из осетљивих група;
-5.4-оцена  -4- Школски амбијент је пријатан за све;
-6.2-оцена  - 4- Директор ефикасно организује рад школе;
-7.4-оцена  -4- Материјално технички ресурси користе се функционално;
 
Преостали стандарди
-1.1- оцена  -4- Школски програм и Годишњи план рада школе су у складу са прописима;
-1.2-оцена  -3- Елеманти Шк.програма и год.плана рада су усклађени;
-1.3- оцена  -4- Годишњи план рада омогућава остварење циљева и стандарда образовања и васпитања;
-4.3-оцена  -4- У школи функционише систем подршке деци из осетљивих група;
-5.1-оцена  -4- регулисани су међуљудски односи;
-6.1-оцена  -4- Планирање и програмирање у школи су међусобно усклађени;
-6.3-оцена  -4- Руковођење директора је у фји унапређивања рада школе;
-7.1-оцена  -4- У школи су  обезбеђени људски ресурси;