_____________________
Упознајте нас

Родитељи, добродошли...

Ђачки кутак

РТС - Моја школа

Пројекат
Age is just a number


ВРШЊАЧКИ ТИМ


ЕКО ШКОЛА


ПРАТИТЕ НАС И НА...


СЛУШАЈТЕ И ГЛЕДАЈТЕ НАС


_________________


Програми и правилници

Правилник о заштити података о личности

Решење о именовању лица за заштиту података о личности

Правилник о заштити и безбедности ученика

Правилник о систематизацији радних места у основној школи

Нови правилник о понашању ученика, запослених и родитеља

Статут школе     
                                            
Оквир квалитета-стандарди квалитета рада образовно-васпитних установа

Програм сарадње са локалном самоуправом

Програм социјалне заштите ученика

План  рада  тима  за  заштиту  ученика  од  насиља, злостављања  и  занемаривања 

Програм здравствене заштите

Програм сарадње са породицом

Програм културне и јавне  делатности

Програм школског спорта и спортских активности 

Правилник о сталном стручном усавршавању

Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља

Професионална оријентација

Пројекти у које је школа укључена
 
Пословник о раду савета родитеља

Правилници

Закони