_____________________
Упознајте нас

Родитељи, добродошли...

Ђачки кутак

РТС - Моја школа

Пројекат
Age is just a number


ВРШЊАЧКИ ТИМ


ЕКО ШКОЛА


ПРАТИТЕ НАС И НА...


СЛУШАЈТЕ И ГЛЕДАЈТЕ НАС


_________________


Настава

      

Настава је основна одредница дидактике  која има за циљ стицање знања, овладавање техникама учења, стицање способности, вештина и навика, неопходних  како за даљи практичан рад, тако и за живот у целини. Образовање, а нарочито настава, као његово полазиште усмерена је на постављене и добро испланиране и програмиране циљеве и исходе који се односе на знања, умења, ставове и вредности које ученици треба да развију и усвоје укључивањем у одређене сегменте образовне праксе. Циљеви и исходи повезују се са одговарајућим садржајима и методама наставе и учења.
Циљ наставе је, дакле, стварање слободне, аутономне, стваралачке и аутентичне личности и остваривање свих дечјих потенцијала, кроз процесе учења.
Наставни процес, у нашој школи, започиње у првом разреду. Број одељења у једној генерацији зависи од броја уписане деце али код нас тај број, већ дужи низ година, задовољава захтевану квоту за шест одељења . У које одељење ће ученик бити упућен зависи од процене Стручног тима који у договору са родитељима одређује најбољи интерес детета. У току школовања могућа је хоризонтална и вертикална покретљивост ученика, што значи  да је могуће премештање ученика из одељења у одељење или упућивање на поновно похађање неког разреда у зависности од степена усвојеног знања и потреба самог ученика. Оцењивање ученика је бројчано или описно.
Настава је од првог до четвртог разреда разредна, што значи да један наставник предаје све предмете. Од петог разреда настава је предметна, што значи да  сваки предмет  предаје стручни наставник за ту област. Поред наставника у образовно-васпитни рад са ученицима укључени су психолог, педагог и библиотекар.
Поред редовне наставе, велика пажња поклања се и другим видовима образовних процеса, као што су допунска и додатна настава, изборна настава, велики број секција и радионица, које имају за циљ да развију креативне потенцијале и таленте ученика. Ваннаставне активности ученик у договору са родитељима бира сам према својим интересовањима и талентима.
Кроз наставу, осим нових знања и искустава, ученици стичу и висок степен социјализације и социјалне компетенције, као и елементарна знања и искуства везана за радне процесе, као предуслов за професионално усмеравање и даљи наставак школовања у некој од средњих школа и гимназија.
Настава се одвија у учионицама и кабинетима. Значајно је истаћи  да се део васпитног рада спроводи у специјализованим кабинетима као што је компјутерска учионица. У настави се користе савремене методе и облици рада, а наставници се перманентно едукују за примену нових технологија, те од недавно имамо и интерактивну таблу која се успешно примењује у настави математике. У школи је скоро десет учиононица опремљено видео пројектором и рачунаром што наставу чини активнијом а учење ефикаснијим.